X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27046
Przesłano:

"Co zawdzięczamy starożytnej Grecji?" Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

Miesiąc w Grecji
Co zawdzięczamy starożytnej Grecji?

Cele główne:
• popularyzacja wiedzy dotyczącej starożytnej i współczesnej Grecji;
• integracja treści przedmiotowych wokół starożytnej Grecji;
• integrowanie się społeczności klasowej poprzez wspólne działania;
• przygotowanie do świadomego korzystania z dorobku kultury;
• rozwijanie wyobraźni i umiejętności uczniów poprzez próby twórczości własnej;
• zdobywanie informacji i posługiwanie się nimi;
• wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Cele szczegółowe:
wiadomości:
• określenie położenia geograficznego Grecji i jego wpływ na zajęcia ludności greckiej;
• zapoznanie z formami rządów występujących w antycznej świecie;
• wskazanie cech charakterystycznych demokracji ateńskiej;
• zapoznanie z genezą teatru greckiego;
• omówienie znaczenie teatru dla antycznych Greków;
• wskazanie różnic między demokracją ateńską a współczesną demokracją;
• prezentacja greckich bogów;
• zapoznanie z greckimi wyobrażeniami bogów;
• zapoznanie z mitami greckimi;
• określenie roli sportu w starożytnej Grecji;
• przedstawienie tradycji starożytnych igrzysk we współczesnych olimpiadach;
• prezentacja zabytków architektury starożytnej Grecji;
• zapoznanie z osiągnięciami Greków w dziedzinie nauki i dorobku materialnego;
umiejętności:
• skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach;
• poprawne posługiwanie się językiem ojczystym;
• podejmowanie indywidualnych decyzji;
• efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie;
• budowanie więzi międzyludzkich;
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
• poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
postawy:
• dążenie do wzbogacenie wiedzy o starożytnej i współczesnej Grecji;
• uwzględnianie poglądów innych ludzi;
• przygotowanie do publicznych wystąpień.

Indywidualizacja nauczania:
projekt skonstruowany jest w takiej formie, która umożliwia uczniom z trudnościami edukacyjnymi aktywną pracę w grupie oraz prezentację na forum klasy i szkoły.

Podstawa programowa:
projekt zawiera wybrane treści z podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) w zakresie następujących przedmiotów: języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego.
Adresat: projekt adresowany jest do uczniów kl. IV a, nauczycieli i rodziców.
Forma: podział grup według zadań.
Czas trwania: jeden miesiąc.
Metoda: projekt.
Środki dydaktyczne:
• podręcznik: Wojciechowski G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś. kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012;
• podręcznik plastyka;
• Mitologia Greków i Rzymian.
• teksty źródłowe dotyczące starożytnej Grecji;
• film: Grek Zorba;
• Albumy poświęcone sztuce Grecji;
• Scenariusze przedstawień teatralnych;
• czasopismo „Odkrywca”;
• encyklopedie, słowniki;
• mapy, atlasy;
• książki kucharskie, poradniki kulinarne, wycinki z gazet.

Przewidywane efekty
Uczeń:
• poszerzenie wiedzy dotyczącej starożytnej Grecji;
• zintegrowanie się społeczności klasowej poprzez wspólne działania;
• wdrożenie do świadomego korzystania z dorobku kultury;
• poszerzenie wyobraźni i umiejętności uczniów poprzez próby twórczości własnej;
• skuteczniejsze porozumiewanie się w różnych sytuacjach;
• poprawne posługiwanie się językiem ojczystym;
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
• poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
• wyrażanie własnego zdania i słuchanie zdania innych;
• dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłości rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego;
• prezentowanie efektów pracy podczas publicznych wystąpień;
• poszerzenie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów;
Nauczyciel:
• wymiana doświadczeń między nauczycielami;
• poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
• polepszenie stosunków interpersonalnych podczas realizacji wspólnych zadań.

Szkoła:
• integracja środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, rodziców;
• poszerzenie działalności szkoły;
• promowanie placówki.

Kryteria oceny projektu
Ocenie podlegać będzie:
• umiejętność pracy w grupie;
• systematyczność pracy;
• udział w konsultacjach;
• wykorzystanie różnych źródeł informacji;
• planowanie i organizacja własnej pracy;
• estetyka wykonanych materiałów;
• sposób prezentacji;
• przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia publicznego.
Ewaluacja projektu:
• prezentacja przygotowanych przez uczniów prac plastycznych w formie wystawki;
• prezentacja multimedialna;
• przedstawienie montażu słowno – muzycznego „Na Olimpie”;
• sprawdzian wiedzy z historii i społeczeństwa z zakresu starożytnej Grecji.
........................................
Opracowała
KOORDYNATOR PROJEKTU:
Marlena Mroczkowska – Madejczyk

GŁÓWNE ZADANIA:

GRUPA TEATRALNA
Przygotowanie przedstawienia teatralnego
Jesteście grupą teatralną. Waszym zadaniem jest przygotowanie inscenizacji wykorzystującej dowolny mit.
Zadania:
1. Wybierzcie mit, który chcecie przedstawić na forum klasy.
2. Rozdzielcie role: reżysera, scenarzysty, aktorów.
3. Przygotujcie dekoracje.
4. Przygotujcie stroje.
5. Wystawcie przedstawienie teatralne.

Materiały pomocnicze:
- podręcznik: Wojciechowski G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś.
kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012;
- podręcznik;
- Mitologia Greków i Rzymian;
- Scenariusze przedstawień teatralnych.

GRUPA HISTORYKÓW
Przygotowanie obrad greckiego zgromadzenia ludowego
Jesteście grupą historyków. Waszym zadaniem jest przedstawienie obrad greckiego zgromadzenia ludowego.
Zadania:
1.Przypomnijcie wiadomości dotyczące zgromadzenia ludowego.
2.Przygotujcie salę lekcyjną do obrad zgromadzenia ludowego.
3. Tematy obrad:
- wojna czy pokój?
- na co przeznaczymy pieniądze?
4. Wybierzcie przewodniczącego obrad.
5. Dyskusja ( w roli może wystąpić każdy uczeń ).
6. Podejmijcie decyzję.
7. Dokonajcie wyboru urzędników, sędziów i dowódców.

Materiały pomocnicze:
- podręcznik: Wojciechowski . G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś.
kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012.

Uwaga dotycząca realizacji:
- przy zadaniu nr 7 najpierw trzeba określić cechy, które powinny posiadać osoby ubiegające się o to stanowisko.

GRUPA KUCHMISTRZÓW
Przygotowanie „uczty greckiej”
Jesteście grupą kuchmistrzów. Waszym zadaniem jest przygotowanie „uczty greckiej”.
Zadania:
1.Zgromadźcie informacje na temat współczesnej kuchni greckiej.
2.Wybierzcie kilka najprostszych przepisów na typowe danie greckie ( np. sałatki).
3.Przygotujcie wybrane dania.
4. Zaproście na „ucztę” gości.

Materiały pomocnicze:
- książki kucharskie;
- poradniki kulinarne;
- wycinki z gazet.

GRUPA ARTYSTÓW
Przygotowanie tańca greckiego
Jesteście grupą artystów. Waszym zadaniem jest przedstawienie tańca greckiego sertaki czyli Zorba dance.
Zadania:
1.Wypożyczcie film Grek Zorba.
2.Obejrzyjcie fragment filmu, na którym pokazany jest taniec czyli Zorba dance.
3.Nauczcie się go tańczyć.
4.Zaprezentujcie taniec.

Materiały pomocnicze:
- film Grek Zorba.

GRUPA ARCHITEKTÓW
Przygotowanie w formie ilustracji zabytków Grecji
Jesteście grupą architektów. Waszym zadaniem jest przedstawienie najbardziej znanych zabytków Grecji.
Zadania:
1.Dokonajcie wyboru kilku najbardziej znanych zabytków Grecji.
2.Wykonajcie dowolną techniką rysunki przedstawiające wybrane przez was zabytki starożytnej Grecji.
3. Przygotujcie krótkie opisy zabytków.

Materiały pomocnicze:
- podręcznik: Wojciechowski. G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś. kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012;
- podręcznik plastyka;
- Albumy poświęcone sztuce Grecji.

GRUPA SPORTOWCÓW
Rozegranie igrzysk olimpijskich
Jesteście grupą sportowców. Waszym zadaniem jest rozegranie igrzysk sportowych.
Zadania:
1.Wymieńcie konkurencje sportowe, które były rozgrywane podczas igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji.
2.Z konkurencji tych możecie wybrać tylko jedną: bieg, gdyż pozostałe ze względu na przepisy BHP nie mogą być przez was rozegrane.
3.Porozmawiajce z nauczycielem wychowania fizycznego, który ustali z wami, jakie inne konkurencje możecie rozegrać ( konkurencji musi być pięć).

Materiały pomocnicze:
- podręcznik: Wojciechowski. G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś. kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012;
- teksty źródłowe dotyczące starożytnej Grecji.

Uwaga:
- wcześniej przygotujcie wieńce ( lub inne odznaczenia) dla zwycięzców.

GRUPA DZIENNIKARZY
Zebranie informacji na temat geografii i przyrody Grecji
Jesteście grupą dziennikarzy. Waszym zadaniem jest przybliżenie podstawowych wiadomości na temat geografii i przyrody Grecji.
Zadania:
1.Przygotujcie na oddzielnych kartkach następujące informacje o Grecji:
• klimat Grecji;
• morza otaczające Grecję;
• główne miasta Grecji;
• części Grecji (półwyspy);
• świat zwierząt i roślin Grecji;
• zajęcia Greków.
2.Kolorowe kartki z informacjami przyczepcie na ściennej mapie Grecji.

Materiały pomocnicze:
- podręcznik: Wojciechowski G., Historia i społeczeństwo. Wczoraj i dziś. kl. IV, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012;
- encyklopedie, atlasy;
- czasopismo „Odkrywca”;
- teksty źródłowe dotyczące starożytnej Grecji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.