X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27181
Przesłano:

Procedura "Niebieskiej karty" dla przedstawicieli oświaty

Na podstawie:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)

Etapy procedury:
1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska karta – A” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
2. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
3. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie jej godności.
4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
5. Jeśli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej najbliższej osoby.
6. Działania z udziałem dziecka co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.
7. Po wypełnieniu formularza „Niebieska karta – A”, osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska karta – B” (jeśli jest to dziecko, formularz przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu).
8. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury.
9. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska karta – A” nie później niż w ciągu 3 dni od jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
10. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (na spotkanie nie zaprasza się dziecka), dokonują analizy sytuacji i wypełniają formularz „Niebieska karta – C”.
11. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej.
12. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
13. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:
- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej;
- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych osób stosujących przemoc w rodzinie.
- przedstawiciel oświaty diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
14. W ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
- udzielają pomocy osobie, dotkniętej przemocą;
- podejmują działania, mające na celu zaprzestania stosowania przemocy;
- zapraszają osobę, co do której jest podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na
spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
- opracowują indywidualny plan pomocy, zawierający propozycje działań pomocowych;
- rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.
15. Indywidualny plan pomocy może ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby.
16. Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.
17. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, kierowana jest do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
18. Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.
19. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:
- dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
- datę rozpoczęcia i zakończenia działań w ramach procedury;
- opis podjętych działań w ramach procedury.
20. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

Opracowanie: Anna Kowalska, Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, 2015

Załączniki – wzory formularzy „Niebieska Karta” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)

Załącznik 1 – formularz „Niebieska karta – A”
Załącznik 2 – formularz „Niebieska karta – B”
Załącznik 3 – formularz „Niebieska karta – C”
Załącznik 4 – formularz „Niebieska karta – D”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.