X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26627
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadanie Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Poznanie procedur awansu zawodowego. - Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli. Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. - Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego:
kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, rady szkoleniowe według potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Udział w spotkaniach organizowanych przez doradcę metodycznego(wg harmonogramu podanego przez KPCEN w Bydgoszczy, Pracownię Psychologiczną i Pomoc Szkole)
- Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich. Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, scenariusze zajęć. Okres stażu.
Pogłębianie wiedzy pedagogicznej i metodycznej-samokształcenie. - Śledzenie i studiowanie nowości wydawniczych, gromadzenie fachowej literatury.
- Opracowanie bibliografii przydatnej do pracy z dziećmi autystycznymi.
- Korzystanie z zasobu Internetu w poznawaniu nowych metod aktywizujących ucznia. Bibliografia, wydruki. Okres stażu
Budowanie własnego warsztatu pracy, zagospodarowanie klasy-Sali terapeutycznej. - Pozyskiwanie sponsorów.
- Dbanie o dekoracje i wystrój pomieszczenia.
- Wykonywanie i zakup pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych dom pracy.
- Prowadzenie gablot. Sprawozdanie, lista zakupionych, wykonanych pomocy, zdjęcia. Okres stażu
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych - Przygotowanie konkursu plastycznego, np. na najpiękniejszą dekorację Scenariusze konkursów, regulaminy,
Potwierdzenia dyrektora szkoły Okres stażu
Pedagogizacja rodziców - Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, udział w imprezach klasowych i szkolnych
- Prowadzenie otwartych zajęć, dzięki którym mogą zapoznać się z metodami pracy, realizacją terapii przetrwania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych Wywiad z rodzicami uczniów Okres stażu
Co najmniej raz w roku szkolnym
Opracowanie wywiadu dla rodziców dzieci autystycznych związanego z ich potrzebami edukacyjnymi, społecznymi i egzystencjalnymi - Obserwacja ucznia, wychwytywanie braków i problemów
- Studiowanie literatury specjalistycznej i Internetu
- Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu Wywiad z rodzicami uczniów Rok szkolny 2012/2013
Udział w pracach zespołu przedmiotowego - Udział w pracach zespołu nauczania indywidualnego
- Samodzielne przygotowanie spotkań dla uczniów nauczanych indywidualnie i ich rodziców Zaświadczenie przedmiotowe zespołu,
zaświadczenie dyrektora szkoły, scenariusze Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Stosowanie technologii
komputerowej w pracy
opiekuńczo- wychowawczej - Przygotowanie materiałów dydaktycznych i dokumentacji szkolnej, zaproszeń, scenariuszy zajęć, dyplomów
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne, dyplomy, teczka awansu zawodowego Okres stażu
Korzystanie z Internetu - Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie w celu poszerzenia swojej wiedzy, przygotowania zajęć, zasięgnięcia informacji nt. szkoleń, konkursów, imprez, studiowania publikacji innych nauczycieli. Spis stron WWW Okres
stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - Opublikowanie na stronie WWW „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy zajęć
- Opracowanie scenariuszy z uroczystości szkolnych i klasowych Publikacja w Internecie lub wydruk Okres stażu
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów - Wymiana doświadczeń i wiadomości z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Zaświadczenie o współpracy, notatki Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Organizowanie wycieczek klasowych - Opracowanie planu wycieczek, zorganizowanie wycieczek Plan wycieczek, sprawozdanie,
Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
Współorganizowanie
Spotkań
Integracyjnych dzieci nauczanych indywidualnie i ich rodziców „Spotkajmy się” - Czynny udział w pracach zespołu nauczycieli dzieci nauczanych indywidualnie
- Przygotowanie spotkań i imprez dla dzieci Scenariusze,
sprawozdanie Okres stażu
Organizowanie imprez i uroczystości - Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych:
Jasełka
Dzień Ziemniaka
Andrzejki Scenariusze,
sprawozdanie Okres
stażu
Zorganizowanie i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych - Przygotowanie regulaminu konkursu
- Opracowanie zadań dla uczniów uwzględniających ich niepełnosprawność
- Przeprowadzenie konkursów Okres
stażu

§ 8 ust. pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną nr1 w Bydgoszczy - Konsultacje z osobami pracującymi w poradni. Pozyskane dokumenty np. nowe orzeczenie o niepełnosprawności, sprawozdanie Okres
stażu
Współpraca z nauczycielami szkoły - Korelacja działań i zadań dydaktyczno- wychowawczych. Sprawozdanie W miarę potrzeb
Współpraca z fundacją Grażyny Piechockiej Kranc „Radosne Dzieciństwo” - Niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w akcjach charytatywnych. Sprawozdanie, podziękowania Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Opis i analiza przypadku
Rozpoznawania i
Rozwiązywania
Wybranych problemów edukacyjnych lub
wychowawczych - Rozpoznanie problemu.
- Geneza problemu i jego znaczenie.
- Propozycje rozwiązań, oddziaływań.
- Systematyczne wdrażanie oddziaływań.
- Uzyskany efekt- podsumowanie, wnioski. Opis przypadku Okres stażu

Plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji z przyczyn niezależnych od autora.

Bydgoszcz 14.09.2012 Zatwierdzam do realizacji

........................................

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się stopień nauczyciela dyplomowanego.

Magdalena D.......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.