X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26527
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Haraburda
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Simonienko

Powinności nauczyciela w okresie stażu
Zadania
Formy realizacji zadań
Terminy
*Spodziewane rezultaty/efekty
§ 7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

I. Aktywne uczestnictwo w pracach organów przedszkola.

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy.
2. Uczestnictwo w tworzeniu Planu Rozwoju Przedszkola.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy.

3. Praca w zespole do spraw ewaluacji w przedszkolu.
Okres stażu
Zdobycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.
*Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
*Dokonanie oceny skuteczności własnych działań.
4. Podejmowanie działań z własnej inicjatywy i polecenia dyrektora przedszkola.
Okres stażu
*Udoskonalenie i wzbogacenie własnych działań.

II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1. Zawarcie kontraktu.
2. Opracowanie harmonogramu spotkań.
09.2011r.
*Zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy.

III. Poznanie wychowanków, ich środowiska, zainteresowań, problemów.
1. Kontakty z rodzicami (indywidualne,grupowe).
Okres stażu
2. Obserwacja dzieci (zajęcia indywidualne, grupowe, podczas zabawy, wycieczek);diagnoza 5 i6-latków.
3. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
4. Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach.

5. Indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci - praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z trudnościami.

6. Konsultacje z nauczycielami i specjalistami pracującymi w przedszkolu.
*Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
*Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.


IV. Współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych.
1. Indywidualne konsultacje oraz zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów.
Okres stażu
2. Umieszczanie w kąciku dla rodziców lub
w formie gazetki propozycji różnorodnych zabaw i ćwiczeń.
Okres stażu
3. Organizowanie spotkań z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce
wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
*Wykorzystanie technologii komputerowej.
*Zdobycie umiejętności uwzględniania w swojej
pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

V. Integrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną.

1. Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem rodziców.
Okres stażu
2. Uczestnictwo rodziców w uroczystościach o charakterze rodzinnym.
Okres stażu
3. Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek, itp.
Okres stażu

VI. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

1. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów: nawiązanie współpracy z Policją , Strażą Pożarną, Urzędem Pocztowym itp.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
2. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
Okres stażu
3.Kontynuacja nawiązanej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Okres stażu


VII. Uczestnictwo w pracach przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z
nich zadań.

1. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych np.: Dzień Nauczyciela,
Jasełka, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
Według potrzeb w okresie stażu
*Udoskonalenie pracy własnej.
* Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Współudział w organizowaniu i prowadzeniu różnego rodzaju konkursów. Według potrzeb w
okresie stażu
*Udoskonalenie pracy własnej,
*Wykorzystanie technologii informacyjnej.
* Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Uczestnictwo dzieci w konkursach. Według potrzeb w okresie stażu
*Udoskonalenie pracy własnej.
* Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.

§ 7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

I. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

1. Uczestnictwo w radach pedagogicznych szkoleniowych.
Okres stażu
*Udoskonalenie warsztatu pracy.
2. Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (kursy, szkolenia, warsztaty itp.)
Okres stażu
*Udoskonalenie warsztatu pracy.

II. Studiowanie aktualnej literatury- poszukiwanie nowych rozwiązań.

1. Korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism.
Okres stażu
*Udoskonalenie warsztatu pracy.
2. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Okres stażu
*Zdobycie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


III. Tworzenie własnego warsztatu pracy, doskonalenie metod pracy pedagogicznej.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Okres stażu
*Wzbogacenie i udoskonalenie warsztatu pracy.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli i dyrektora.
Okres stażu
*Dokonanie ewaluacji własnych działań, oceny ich skuteczności oraz dokonanie ewentualnych zmian w tych działaniach.
3. Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań zdobytych podczas szkoleń, kursów lub podczas samokształcenia.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.
*Zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.
4. Umiejętne rozwiązywanie bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o własne doświadczenia i literaturę fachową. Okres stażu
*Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.
5. Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
*Udoskonalenie warsztatu pracy.
*Wykorzystanie technologii komputerowej.

IV. Wykorzystanie w codziennej pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
1. Przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, materiałów na gazetkę dla rodziców.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2. Wykorzystywanie na zajęciach technik multimedialnych. Okres stażu
*Zdobycie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

V. Ewaluacja własnych działań.
1. Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.

Okres stażu
*Dokonanie ewaluacji własnych działań, oceny ich skuteczności oraz dokonanie ewentualnych zmian w tych działaniach.
2. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od dyrektora, opiekuna stażu, rady pedagogicznej.

§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
I. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. 09.2011r.
*Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
2. Udział w szkoleniu „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego” organizowanym przez CEN w Suwałkach. 09.2011r.
3. Prawidłowe sporządzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego: wnioski, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 09.2011r.

II.Pogłębianie wiedzy z zakresu podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty.

1. Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach oświatowych:
- Ustawa o systemie oświaty.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej.
- Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

III.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu.
1. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy przedszkola.
Okres stażu
*Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
*Zdobycie umiejętności organizacji pracy własnej.
2. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji przedszkolnej.

Data zatwierdzenia planu: ........................................

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.