X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27308
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany w Ginmnazjum Nr 11

Ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia
MENiS z 01/12/2004

( realizowany od 01. 09. 2012r do 31. 05. 2015)

Bytom 2012
Działania organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Zapoznanie się z procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
2. Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach
IX 2012
Opracowanie planu rozwoju zawodowego 1. Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Plan rozwoju zawodowego

IX 2012 - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły Okres stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Ocena dorobku zawodowego

V- VI 2015 - sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust 2 pkt 1


Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej

lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu

doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 1.Udział w wewnatrzszkolnych szkoleniach doskonalenia zawodowego

2.Udział w szkoleniach konferencjach metodycznych, warsztatach organizowanych przez instytucje poza szkolne
okres stażu - zaświadczenia
- certyfikaty
II. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism 1.Zapoznanie się z materiałami książkowymi lub w Internecie
okres stażu - notatki
- bibliografia
III. Udział w pracach szkoły związanych z realizacja podstawowych funkcji i zadań z tych funkcji wynikających 1.Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III

2.Prowadzenie i praca w zespole przedmiotowym
j. niemieckiego

3.Współpraca z rodzicami
(konsultacje) 2012/2013

okres stażu - protokoły

- plan pracy zespołu na każdy rok

- zapisy w dzienniku
IV. Współpraca z instytucjami związanymi z j. niemieckim 1.Nawiazanie współpracy z Towarzystwem społeczno- kulturalnym Niemców woj. śląskiego
okres stażu - korespondencja
- potwierdzenie
V. Wzbogacenie bazy dydaktycznej, dbałość o pracownie językową
1.Wykonywanie materiałów dydaktycznych wspólnie z uczniami

2.Gromadzenie księgozbioru

3. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych okres stażu - przykłady materiałów dydaktycznych

- wykaz

- zaświadczenia o materiałach gratisowych
VI. Wzbogacenie metod i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące

1. Udział w debacie szkol dotyczącej aktywnych metod pracy z uczniem IX 2012 - zaświadczenie

§ 8 ust 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komputerowej.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Organizacja warsztatu pracy przy zastosowaniu technik komputerowych 1.Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z praca dydaktyczna i wychowawcza, awansem zawodowym i praca szkoły.

2. Opracowanie komputerowe materiałów dydaktycznych: tekstów, scenariuszy imprez, zajęć i innych dokumentów.

okres stażu - tworzenie materiałów do wielokrotnego wykorzystania
II. Posługiwanie się Internetem jako forma potrzebna do własnego rozwoju 1. Wykorzystanie materiałów umieszczanych na stronach internetowych w celu urozmaicania lekcji (teksty tematyczne, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, filmiki tematyczne)

2. Rozpowszechnianie wśród uczniów niemieckich stron i innych internetowych zasobów edukacyjnych

3. Wyszukiwanie informacji o konkursach, olimpiadach, projektach

4. Prowadzenie korespondencji z obywatelami państw niemieckojęzycznych okres stażu - przykładowe wydruki

Przykładowe adresy stronek www
IIII.Wykorzystanie komputera i Internetu jako pomocy w nauczaniu j. niemieckiego 1. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

2. Zadawanie prac domowych przy użyciu komputera okres stażu - scenariusz zajęć
- prace uczniów

§ 8 ust 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli

stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Prowadzenie zajęć otwartych dla studentów
1.Udzial w lekcjach prowadzonych przez praktykantów Filologii Germańskiej

2. Udział studentów w lekcjach prowadzonych przez opiekuna praktyk Okres stażu - scenariusz lekcji
- potwierdzenia
II. Sprawowanie opieki nad studentami- praktykantami
Wydziałów Filologii Germańskiej

1. Opracowanie harmonogramu współpracy Okres stażu - Dzielenie się wiedza ze studentem- praktykantem
III. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań


Zadania 1. Przygotowanie konferencji szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej dotyczącej wykorzystania metod aktywnych w procesie dydaktycznym

2. Zaproszenie przedstawicieli wydawnictwa Lektorklett do prowadzenia lekcji pokazowej z udziałem metod aktywnych

3.Dzielenie się wiedza zdobyta na szkoleniach, udostępnienie innym nauczycielom opracowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Formy realizacji IV 2013

2014

Termin realizacji - materiały szkoleniowe

- scenariusz lekcji

- notatki

Dowody realizacji
IV. Prowadzenie i praca w zespole przedmiotowym j. niemieckiego 1. Opublikowanie w portalu internetowym przykładowego planu pracy zespołu przedmiotowego j. niemieckiego
Rok szkolny
2012/2013 - wydruk internetowy potwierdzający

§8 ust 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z

oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Umiejętność projektowania własnych działań 1.Opracowanie i realizacja zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego
Praca z repetytorium gimnazjalnym
„ więcej niż powtórka” LektorKlett
Okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych
-Opracowany plan
II. Praca z uczniem zdolnym 1.Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym

Okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych

III. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej 1.Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy w nauce j. niemieckiego
Okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych

§8 ust 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Przygotowanie uczniów do konkursów 1.Indywidualna praca z uczniem

2.Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli Okres stażu -wyróżnienia
- dyplomy
II. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów 1.Opracowanie i przeprowadzenie konkursu poezji niemiecko- angielskiej

2.Opracowanie i przeprowadzenie Dni Języków Obcych VI 2013

Rok szkolny 2013/2014 - lista uczniów

- scenariusz imprezy
III. Organizacja wycieczek turystyczno- edukacyjno- prozdrowotnych 1.Wychowanie poprzez sport- organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży w klubie sportowym w Reptach Sl.
Rok szkolny 2013/2014 - karty zgłoszeń

§8 ust 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami

samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I. Współpraca z Fundacja Ekologiczna
Arka 1.Organizacja i przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz schroniska dla zwierząt „Cichy kat”

2.Przeprowadzenie akcji edukacyjnej
VIII Dzień Czystego Powietrza

3.Przeprowadzenie świątecznej akcji „Choinki nadziei” we współpracy z Domem Pomocy Społecznej

4.Przeprowadzenie majowej akcji na terenie szkoły
„Dzień Dobrych Uczynków”
Okres stażu - zaświadczenia
II. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz oświaty 1.Wspolpraca z higienistka

2.Wspolpraca z biblioteka Okres stażu - zaświadczenia
III. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej 1. Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii wg. kalendarza uroczystości szkolnych - scenariusz akademii
IV. Współpraca z pedagogiem szkolnym 1. Kontakty z pedagogiem w celu profilaktyki, diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów. Wg. potrzeb - potwierdzenie
V. Udział w projektach edukacyjnych 1. Realizacja projektów edukacyjnych 2012
2014 - zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych
- dokumentacja

§8 ust 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,

wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju

szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych 1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych, znalezienie rozwiązania i zastosowanie Okres stażu
Zgodnie z potrzebami - opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.