X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26659
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
Imię i nazwisko nauczyciela: Renata Hnatejko
Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne
Czas stażu: 01.09.2012- 31.05.2015

Legenda:
* zadania
** formy realizacji
*** termin
**** dowody realizacji
***** uwagi

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...)
1* poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
** analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
*** IX 2012

** sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
*** IX 2012
**** poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

** plan rozwoju zawodowego
*** IX - 2012
**** plan rozwoju zawodowego

** dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
*** cały okres stażu, na bieżąco
**** gromadzone: potwierdzenia, scenariusze, notatki, opracowania, zdjęcia...

** sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
*** VI 2015
**** sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2* doskonalenie warsztatu i metod pracy
** udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych i pracach WDN
*** cały okres stażu
**** zaświadczenia, potwierdzenia odbycia kursów, szkoleń, konferencji, wyciągi z protokolarza Rad Pedagogicznych

** samodzielna lektura czasopism oraz literatury pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie aktualności na portalach internetowych
*** cały okres stażu
**** dzienniczek lektur, bibliografie ciekawszych pozycji książkowych i artykułów z czasopism, recenzje książek, adresy stron www, przykładowe scenariusze i projekty stworzone w oparciu o literaturę

3* uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy przedszkola
** podejmowanie zadań dodatkowych
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie dyrektora

** organizowanie wystawy prac dzieci
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie dyrektora

** współorganizowanie imprez kulturalnych
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie dyrektora

** współtworzenie Rocznych Planów Pracy Przedszkola
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie dyrektora

4* promocja przedszkola w środowisku lokalnym
** rozprowadzanie folderów i „Listów do rodziców małych dzieci” na terenie osiedla i poza nim
*** rok szk. 2013/14
**** folder, wzór listu dla rodziców, zdjęcia

** współorganizowanie wystawy prac dzieci na terenie pobliskiego sklepu
*** rok szk. 2012/13
**** zdjęcia

** utworzenie punktu bibliotecznego do korzystania przez dzieci z osiedla
*** rok szk. 2013/14
**** karty ewaluacji, ankiety

** współorganizowanie festynów dla dzieci i ich bliskich
*** cały okres stażu
**** zdjęcia

5* organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
** opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie sponsorów
*** w trakcie stażu
**** regulaminy konkursów, potwierdzenie dyrektora

6* przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach wewnętrznych i organizowanych przez inne placówki
** kierowanie przygotowaniami dzieci do uczestnictwa w konkursach
*** cały okres stażu
**** zdobyte nagrody, dyplomy uczestnictwa, potwierdzenia dyrektora

* opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z zakresu edukacji ekologicznej
** wdrożenie programu działań dydaktyczno - wychowawczych na terenie placówki
*** rok szk. 2013/14
**** program autorski, karty ewaluacji, opinia

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1* doskonalenie zawodowe z zakresu informatyki
** śledzenie literatury oraz stron www o tematyce informatycznej
*** cały okres stażu

2* stosowanie technologii informacyjnej i komputerowej jako narzędzia pracy
** opracowanie własnych materiałów : referatów, scenariuszy, kart pracy, dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń
*** cały okres stażu
**** materiały własne
***** korzystanie z wiedzy zdobytej na kursie grafiki komputerowej

** przygotowywanie pomocy dydaktycznych
*** cały okres stażu
**** przykładowe pomoce dydaktyczne

** korzystanie z programów multimedialnych dla dzieci, korzystanie z gier edukacyjnych celem rozwijania umiejętności dzieci
*** cały okres stażu
**** płyty CD z programami multimedialnymi

** przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
*** cały okres stażu
**** dokumentacja

3* wykorzystanie technologii komputerowej do utworzenia i usprawnienia pracy biblioteki przedszkolnej
** stworzenie bazy danych zbioru bibliotecznego oraz kart czytelników
*** rok szk. 2013/14

** opracowanie prezentacji komputerowej biblioteki
*** rok szk. 2013/14
**** prezentacja multimedialna
***** płyta CD lub wydruk elementów prezentacji

4* korzystanie z zasobów internetowych
** śledzenie aktualności na portalach internetowych
*** cały okres stażu
**** adresy stron WWW; wydruki wybranych materiałów

** pozyskiwanie informacji potrzebnych do pracy nauczyciela
*** cały okres stażu
**** adresy stron WWW; wydruki wybranych materiałów

5* publikacje na stronie internetowej
** opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz innych materiałów
*** cały okres stażu
**** teksty do publikacji, potwierdzenia

6* wykorzystanie środków audiowizualnych
** korzystanie z cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery video, dvd
*** cały okres stażu
**** dokumentacja wizualna i audiowizualna stażu

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1* otoczenie opieką nauczycieli stażystów, kontraktowych lub praktykantów
** wspólne opracowanie planu rozwoju zawodowego, zawarcie kontraktu
*** wg potrzeb
**** wypracowane materiały, potwierdzenie dyrektora

** konsultacje, pomoc w konstruowaniu scenariuszy zajęć
*** wg potrzeb

** uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela objętego opieką
*** wg potrzeb

** umożliwienie obserwacji zajęć przez studentkę
*** wg potrzeb

** ocena stażu (praktyki)
*** wg potrzeb

2* dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
** prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
*** cały okres stażu
**** scenariusze zajęć, potwierdzenia uczestników

** udostępnianie opracowanych materiałów
*** cały okres stażu
**** opracowane materiały, potwierdzenia

** aktywny udział w doskonaleniu wewnętrznym, pracach Rady Pedagogicznej
*** cały okres stażu
**** przygotowywane referaty, wystąpienia, materiały opracowane

** dzielenie się wiedzą zdobytą w ramach dokształcania zawodowego
*** cały okres stażu
**** potwierdzenia dyrektora lub materiały z rad pedagogicznych

3* publikowanie artykułów dotyczących własnej pracy w czasopismach lub na stronach internetowych
** przygotowanie artykułów do publikacji
*** cały okres stażu
**** kserokopie artykułów, potwierdzenie o publikacji

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1* prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
** zapoznanie z metodą w oparciu o literaturę
**** bibliografia przedmiotowa

** kurs doskonalący
*** rok szk. 2013/14
**** zaświadczenie o ukończeniu kursu

** prowadzenie zajęć z dziećmi i ich rodzicami
*** rok szk. 2013/14
**** potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, karty ewaluacji

2* opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z zakresu edukacji ekologicznej
** wdrożenie programu działań dydaktyczno - wychowawczych na terenie placówki
*** rok szk. 2013/14
**** scenariusze, projekty edukacyjne, prezentacja multimedialna

3* opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego„ Mały czytelnik”, w grupie dzieci 6- letnich
** zapoznanie z projektem edukacyjnym i wdrożenie w najstarszej grupie
*** rok szk. 2014/15
**** projekt edukacyjny

** nawiązanie współpracy z osobami zaproszonymi do udziału w projekcie
*** rok szk. 2014/15
**** własne notatki, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1* wspomaganie rozwoju dzieci metodą Weroniki Sherborne
** prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi i ich rodzicami
*** rok szk. 2013 / 14
**** potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, karty ewaluacji
***** zajęcia prowadzone poza godzinami otwarcia przedszkola, dla chętnych

2* Prowadzenie punktu bibliotecznego dla wychowanków, ich rodziców i dzieci spoza przedszkola
** wypożyczanie książek dla dzieci oraz poradników pedagogiczno- psychologicznych dla dorosłych
*** rok szk. 2013/14
**** potwierdzenie dyrektora, karty ewaluacji

** pozyskiwanie nowych książek do przedszkolnej biblioteki
*** cały okres stażu
**** informacje od darczyńców, podziękowania

3* organizowanie imprez i spotkań o charakterze kulturalnym
** uczestnictwo, wraz z dziećmi, w różnych formach kultury
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1* współpraca z pobliskimi placówkami oświatowymi
** nawiązanie współpracy
*** cały okres stażu
**** zdjęcia, potwierdzenie wizyt i współpracy
***** w ramach współpracy zwiedzanie biblioteki szkolnej

** wzajemne odwiedziny
*** cały okres stażu
**** zdjęcia, potwierdzenie wizyt i współpracy

** dzielenie się doświadczeniami
*** cały okres stażu
**** zdjęcia, potwierdzenie wizyt i współpracy

** udział w organizowanych przedsięwzięciach
*** cały okres stażu
**** zdjęcia, potwierdzenie wizyt i współpracy

2* współpraca z księgarnią „Bajka”
** nawiązanie współpracy
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie wizyt i współpracy

** uczestniczenie w projektach księgarni
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie wizyt i współpracy

3*współpraca z Biblioteką ekologiczną
** nawiązanie współpracy
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie współpracy

** korzystanie z ofert edukacyjnych Biblioteki
*** cały okres stażu
**** potwierdzenie wizyt i współpracy

4* współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
** konsultacje ze specjalistami
*** wg potrzeb
**** potwierdzenia

** organizowanie spotkań dla rodziców
*** wg potrzeb
**** potwierdzenia

5* współpraca z rodzicami
** pedagogizacja rodziców w ramach spotkań grupowych, ze specjalistami; udostępniania literatury fachowej
*** cały okres stażu
**** plany współpracy z rodzicami; potwierdzenia

** pozyskiwanie nowych książek do przedszkolnej biblioteki
*** cały okres stażu
**** referaty, ankiety
***** w ramach działalności biblioteki przedszkola

** zachęcanie rodziców do aktywności na rzecz przedszkola: współorganizowania imprez i wyjazdów poza placówkę, pozyskiwania sponsorów, dbania o wystrój i estetykę przedszkola
*** cały okres stażu
**** karty ewaluacji, podziękowania

6* rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych
** realizacja projektu edukacyjnego „Mały czytelnik”
*** rok szk. 2014/15
**** własne notatki, zdjęcia

** uczestniczenie w projektach księgarni „Bajka”
*** wg planu
**** zdjęcia

** współpraca z pobliską biblioteką szkolną
*** cały okres stażu

** włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
*** cały okres stażu
**** dyplomy, potwierdzenia

** czytanie: dzieci (absolwenci przedszkola) - dzieciom
*** cały okres stażu
**** zdjęcia, potwierdzenia

7* zapraszanie do przedszkola „ciekawych” osób
** zorganizowanie wizyty pisarza - poety, pracownika Zakładu Analizy Wody i Gruntów UAM, pracownika Biblioteki ekologicznej
*** zgodnie z aktualnie przerabianą problematyką
**** zdjęcia, sprawozdania ze spotkań opisane w gazetkach

8* nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności w ramach projektów dożywiania dzieci
** zgłoszenie udziału w programie
*** rok szk. 2012/13
**** zdjęcia

** zorganizowanie wizyty pracownika - wolontariusza Banku
*** rok szk. 2012/13
**** dyplomy

** cykliczne gromadzenie żywności dla najuboższych dzieci
*** rok szk. 2012/13
**** potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1* współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
** porady i konsultacje
*** na bieżąco
**** potwierdzenia, notatki

2* opracowanie studium indywidualnego przypadku
** charakterystyka problemu
*** na bieżąco
**** opracowane materiały

** diagnoza
*** na bieżąco
**** opracowane materiały

** podjęcie adekwatnych do problemu działań terapeutycznych
*** na bieżąco
**** opracowane materiały

NINIEJSZY PLAN MA CHARAKTER OTWARTY, W TRAKCIE REALIZACJI MOŻE ULEC MODYFIKACJI. WSZELKIE ZMIANY BĘDĄ WPROWADZANE ZA POMOCĄ ANEKSU.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.