X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26704
Przesłano:
Dział: Języki obce

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego

PROGRAM PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM
NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z ELEMENTAMI METODY BEZPOŚREDNIEJ oraz METODY COLLINA ROSE'A

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
w Chorzowie

Autor programu oraz prowadzący zajęcia: mgr Lidia Tużyna
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II klasy LO
Typ: pozalekcyjne koło zainteresowań
Wymiar godzin: 1 godzina tygodniowo
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015
Uczestnicy: uczniowie klas II LO

1. Wstęp
Program opracowany został z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej. Celem programu jest doskonalenie i poszerzanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim z naciskiem na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się, z elementami metody bezpośredniej oraz metody Collina Rose'a.

2. Charakterystyka
Program opiera się na wprowadzaniu dwóch metod:
- Metody bezpośredniej Direct Method, której głównym celem jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce. Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
- Metody Collina Rose'a , która opiera się na najnowszych zdobyczach wiedzy o mózgu, w tym badaniach Rogera Sperry nad półkulowością mózgu (Nobel 1981) oraz koncepcji Inteligencji Wielorakich profesora pedagogiki Uniwersytetu Harvarda – Howarda Gardnera. Metoda angażuje wszystkie zmysły jednocześnie. Nauka jest szybka, bezstresowa i przychodzi z łatwością – tak w naturalny sposób mózg przyswaja informacje. Tak właśnie nauczyliśmy się własnego języka jako dzieci. Podobnie uczymy się języka obcego za granicą, kiedy musimy „w akcji” szybko nauczyć się komunikacji. Tak samo też naturalnie zapamiętujemy ważne dla nas informacje np. z dziedziny własnego hobby.

Co więcej, program w swoim założeniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów. Ważnym elementem programu jest zachwalanie uczniów i informowanie o postępach. Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące ich zainteresowań.
Ujęte w programie zagadnienia pozwalają na realizację około 35 zajęć lekcyjnych po 45 minut każde. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych tematów bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych w zależności od stopnia opanowania materiału przez uczniów, po wnikliwych bieżących obserwacjach nauczyciela.

Materiały stosowane w zajęciach będą głównie przygotowane przez nauczyciela.

Przed rozpoczęciem zajęć , grupa chętnych zostanie poddana testowi na rodzaj inteligencji (muzyczna, logiczna, interpersonalna, językowa, itp.) . Wyniki pozwolą na dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów.

3. Cele ogólne programu
- systematyzowanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności;
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach z języka angielskiego
- podniesienie kompetencji umiejętności językowych, głównie mówienia oraz słuchania;
- zwiększanie zasobu słownictwa oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych;
- kształtowanie wśród uczniów świadomości językowej;
- poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
- motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy;
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe oraz niwelowanie nieśmiałości językowej.

4. Cele szczegółowe programu
a) Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem zapewniających w miarę sprawną komunikację językową w sytuacjach życia codziennego, w bezpośrednim kontakcie z osobami posługującymi się językiem angielskim jako podstawowym oraz podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność szybkiego reagowania na bieżącą sytuację językową oraz kształtowanie nawyku myślenia w języku angielskim podczas używania języka (wyeliminowanie myślowego tłumaczenia z języka polskiego równocześnie z mówieniem w języku angielskim).

b) Kształcenie umiejętności pracy w parach oraz w grupie, organizowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów.
5. Metody pracy
a) Metoda bezpośrednia (Direct Method )
b) Metoda Collina Rose'a:
c) Metoda komunikatywna: ćwiczenie sytuacji dnia codziennego;
d) Metody aktywizujące: drama, układanie dialogów, przeprowadzanie wywiadów, przejmowanie roli nauczyciela, dyskusja.
e) ruchowa;
f) audiowizualna

6. Formy pracy
a) praca indywidualna;
b) praca w parach;
c) praca w grupach.

7. Tematyka zajęć:

1. Zainteresowania młodych ludzi.
2. Kultura Wielkiej Brytanii– symbole, kuchnia, wybrane zabytki, wybrane tradycje, geografia, ciekawostki, legendy, itp.
3. Kultura i tradycje Stanów Zjednoczonych- tradycje, ważne miejsca, jezyk potoczny,
5. Dowcipy oraz humor w krajach anglojęzycznych.
6. Big Brothr is watching you - rozmowy na temat prywatnosci.
7. Z wizytą u rodziny królewskiej – Buckingham Palace.
8. Prezydencji Stanów Zjednoczonych.
9. Popularne zawody.
10. Jak cię widzą tak cie piszą - cechy fizyczne.
11. W sklepie (obuwniczym, odzieżowym, aptece, itp.)
12. U lekarza – zwroty, słownictwo, dialogi.
13. Na lotnisku – zwroty, słownictwo, dialogi.
14. W hotelu – zwroty, słownictwo, dialogi.
15. Problemy moralne - kara śmierci, eutanazja.
16. Stereotypy.
17. Rodzaje dyscyplin sportowych.
18. Wakacje – kierunki świata i podróże zagraniczne.
19. Ćwiczenia z uwzględnieniem testów z poprzednich lat z konkursów oraz olimpiad Języka Angielskiego.

8. Materiały dydaktyczne
odtwarzacz CD, płyty CD;
rzutnik oraz ekran, płyty DVD;
komputer;
materiały uzyskane z Internetu;
materiały przygotowane przez nauczyciela
karty ze słownictwem tzw.: flashcards;
gry planszowe oraz komputerowe;

9 . Przewidywane efekty

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:

umiejętnie radzić sobie z nieśmiałością językową, wierzyć we własne możliwości i umiejętności oraz mieć świadomość, iż możliwość popełniania błędów nie wyklucza porozumiewania się w języku obcym oraz nie sprowadza na nas fali krytyki ze strony współrozmówcy;
potrafić porozumieć się w konkretnej sytuacji językowej dnia codziennego z możliwie jak najmniejszym udziałem tłumaczenia myślowego na język ojczysty; samemu zadawać pytania rówieśnikom oraz nauczycielowi; odpowiadać sprawnie na pytania; prezentować krótkie monologi na wybrane tematy;
znać regiony, kulturę i podstawowe informacje historyczne dotyczące Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych;

10. Ewaluacja

Ewaluacja powinna pomóc w:
- Sprawdzeniu, czy spełnione zostały oczekiwania organizatora i uczestników procesu;
- Określeniu związku między sposobami i warunkami działania a końcowymi wynikami;
- Lepszym planowaniu dalszego działania.
Ewaluacji podlegać będą:
- Efekty pracy uczniów, umiejętności swobodnego komunikowania sie;
- Jakość pracy uczniów;
- Jakość pracy nauczyciela;
- Trafność wyboru materiałów oraz pomocy dydaktycznych;
- Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, zainteresowanie, twórczość, inicjatywa, samodyscyplina.
Formy ewaluacji:
- Obserwacje umiejętności i postaw(w trakcie zajęć), rozmowy indywidualne i grupowe;
- Ankiety, karty samooceny, wywiady –jako ewaluacja sumująca po realizacji programu;
- Konkursy -wyniki konkursów przewidzianych w programie;
- Praktyczne zadania skierowane do uczniów sprawdzające ich praktyczną wiedzę i umiejętności
Ewaluacja zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.