X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27138
Przesłano:
Dział: Języki obce

History - ancient Egypt. Ćwiczenie czasu Past Simple

Konspekt lekcji języka angielskiego

Temat: History – ancient Egypt. Ćwiczenie czasu Past Simple.
Klasa: I
Nauczyciel: mgr Monika Szczubiał
Czas: 45 minut

Cele lekcji:
Główny:

• Uczeń posługuje się językiem w sposób komunikatywny
• Uczeń rozumie tekst czytany
• Uczeń rozumie tekst słuchany
• Uczeń odpowiednio reaguje na podane sytuacje
• Buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• zrozumieć ogólny sens słuchanej wypowiedzi, intencje rozmówcy
• wychwycić konkretny fragment wypowiedzi lub konkretną informację

Szczegółowe:
Umiejętności:
• mówienie – uczeń odpowiada na pytania do tekstów czytanych i słuchanych i wyraża swoja opinię, buduje poprawne wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym dopasowując je do kontekstu sytuacyjnego
• czytanie ze zrozumieniem – uczeń zna słownictwo, odpowiada na pytania do tekstu, porządkuje wydarzenia, zaznacza poprawne odpowiedzi, dopasowuje miejsca do opisu
• inne- uczeń właściwie organizuje swój warsztat pracy
• uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji Internet: słownik, książka

2. Kompetencje ( wiadomości):
- uczeń zna określone słownictwo
- uczeń zna i nazywa czynność, miejsca i osoby przedstawione w tekstach, obrazkach
- uczeń zna czas teraźniejszy Past Simple
- uczeń zna wyrażenia i zwroty służące podtrzymaniu rozmowy
- uczeń zna właściwe zwroty służące reagowaniu w danej sytuacji

3. Postawy:
- uczeń wdraża się do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
- uczeń potrafi współpracować w grupie

4. Materiał leksykalny:
Pharahon, bank, transportation, pyramids, crown, traders, tomb , valley, curie, temple – nawiązujący do przedstawionych obrazków


Przebieg lekcji:
1. Faza organizacyjna:
Powitanie, czynności organizacyjne – frekwencja, temat lekcji, cele.
2. Faza wstępna:
Rozgrzewka językowa – Nauczyciel zadaje pytania nawiązujące do przedstawionych obrazków – What country is it? What building is it? Who is in my picture? Nauczyciel pokazuje obrazek , zadaniem uczniów jest opisanie obrazka zgodnie z zadawanymi pytaniami.
3. Faza zasadnicza: nauczyciel pokazuje uczniom mapkę starożytnego Egiptu - mapka jest bez zaznaczonych miejsc. Nauczyciel pokazuje rzekę Nil wzdłuż której rozciągnięty jest Egipt. Nauczyciel informuje uczniów że będziemy podróżować wzdłuż Nilu od północy aż na południe i zaznaczać najważniejsze miejsca turystyczne. Każdy z uczniów otrzymuje krótki opis miejsca dotyczący jego położenia, nazwy i historii.

a. Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy – każda z grup otrzymuje różne opisy miejsc, uczniowie czytają opisy, przyporządkowują je do miejsc i zaznaczają je na mapie starożytnego Egiptu.
Liderzy każdej grupy podchodzą do mapy ogólnej i przypisują historyczne miejsca do mapy.
b. Kolejnym zadaniem uczniów jest przeczytanie tekstu o Ramzesie II i Tutankhamenie ( zał 2). Z tekstu zostały usunięte pewne słowa jak tomb, valley, curse, king, pharahon – uczniowie czytają tekst i wpisują słowa we właściwe miejsce. Na planszy pojawia się tekst z lukami a liderzy grup podają poprawne słownictwo.
c. Utrwalanie wiadomości – nauczyciel pokazuje przygotowane figurki, zdjęcia itp. nawiązujące do zabytków starożytnego Egiptu. Uczniowie nazywają przedstawione przedmioty. Kolejnym etapem jest rozwiązanie krzyżówki.( zał 3)
4. Faza podsumowująca: podsumowanie lekcji, ocena uczniów. Podziękowanie za współpracę.
5. Praca domowa – wyszukanie portretu Nefretete i stworzenie jej krótkiego opisu w formie różnych pojedynczych zdań.

Metoda: komunikacyjna, burza mózgów,

Techniki: mówienie – pytania i odpowiedzi ( udzielanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego)
- prowadzenie rozmowy sterowanej
- czytanie ze zrozumieniem- selekcjonowanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, porządkuje wydarzenia

Formy socjalne: plenum, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.

Pomoce: podręcznik, Internet
Opracowała
Monika Szczubiał


ZAŁĄCZNIK 1
Bank- brzeg
Transportation – transport
Thanks to – dzięki temu
Head of government – głowa rządu
Dead – umarły
Brick – cegła
Mud – błoto
Straw – słoma
Sailing – żeglowanie
Hunting – polowanie
Hard – working – pracowity
Trader – handlarz
Builder – budowniczy
Craftsman- rzemieślnik
Temple wall – świątynia
Village – wioska
Free – time activities – zajęcia w czasie wolnym
Letter – litera
Hieroglyphics – hieroglify

Załącznik nr 2
Ancient Egyptian Kings.

Ramzes II ( 1303 BC – 1207 BC)

Ramzes II became ...............when he was only 20 years old. He built .................., ................and cities. He had 8 ..................and over 100 children. He was the Great................. of Egypt for 67 years. He was 96 years old when he died.
They buried him in the............................ of the Kings.

King
Pharaon
Temples
Valley
monuments
royal wives

King Tutankhamen ( 1341 BC – 1323 BC)

King Tutankhamen or the “ Boy King” was only 9 years old when he became................ He didn't ..........................long. He died when he was about 18 years old. They buried him in the....................... of the Kings. Howard Carter, a Btitish .......................found his. A lot of archeologists went to see the tomb. Some of them were ill and died. Was it a...................?

curse
King
archeologist
Valley
tomb
reign

Załącznik nr 2
Ancient Egyptian Kings.

Ramzes II ( 1303 BC – 1207 BC)

Ramzes II became King when he was only 20 years old. He built temples, monuments and cities. He had 8 royal wives and over 100 children. He was the Great Pharaon of Egypt for 67 years. He was 96 years old when he died. They buried him in the Valley of the Kings.

King Tutankhamen ( 1341 BC – 1323 BC)

King Tutankhamen or the “ Boy King” was only 9 years old when he became King. He didn't reign long. He died when he was about 18 years old. They buried him in the Valley of the Kings. Howard Carter, a Btitish archeologist, found his tomb. A lot of archeologists went to see the tomb. Some of them were ill and died. Was it a curse?

Załącznik 1

The Nile River

The Nile River played an important role in shaping the lives and society of Ancient Egypt. The Nile provided the Ancient Egyptians with food, transportation, building materials, and more.

Hathepsut Temple

One of the famous temples in Egypt. It was constructed for Hatshepsut. Hatshepsut was born an Egyptian princess. Her father was the Pharaoh Thutmose I. She grew up in the great royal courts of Egypt with her sister and two brothers. Unfortunately, Hatshepsut's brothers and sister died while they were still young. Now she was an only child.
Hatshepsut was a powerful and intelligent leader, she decided to become Pharaon.

constructed – skonstruowany
was born – urodzić się
court – dwór

The Great Sphinx of Giza

A Sphinx is a mythological creature with the body of a lion and the head of a person. In Ancient Egypt a lot of times the head was that of a Pharaoh or a god.
The Egyptians built sphinx statues to guard important areas such as tombs and temples.

The most famous Sphinx is the Great Sphinx of Giza. It is one of the largest and oldest statues in the world. Archeologists believe that it was carved around 2500 BC and that the head is meant to be the likeness of the Pharaoh Khafra. The Great Sphinx faces the sunrise and guards the pyramid tombs of Giza.

creature – stworzenie
god – bóg
guard – ochraniać
tomb – grobowiec
temple – świątynia
carve - rzeźbić

Valley of Kings

There are over 60 tombs in the Valley of the Kings. They vary from small tombs that are little more than a large hole in the ground to very large tombs with over 100 underground chambers.
There is artwork on the walls, however, that allows archeologists to learn much about the lives of the Pharaohs and other leaders who were buried here. The one tomb that was discovered with much of the treasure and tomb still intact was that of Tutankhamun.

hole – dziura
ground – ziemia
chamber – kaplica, tu: sala do modłów
treasure – skarby

King Tut's Curse

There is a long standing mystery about the curse of King Tut's tomb. Rumor had it that a tablet inside the tomb had a curse on it and Howard Carter hid the tablet so his workers wouldn't know. However, the rumors of a curse are most likely made up. There weren't a lot of deaths or bad things that happened to those who opened the tomb or Tutankhamen's mummy.

Pyramids

The pyramids were built as burial places and monuments to the Pharaohs. As part of their religion, the Egyptians believed that the Pharaoh needed certain things to succeed in the afterlife. Deep inside the pyramid the Pharaoh would be buried with all sorts of items and treasure that he may need to survive in the afterlife.

burial places – miejsce pochówku
monument – pomnik
succed – tu: uzyskać łaskę
afterlife – życie po śmierci
survive - przetrwać

HIEROGLYPHICS

The Ancient Egyptians used picture words to write called hieroglyphics. It is a very old form of writing that they starting using as early as 3000 B.C. There are a lot of symbols. Some of the symbols represented sounds, like our letters, and other's represented entire words.
They can read hieroglyphics in any direction; left to right, right to left, or top to bottom.

represent – przedstawiać
sound – dźwięk
in any direction – w różnym kierunku
top – od góry
bottom – od dołu


ZAŁĄCZNIK 3

1. A large building where kings and Queens were buried.
2. A building for god or gods.
3. A building, column or statue built to remind people of famous person or event.
4. A natural flow of water that continues in a long line across land to sea.
5. The head of Egypt in ancient times.
6. A large grave built below the ground.
7. The ancient Egyptians used picture words to write called........
8. A person whose job is to build houses
9. A mythological creature with the body of lion and the head of a person.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.