X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26747
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny - nauczanie języka angielskiego przez teatr

Program własny dla klasy 2 la – nauczanie języka angielskiego przez teatr
Opracowała mgr Joanna Obstalecka

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2004r., .§ 2, pkt 4:

Program nauczania ogólnego zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania;
2) materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3) procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych;
4) opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w odrębnych przepisach;
5) omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu;

2. Wprowadzenie

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów klasy o profilu filmowym z rozszerzonym językiem angielskim oraz mając na uwadze fakt, iż szkoła poprzez nauczanie języka obcego nowożytnego powinna kształtować postawy otwartości, ciekawości i tolerancji postanowiłam stworzyć program własny nauczania języka angielskiego z elementami teatru.
Prowadzenie zajęć z języka obcego metodą dramy, przygotowywanie i przedstawianie inscenizacji pozwala urozmaicić lekcje oraz położyć duży nacisk nie tylko na doskonalenie sprawności językowych , lecz również rozwój psychologiczny ucznia oraz pogłębienie wiedzy z zakresu kultury i literatury krajów anglojęzycznych.
Nauka języka angielskiego poprzez teatr niesie wiele korzyści- uczniowie rozwijają swoją osobowość i pokonują zahamowania w mówieniu , towarzyszące wielu z nich na tym etapie edukacji. Udział w zajęciach teatralnych pozwala lepiej poznać siebie, wyrobić umiejętności wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Publiczne wystąpienia to okazja do pokonania tremy i przełamania nieśmiałości. Praca w zespole uczy odpowiedzialności, tolerancji i kształtuje więzi emocjonalne między jego członkami. Udział w takich lekcjach daje możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych jak również jest szansą na ich odkrycie. Techniki wykorzystywane podczas zajęć sprzyjają wykazaniu się na forum klasy i osiąganiu sukcesów uczniom o niższych kompetencjach językowych. Praca z tekstem w języku angielskim będzie okazją do wzbogacania leksyki, utrwalania struktur gramatycznych oraz doskonalenia wymowy i intonacji; odpowiedni dobór materiału pomoże rozwijać znajomość kultury, literatury i obyczajów krajów anglojęzycznych. Różnice w poziomie językowym istniejące w klasie nie będą stanowiły problemu w realizacji programu, gdyż jego celem nie jest zamiana uczniów w profesjonalnych artystów, lecz urozmaicenie procesu kształcenia przy jednoczesnym pobudzeniu twórczej aktywności młodzieży.

3. Cele edukacyjne

Cele ogólne
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego
• Rozbudzanie zainteresowań kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych
• Rozwój uzdolnień aktorskich i językowych
• Kształtowanie postaw twórczych
• Rozwój wrażliwości i osobowości
• Udział w życiu kulturalnym szkoły

Cele szczegółowe
• Rozwijanie kompetencji językowych- leksyki, struktur gramatycznych, wymowy i intonacji
• Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez wprowadzenie atrakcyjnego i urozmaiconego kontekstu nauczania oraz zaangażowanie emocjonalne uczniów
• Pobudzanie uczniów do różnych działań artystycznych
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości, pokonywanie nieśmiałości poprzez wcielanie się w role
• Uświadamianie uczniom ich możliwości artystycznych i intelektualnych
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• Wzbogacenie wiadomości o krajach anglojęzycznych poprzez tworzenie inscenizacji opartych na adaptacjach oryginalnych tekstów literackich/ odwołujących się do elementów świąt i kultury
• Przygotowanie do występów - nauka dykcji, gestu i ruchu scenicznego

5. Treści nauczania:

Niniejszy program opiera się na podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny IV.1 poziom rozszerzony.
Zajęcia będą miały związek z materiałem programowym, ale uczniowie skupią się również na zagadnieniach wychodzących poza standardowy tok nauki

• Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych
• Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe wypowiedzi ustne (monologi i dialogi)
• Uczeń reaguje płynnie w różnorakich sytuacjach; prowadzi negocjacje, przedstawia opinie i argumentuje
• Uczeń zmienia formę lub styl przekazu pisemnego ( np. podczas adaptacji scenariusza)
• Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorakiej formie i długości
• Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem ( np. korzystanie z tekstów kultury w j.obcym, zapamiętywanie nowych wyrazów, poprawianie błędów)
• Uczeń współdziała w grupie, bierze odpowiedzialność za własne postępowanie
• Uczeń korzysta z informacji źródłowej w języku angielskim, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnej
• Uczeń interpretuje i analizuje tekst literacki uwzględniając niezbędne konteksty
• Uczeń poznaje literaturę, kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych
• Uczeń stosuje różne strategie komunikacyjne (np. radzenie sobie z nowym słownictwem) i kompensacyjne
• Uczeń posiada świadomość językową
• Uczeń posługuje się swobodnie własnym ciałem, wyraża emocje, posługuje się technikami w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• Uczeń poznaje techniki aktorskie, m.in. pamięciowe, dykcyjne, ruchowe i oddechowe


6.Tematyka zajęć

Pobudzenie twórczej aktywności uczniów będzie rozłożone w czasie, a poszczególne etapy pracy mogą być dopasowywane do aktualnych potrzeb grupy.
Program zaplanowano jako cykl około 30 zajęć dydaktycznych realizowanych w wymiarze
2 godzin co 2 tygodnie

• Ćwiczenia integracyjne (ice- breaking activities) (1 godz)
• Ćwiczenia podnoszące poziom energii w grupie (1 godz)
• Przedmiot, obraz, dźwięk- uwrażliwianie na możliwości wyobraźni i ciała (1 godz)
• Ćwiczenia emisyjne- ćwiczenia oddechowo- emisyjne, tongue- twisters (1 godz)
• Wyrażanie emocji gestem, mimiką , ruchem- ćwiczenia (1 godz)
• Drama- żywe obrazy, role play, i.in. (5 godz)
• Ćwiczenia pamięci/ techniki pamięciowe (1 godz)
• Wybór i adaptacja utworu- uproszczenie, wzbogacenie o elementy autorskie (4 godz)
• Przydział ról, praca z tekstem, praca nad postacią (5 godz)
• Przygotowanie spektaklu- muzyka, scenografia, próby (10 godz)
• Występ przed publicznością szkolną

Literatura/ materiały ćwiczeniowe

Pankowska Krystyna, „Eduakcja przez dramę”,
Siedlicki Andrzej, „Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej”,
Cohen Lorrain, ‘Scenes for young actors’
www.freedrama.net
www.childdrama.com
www.dramanotebook.com
www.brookpub.com
www.dramaresource.com

6. Procedury osiągania celów edukacyjnych

Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas zajęć:
• Praca z tekstem w j. angielskim
• Ćwiczenia dykcyjne
• Drama- metoda stop-klatki, rzeźba, żywe obrazy, metoda „gorącego krzesła”, role play- odgrywanie roli
• Ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie
• Praca grupowa- analiza tekstu, tworzenie scenariusza, oprawy muzycznej, scenografii
• Praca indywidualna- analiza postaci, opanowanie tekstu
7. Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny.


Uczeń
• Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i współpracować w grupie
• Wykazuje się inwencją twórczą
• Potrafi planować swoja pracę, rozwiązywać pojawiające się problemy
• Posiada umiejętność przekazywania określonych treści nie tylko słowem, ale także mimiką, ruchem ciała, gestem
• Potrafi analizować i interpretować tekst w j. angielskim
• Potrafi przeczytać i recytować tekst j. angielskim płynnie, poprawnie i wyraziście
• Swobodnie wypowiada się w j. angielskim na różnorakie tematy, potrafi argumentować
• Potrafi korzystać z technik dramowych
• Bierze udział w spektaklu w j. angielskim
• Potrafi dokonać adaptacji scenariusza ( praca zespołowa z nauczycielem)
• Projektuje oprawę muzyczna i scenografię
• Posługuje się technikami pamięciowymi poznanymi na zajęciach
• Panuje nad emocjami, przezwycięża zahamowania w mówieniu wj. obcym, radzi sobie z tremą
• Bierze czynny udział w kulturalnym życiu szkoły
• Ma poczucie własnej wartości
• Utrwala materiał leksykalny i gramatyczny j. angielskiego
• Doskonali wymowę i intonacje w j. angielskim
• Poszerza wiadomości związane z wiedzą na temat krajów anglojęzyczncyh
• Potrafi dokonać samooceny , dostrzega i poprawia własne błędy

Propozycje metod oceny

Głównym założeniem programu jest rozwój psychologiczny ucznia przy równoczesnym aktywizowaniu pasji artystycznych i rozwijaniu umiejętności językowych. Stosowanie kryteriów oceniania wg WSO do oceny osiągnięć uczniów nie jest zalecane, gdyż mogłoby przyczyniać się do spadku, a nie podwyższania ich samooceny ucznia i wiary we własne możliwości.
Mając na uwadze postawiony cel kształtowania ucznia aktywnego, wrażliwego na sztukę i odpowiedzialnego za własny rozwój należy dokonywać ewaluacji postępów uczniów w następujących formach:
• Ocena ustna nauczyciela- konstruktywne uwagi nt. działalności uczniów podczas zajęć i przedstawień
• Ocena widzów – komentarze po spektaklach
• Samoocena ucznia ( ankieta przygotowana przez nauczyciela)
• Analiza nagrań prób i spektakli- grupowa ocena pracy, mocnych i słabych stron zespołu
• uczniowie szczególnie zaangażowani i wyróżniający się na tle zespołu premiowani będą ocenami za aktywność ???
8. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu

Koncepcja dydaktyczna niniejszego programu opiera się na nauczaniu języka obcego poprzez atrakcyjne, zróżnicowane techniki i treści odpowiadające zainteresowaniom uczniów oraz kształtowanie i rozwijanie ich osobowości. Głównym zadaniem prowadzącego jest pobudzanie aktywności młodzieży poprzez dobór odpowiednich form pracy przy ich jednoczesnym dopasowaniu do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.
Niezwykle istotny jest duży nacisk na doskonalenie sprawności komunikacyjnej w
j. angielskim, niezbędnej do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.
Niemniej ważnym zadaniem osoby realizującej program jest kształtowanie autonomii ucznia poprzez wyrabianie umiejętności samodzielnego uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własne postępy w opanowaniu języka.

9. Ewaluacja programu:

Ewaluacja będzie prowadzona przez nauczyciela realizującego program za pomocą specjalnie skonstruowanej ankiety.


Nauczanie angielskiego przez teatr- ankieta ewaluacyjna dla nauczyciela

1. Czy zakres treści uwzględniony do realizacji ścieżki przez nauczyciela został zrealizowany?

2. Sprawdzenie, czy cele zakładane w programie zostały osiągnięte?

3. W jakim zakresie istniała konieczność wprowadzenia zmian w procesie dydaktycznym?

4. W jakim stopniu wiedza i umiejętności nabywane w trakcie realizacji programu są przydatne uczniom i pomagają im osiągnąć zamierzone cele?

W celu sprawdzenia opinii młodzieży na koniec roku szkolnego skierowana zostanie do nich ankieta

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia

1. Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach teatralnych?
• Tak
• Raczej tak
• Raczej nie
• Nie (dlaczego? ........................................)

2. Czy podobały Ci się zajęcia?

• Tak
• Raczej tak
• Raczej nie
• Nie (dlaczego? ........................................)

3. Czy dzięki tym zajęciom rozwijałeś swoje zainteresowania?
• Tak
• Raczej tak
• Raczej nie
• Nie (dlaczego? ........................................)

4. Czy wiesz, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę?
• Tak
• Raczej tak
• Raczej nie
• Nie

5. Czy czujesz się kimś ważnym w zespole?
• Tak
• Raczej tak
• Raczej nie
• Nie
6. Co chciałbyś zmienić w zajęciach?

Dodatkowo, uczniowie w trakcie roku szkolnego na bieżąco będą oceniali swój udział w zajęciach za pomocą następujących narzędzi:

• ankieta „dokończ zdanie”
Przykładowe zdania do dokończenia przez uczniów
1. Na zajęciach najbardziej podobało mi się ...................
2. Jestem z siebie zadowolony, ponieważ ......................
3. Dobrze czułem się w swojej roli, ponieważ ..................
4. Nie czułem się dobrze w swojej roli, ponieważ ................
5. Dzisiaj nauczyłem się ...............................

• „kosz na śmieci i walizka”- uczniowie po zajęciach przyczepiają na umieszczonych na tablicy symbolach śmietnika i walizki kartki z odpowiedziami na pytania:
1. Co podobało Ci się dziś na zajęciach i co chciałbyś zabrać ze sobą?
2. Co Ci dziś przeszkadzało na zajęciach i co chciałbyś wyrzucić z pamięci?

Na podstawie zebranych informacji nauczyciel prowadzący program dokona analizy i ewaluacji działań.

Kryteria oceny realizacji ścieżki:
- 80 % pozytywnych opinii – cele zostały osiągnięte,
- 50 % pozytywnych opinii – cele zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym,
- poniżej 50 % pozytywnych opinii – cele zostały osiągnięte w minimalnym stopniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.