X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27072
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Justyna Jarecka
Placówka oświatowa: Zespół Szkół nr 11,
Ul. Jabłoniowa 23, 75-679 Koszalin
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r. – 31.05.2017r.)

Spis treści

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 2

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 5

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 7

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań. 8

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 9

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego §7 ust. 2
Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
z dnia 1 marca 2013 roku


Wymaganie §7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
Forma realizacji Termin
Stworzenie pomocy dydaktycznych • tworzenie: kart pracy, testów, gier i zabaw dydaktycznych • cały okres trwania stażu
Organizowanie konkursów • organizacja m.in. szkolnego etapu Olimpiady Malucha • V każdego roku
Podnoszenie kwalifikacji • udział w kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli oraz w szkoleniach na terenie szkoły • cały okres trwania stażu
Zasięganie opinii uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej • rozmowy z rodzicami, ankiety do rodziców, pogadanki z dziećmi • cały okres trwania stażu
Analizowanie postępów w nauce uczniów i dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej • systematyczne sprawdzanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów oraz dokonywanie ewentualnych zmian w pracy dydaktycznej, by dostosować ją do potrzeb i możliwości dzieci • cały okres trwania stażu
Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki edukacji wczesnoszkolnej • zapoznanie z literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki wczesnoszkolnej,
• poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy z uczniami; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy • wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w pracy z dziećmi,
• poszukiwanie nowych, kreatywnych metod pracy.
• wykorzystanie multimediów,
• poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w podstawie programowej,
• uczestniczenie w zespołach przedmiotowych; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli • obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• omówienie zajęć z opiekunem stażu, wyciąganie wniosków do własnej pracy; • według harmonogramu spotkań
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w obecności opiekuna stażu,
• opracowanie scenariuszy tych lekcji, konsultacje i wymiana doświadczeń z opiekunem stażu; • według harmonogramu spotkań
Dbałość o wygląd klasy, szkoły i otoczenia • wykonanie dekoracji do klasy,
• wykonanie dekoracji na korytarzu przy sali; • cały okres trwania stażu
Przygotowanie wraz z uczniami uroczystości szkolnych • tworzenie scenariuszy imprez okolicznościowych, praca nad ich realizacją • wg potrzeb
Przygotowanie uczniów do konkursów • przygotowanie wybranych uczniów do konkursów, m.in. „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” , „Cudze chwalicie, swego nie znacie” oraz „Olimpiada Malucha” • odpowiednio przed planowanym uczestnictwem uczniów w konkursie
Koordynowanie zespołem ds. ewaluacji wewnętrznej • koordynowanie pracami zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, pomoc w pracach zespołu, podawanie wytycznych,
• porównywanie wyników ze sprawdzianów i egzaminów próbnych ze sprawdzianem i egzaminem właściwym,
• porównywanie wyników z ubiegłych lat,
• przygotowanie raportu zbiorczego z ewaluacji wewnętrznej; • cały okres trwania stażu

• VIII każdego roku

• VIII każdego roku
• VIII każdego roku
Przewodniczenie zespołowi diagnostycznemu edukacji wczesnoszkolnej • analiza wyników sprawdzianu na koniec klasy III SP • VIII każdego roku
Publikowanie własnych prac w Internecie • opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć oraz innych materiałów • cały okres trwania stażu

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
Forma realizacji Termin
Koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły i opiekunów dzieci • ustalenie zasad i form wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołą a rodzicami wychowanków
• IX – X każdego roku szkolnego
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły • przygotowanie planu pracy wychowawczej dla klasy I, II, III,
• realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym; • IX każdego roku szkolnego

• cały okres trwania stażu
Zapoznanie się z warunkami domowymi • rozmowy z rodzicami lub opiekunami uczniów pozwalające przybliżyć sytuację rodzinną i warunki bytowe dzieci,
• rozmowy z dziećmi, obserwacje uczniów podczas zajęć i przerw; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Integrowanie zespołu klasowego • organizowanie wraz z uczniami i rodzicami imprez szkolnych oraz wspólne uczestnictwo w nich,
• organizowanie zabaw integrujących zespół klasowy; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Wyrabianie w uczniach poczucia własnej wartości • dostrzeganie i nagradzanie wysiłku uczniów w dążeniu do osiągnięcia celu,
• pobudzanie aktywności dzieci mało zaangażowanych w życie klasy i szkoły; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych • w miarę możliwości organizacyjnych prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce,
• dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
• stosowanie się do zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli wydano opinię w sprawie danego ucznia); • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Mobilizowanie uczniów najzdolniejszych do ciągłego pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności • stwarzanie sytuacji problemowych i zachęcanie do ich twórczego rozwiazywania,
• wskazywanie i zachęcanie do szukania wiedzy w dodatkowych źródłach; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Zapoznanie uczniów z historią regionu, pielęgnowanie szacunku wobec historii ojczystej • udział w uroczystościach szkolnych, regionalnych, okolicznościowych,
• oglądanie wystaw okolicznościowych; • cały okres trwania stażu
Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy • przygotowanie i zorganizowanie wyjść do Urzędu Poczty, Domu Chleba, leśniczówki, banku, przychodni zdrowia, sklepu • wg potrzeb
Przygotowanie i zorganizowania lekcji nt. zawodów z rodzicami uczniów • opracowanie i przygotowanie zajęć z udziałem rodziców, którzy opowiedzą o zawodach wykonywanych przez siebie • cały okres trwania stażu
Przygotowanie uroczystości okolicznościowych • przygotowanie wspólnie z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami pasowania na ucznia, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Wigilii klasowej • wg potrzeb
Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i na drodze • przeprowadzenie zajęć tematycznych pt. „Bezpieczna droga do szkoły”,
• przeprowadzenie zajęć tematycznych pt. „Bezpieczne ferie zimowe”,
• przeprowadzenie zajęć tematycznych pt. „Bezpieczne wakacje”; • IX każdego roku

• II każdego roku

• VI każdego roku
Propagowanie zachowań ekologicznych wśród uczniów • zapoznanie uczniów z tematyką ekologiczną, zachęcanie do propagowania wśród rodziny działań ekologicznych • cały okres trwania stażu
Zweryfikowanie rodzaju inteligencji uczniów • przygotowanie kwestionariusza inteligencji wielorakich do wypełniania przez rodziców wychowanków, analiza kwestionariuszy,
• wykorzystanie wyników do pracy na zajęciach; • X każdego roku

• cały okres trwania stażu
Udział w akcjach społecznych • udział w akcji „Góra grosza”, Zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych,
• włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – zaproszenie rodziców, by poczytali uczniom; • cały okres trwania stażu

• wg możliwości organizacyjnych

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Forma realizacji Termin
Wykorzystywanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową w codziennej pracy • prowadzenie dziennika elektronicznego,
• prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie wydruku komputerowego,
• korzystanie z Internetu w celu poszerzania wiadomości nauczyciela; • cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Wykorzystanie multimediów w pracy dydaktycznej • korzystanie z materiałów typu: DVD, CD,
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu; • wg potrzeb

• wg potrzeb
Wykorzystywanie Internetu w celach komunikacyjnych • komunikowanie się przez Internet z dyrekcją, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów, organizatorami kursów • cały okres trwania stażu
Uczestnictwo w kursach e-learningowych • udział w kursach e-learningowych • cały okres trwania stażu
Prowadzenie stron internetowych • prowadzenie strony internetowej klas I, następnie II i III,
• administrowanie stroną internetową świetlicy szkolnej; • cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.

Zadania
Forma realizacji Termin
Systematyczna współpraca z rodzicami • przeprowadzanie spotkań z rodzicami,
• rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów,
• angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, • cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu
Rozwiązywanie sytuacji trudnych zwianych z uczniami • rozwiązywanie sytuacji trudnych zaistniałych miedzy uczniami; • cały okres trwania stażu
Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci • pomoc w sytuacjach trudnych, porady z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, pedagogiki, dydaktyki • cały okres trwania stażu
Motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień • zaobserwowanie u uczniów zalążków ich talentów i wspieranie w rozwoju tych uzdolnień,
• stosowanie odpowiedniej motywacji do danego dziecka; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu
Kształtowanie u uczniów umiejętności rozładowywania agresji w odpowiedni sposób • zorganizowanie zajęć nt. emocji,
• systematyczne przypominanie dzieciom o bezpiecznych sposobach rozładowywania napięcia emocjonalnego; • XI 2014r.
• wg potrzeb
Wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w codziennej pracy z dziećmi • planowanie i przeprowadzanie zajęć w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki • cały okres trwania stażu

Wymaganie §7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania
Forma realizacji Termin
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły • analiza dokumentacji, m.in.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, WDN • X-XI 2014r.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • opracowanie kontraktu współpracy między opiekunem stażu a stażystą • IX 2014r.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań • współpraca z rodzicami, wdrażanie WZO, udział w spotkaniach mających na celu wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, udział w Radach Pedagogicznych, aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych • cały okres trwania stażu
Śledzenie zmian w aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły • systematyczne zapoznawanie się z istniejącymi aktami prawnymi,
• zapoznanie się z aktami prawnymi wchodzącymi w życie; • cały okres trwania stażu

• cały okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.