X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2699
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO Alicja Górny

POSIADANE KWALIFIKACJE Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

NAZWA, ADRES PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 33
STANOWISKO PRACY Nauczyciel kontraktowy
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU 1.09.2008r
CZAS TRWANIA STAŻU 2 lata 9 miesięcy
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty


(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

§7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1
Poznawanie procedury awansu zawodowego

- założenie teczki „Awans zawodowy”
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego
IX-X 2008
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- teczka
„ Awans zawodowy”
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach
- ksera aktów prawnych

2 Współpraca z opiekunem stażu oraz metodykiem

- zawarcie kontraktu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- ustalenie spotkań z opiekunem
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dokonanie analizy przebiegu zajęć
- określanie mocnych i słabych stron własnej działalności
- konsultacje z metodykiem wychowania przedszkolnego
IX2008
IX2008
raz w miesiącu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
- kontrakt
- plan rozwoju zawodowego
- notatki
- konspekty, notatki, potwierdzenie uczestnictwa
- konspekty zajęć, notatki
kryteria oceny, notatki
notatki

3 Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej - przygotowywanie referatów na narady szkoleniowe

- protokołowanie posiedzeń RP
- zorganizowanie w formie odczytu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej - referaty na narady
- protokoły z zebrań
- ksera notatek dla koleżanek

4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

- opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć
- cały okres stażu
- gromadzenie na bieżąco dokumentów, scenariuszy, referatów, notatek, zdjęć, wytworów dzieci,

5 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi
z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych
i ich zainteresowań zdobytych podczas szkoleń, kursów
-praca w grupie 3-4latków (zajęcia planowe, zabawy, działalność dowolna).
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (wpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy)
- cały okres stażu
- zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń

6 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
- dokonanie samooceny pracy za okres stażu
- V.2011r
- segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty
- pisemne sprawozdanie


§7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1 Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych dzieci - stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań
- zorganizowanie uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka” obejmującej nowoprzyjęte do przedszkola dzieci
- cały okres stażu
- scenariusze zajęć, prace dzieci

2 Współpraca z rodzicami i dziadkami

- wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami dzieci poprzez organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy
- angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych i w życiu przedszkola
- zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców z propozycjami różnorodnych zabaw, ćwiczeń - cały okres stażu
- według harmonogramu planu rocznego
- raz na 2msc
- plany uroczystości, scenariusze
- scenariusze
- wydruki, ksero

3 Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną

- zastosowanie różnorodnych technik plastycznych ( praca z masą solną, masą papierową, malowanie palcami itp.)
- przygotowywanie prac w formie upominków dla bliskich, kolegów z grupy starszej
- przygotowanie wystawek prac dla rodziców
- zintegrowanie treści plastycznych z muzyką (malowanie muzyki
- cały okres stażu
- prace dzieci, scenariusze

4 Aktywna realizacja zadań zgodnie z tematyką Rocznego Planu Pracy
- (2008r/2009r) wprowadzenie w zagadnienia związane integracją europejską, poznawanie zwyczajów, krajów należących do UE
- zapoznanie dzieci z wyglądem flag państwowych, charakterystycznych miejsc danego kraju, poznawanie bajek i baśni pisarzy z UE

5 Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu

- prowadzenie Kroniki Przedszkola nr 33; uzupełnianie jej o nowe wpisy, zdjęcia, rysunki związane z różnymi wydarzeniami
z życia placówki.
- przygotowywanie ściennych gazetek związanych z aktualną porą roku, tematyką - cały okres stażu
- ksero stron z kroniki
- zdjęcia

6 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole - nawiązanie współpracy z biblioteką, Domem Kultury w Mikuszowicach, Strażą Pożarną i Policją
- cały okres stażu
- potwierdzenia współpracy

7 Promowanie placówki poprzez udział w konkursach

- udział w różnych konkursach organizowanych np przez „ Wychowanie Przedszkolne”
- zorganizowanie spotkania z pisarką R. Piątkowską (dotyczy P-8)
- udział w akcji „Przedszkolaki listy piszą”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
- cały okres stażu
- potwierdzenia współpracy


§7 ust.2 pkt.3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej - korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, leksykonów do przygotowania zajęć

- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć
- założenie i pomoc w prowadzeniu przedszkolnej strony www - cały okres stażu
- wykorzystanie w pracy z dziećmi materiałów z Internetu, adresy stron
- wydruki, ilustracje
- dokumentacja
- publikacje w Internecie
- adres strony, wydruki, zdjęcia

2 Wykorzystanie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną

- Gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci 5-6letnich
- Cały okres stażu
- wydruki, opisy, notatki, zdjęcia

3 Publikacje - publikacje scenariuszy, pomysłów prac plastycznych w gazetce „Wiadomości Przedszkolaka”
- Cały okres stażu
- ksero


§7 ust.2 pkt.4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Studiowanie aktualnej literatury- poszukiwanie nowych rozwiązań

- korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism
- cały okres stażu
- notatki, ksera artykułów, bibliografie

2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących
- na bieżąco
- wpisy w dzienniku, scenariusze

3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3-6lat, adaptacji dzieci 3letnich do przedszkola
- okres stażu
- notatki z przeczytanych pozycji, bibliografia


§7 ust.2 pkt.5 rozporządzenia – umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

1 Poznawanie procedury awansu zawodowego - analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
- cały okres trwania stażu
- akty prawne

2 Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały CODN, Internet www.men.waw.pl)

- cały okres trwania stażu - notatki, ksera wydruki

3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji statutu przedszkola,
- zapoznanie się z programami autorskimi koleżanek nauczycielek
- cały okres trwania stażu - ksera, wydruki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.