X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26507
Przesłano:

Matematyka po angielsku - program zajęć popołudniowych

Spis treści

I. Opis programu 3
II. Cel główny 5
III. Cele szczegółowe 6
A) SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI 6
B) SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7
C) SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE I PONADPRZEDMIOTOWE 9
D) SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE I PONADPRZEDMIOTOWE 9
IV. Zakres materiału 10
V. Termin realizacji 11
VI. Osoby realizujące 11
VII. Ewaluacja programu 12
VIII. Przykładowe scenariusze zajęć 14

I. Opis programu

Matematyka – królowa nauk, przedmiot ścisły...
Język angielski – najbardziej popularny i najczęściej nauczany w szkołach język obcy, przedmiot typowo humanistyczny...
Czy te dwa tak różne przedmioty można jednak połączyć oraz nauczać jednocześnie podczas jednych zajęć?

Aby uczniowie polubili naukę, potrzeba pomysłu. Pomysł więc się zrodził. Pomysł,
aby nauczać tych przedmiotów w nietypowy sposób...

Otóż, zaczęłyśmy szukać zagadnień podobnych w tych dwóch – nauczanych przez nas przedmiotach. Okazało się, że jest ich wiele. Znalazłyśmy treści matematyczne, które pojawiają się także na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej oraz zagadnienia z języka angielskiego, które można wykorzystać do układania ciekawych zadań matematycznych.

Widząc tę korelację międzyprzedmiotową, postanowiłyśmy samodzielnie opracować roczny program pracy z uczniami osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego oraz matematyki pt: „Matematyka po angielsku”. Chciałyśmy w ten sposób
na dodatkowych zajęciach popołudniowych przedstawić naszym uczniom coś innego, nowego, niespotykanego, oryginalnego, a może i zaskakującego? Naukę poprzez zabawę, gry, konkursy, zadania zawsze nawiązujące do życia codziennego i jednocześnie zastosowanie języka angielskiego w nauce matematyki, a może zastosowanie matematyki w nauce języka angielskiego.

Zaplanowałyśmy, że w roku szkolnym 2012/2013 będziemy pracowały z uczniami
z ww. programem w następujący sposób:

► Raz w miesiącu, w oparciu o wspólnie opracowany scenariusz, będziemy razem przeprowadzały zajęcia koła zainteresowań dla uczniów klas czwartych – jednocześnie
z języka angielskiego i matematyki.

► Wszystkiego rodzaju ćwiczenia i zadania (bardzo starannie przygotowywane) będą zawierały treści, które już wcześniej zostały zrealizowane zarówno na lekcjach matematyki, jak i na lekcjach języka angielskiego. Korzystając więc z tego, co uczniowie już umieją, będziemy utrwalały i systematyzowały ich wiedzę.

► Polecenia, zadania, a także rozwiązania zadań będą podawane (przez uczniów
oraz nauczycieli) w języku polskim, a z pewnymi podpowiedziami także w języku angielskim (w zależności od stopnia opanowania słownictwa z danego zagadnienia).
► Na każdej lekcji będziemy stosowały atrakcyjne dla uczniów – aktywizujące metody pracy, angażujące do wysiłku intelektualnego wszystkich uczestników zajęć. Samodzielnie będziemy więc przygotowywały:

- gry dydaktyczne,
- układanki,
- „wykreślanki”,
- domina,
- krzyżówki,
- obrazki logiczne,
- „banki zadań” w postaci zadań tekstowych o różnym stopniu trudności,
- różnego rodzaju karty pracy.

Ze względu na to, jak nieocenioną pomocą w doskonaleniu technik rozwiązywania różnego rodzaju zadań są narzędzia elektroniczne, na naszych zajęciach pojawią się również samodzielnie przez nas przygotowane:

- prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint,

- prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint z wykorzystaniem programu komputerowego Response (tzw. „testy z pilotami”) zawierające zadania zamknięte, do których podanych jest kilka różnych odpowiedzi. Uczeń będzie musiał zaznaczyć tę jedną – właściwą odpowiedź – klikając na odpowiedni przycisk na pilocie. Po rozwiązaniu zestawu zadań znajdujących się w tego typu prezentacji, będziemy mogły wygenerować raport pokazujący wyniki (odpowiedzi) poszczególnych uczniów w celu ich porównania.

► Każde zajęcia przeprowadzane będą w postaci „miniturniejów”. Uczniowie podzieleni
na małe (2, 3 lub 4 osobowe) grupy będą rozwiązywali przygotowane przez nas zadania. Praca w tak małych grupach zapewni zaangażowanie każdego z nich. Za poprawne odpowiedzi uczniowie będą otrzymywali punkty, zliczane pod koniec zajęć. Jedna lub dwie grupy, uzyskujące największą liczbę punktów, zostaną nagrodzone przez nas,
np. naklejkami motywacyjnymi przygotowanymi przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

► Pod koniec zajęć uczniowie będą również proszeni o wyrażenie swojej opinii na temat przeprowadzonych zajęć.

► Podczas naszej pracy z uczniami będziemy dbały również o to, aby:

- realizacja programu nauczania zarówno z matematyki, jak i z języka angielskiego przebiegała w sposób harmonijny i planowy,

- uczniowie spotykali się z różnymi typami zadań otwartych i zamkniętych, ponieważ takie zadania pojawią się w nowej formule sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w 2015 roku, do którego przystąpią właśnie uczestnicy naszych zajęć.

Nasz program pt: „Matematyka po angielsku” przygotowałyśmy w oparciu
o „nową” podstawę programową kształcenia ogólnego, a więc zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Na lekcjach będziemy wówczas pracowały z uczniami w oparciu o materiał dydaktyczny zgodny z nową podstawą programową.

Wszystkie ćwiczenia i zadania przygotowywane będą przez nas całkowicie samodzielnie. Nie będziemy korzystały z żadnych gotowych opracowań dostępnych w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, zbiorach zadań czy też w Internecie. Do każdego zadania chcemy podejść bardzo indywidualnie, mając na celu dostosowanie jego treści do poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów.

II. Cel główny

Poniżej zostały wymienione główne cele naszego programu pt: „Matematyka
po angielsku”.

► Sprawdzanie, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości oraz umiejętności uczniów zdobytych na lekcjach matematyki oraz języka angielskiego.

► Praca nad zagadnieniami sprawiającymi szczególne trudności w nauce ww. przedmiotów – nawet uczniom najzdolniejszym.

► Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz anglistycznych uczniów, jak również ciągłe motywowanie ich do pracy poprzez dobór ćwiczeń – ciekawych, zróżnicowanych tematycznie oraz dostosowanych do wieku oraz umiejętności uczęszczających na zajęcia.

► Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, motywacji do nauki, wyrabianie w nich samodyscypliny oraz nawyku systematycznej i konsekwentnej pracy mającej na celu osiągnięcie założonego wcześniej rezultatu.

III. Cele szczegółowe

A) SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Z MATEMATYKI

Nauczanie matematyki w drugim etapie edukacyjnym służy wielu celom. Te szczegółowe cele kształcenia, podzielone na cztery grupy, zostały wymienione poniżej.

► Cele związane z kształceniem sprawności w posługiwaniu się liczbami:

– wykształcenie sprawności w rachunkach pamięciowych w zakresie liczb naturalnych;
– wykształcenie sprawności w szacowaniu i obliczeniach przybliżonych;
– wykształcenie intuicji związanej z dużymi liczbami oraz jednostkami pieniędzy;
– sprawne wykonywanie obliczeń związanych z czasem;
– opanowanie algorytmów działań pisemnych;
– wykształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
– wykształcenie umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń różnymi metodami i wyboru odpowiedniej metody do danego zagadnienia.

► Cele związane z kształceniem wyobraźni geometrycznej i umiejętności geometrycznych:

– opanowanie pojęć geometrii płaskiej i przestrzennej;
– dostrzeganie figur w otaczającym świecie;
– rozwinięcie sprawności manualnej w sporządzaniu rysunków.

► Cele związane z kształceniem umiejętności rozumowania:

– dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie;
– logiczne uzasadnianie swoich sądów;
– wykształcenie samokontroli i krytycznej refleksji nad uzyskanymi wynikami.

► Cele związane ze stosowaniem matematyki w życiu codziennym i w różnych dziedzinach życia:

– wykształcenie umiejętności wyboru właściwego sposobu obliczeń i wykonywania ich z dokładnością odpowiednią do omawianego zagadnienia;
– wykształcenie umiejętności szacunkowej oceny liczby w sytuacjach z życia codziennego;
– wykształcenie umiejętności odczytywania danych przedstawionych w różny sposób
(np. tekst słowny, tabela, diagram, rysunek, prezentacja multimedialna) oraz prezentowanie danych;
– wykształcenie umiejętności wyboru modelu matematycznego stosownie do sytuacji;
– wykształcenie umiejętności stosowania pojęć matematycznych w życiu codziennym;
– wykształcenie zrozumienia pojęć matematycznych potrzebnych do dalszej nauki matematyki oraz innych przedmiotów;
– wykształcenie umiejętności czytania i tworzenia różnego rodzaju tekstów z wykorzystaniem danych liczbowych i rysunków oraz rozwiązywanie problemów na podstawie takich tekstów.

B) SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczanie języka angielskiego w drugim etapie edukacyjnym służy wielu różnorodnym celom. Jednak celem nadrzędnym jest opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej. Umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem obcym dotyczy czterech podstawowych zdolności językowych, którymi są:
► Listening (Słuchanie),
► Speaking (Mówienie),
► Reading (Czytanie),
► Writing (Pisanie).
► Umiejętność SŁUCHANIA obejmuje:

– rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy;
– instrukcji nauczyciela;
– wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach (odpowiadanie na pytania zamieszczone pod tekstem, rozwiązywanie zadań typu Prawda/Fałsz na podstawie usłyszanego fragmentu);
– uzupełnianie tabeli, tekstu;
– numerowanie osób na obrazku;
– powtarzanie usłyszanych zdań oraz krótkiego dialogu.

► Umiejętność MÓWIENIA obejmuje:

– zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi;
– zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,
– formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu, miejscu zamieszkania itp.;
– inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego (dialog w sklepie, restauracji, kinie, u znajomych, w szkole itp.),
– opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego;
– role play (odgrywanie danej roli na potrzeby konkretnego dialogu).
► Umiejętność CZYTANIA obejmuje:

– rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje;
– rozumienie ogólnego sensu prostych, adaptowanych tekstów;
– uzupełnienie tekstu, tabeli, dialogu;
– dopasowywanie wyrazów do obrazków;
– odpowiadanie na pytania zamieszczone pod tekstem;
– porządkowanie tekstu;
– korekta zdań;
– czytanie historyjek obrazkowych i tekstów piosenek.

► Umiejętność PISANIA obejmuje:

– dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu;
– napisanie krótkiego listu o sobie i swoich zainteresowaniach, przekazanie prostej informacji w formie oficjalnej oraz potocznej;
– pisanie o swoim szkolnym dniu;
– pisanie e – maila o swojej rodzinie;
– pisanie o swoich umiejętnościach,
– uzupełnianie zdań, tekstów, dialogów właściwymi formami czasowników;
– podpisywanie obrazków zdaniami;
– pisanie krótkich smsów;
– układanie menu do kawiarni;
– pisanie kartki pocztowej;
– opisywanie osoby na obrazku;
– układanie plakatu na temat polskich świąt.

► Inne umiejętności:

– korzystanie ze szkolnego słownika dwujęzycznego oraz dostępnych materiałów
dydaktycznych (plansze, plakaty, projekty tematyczne).

C) SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE I PONADPRZEDMIOTOWE

Zakres materiału z języka angielskiego wykorzystywany podczas zajęć będzie na bieżąco korelował z treściami matematycznymi. Wszystkie wspólne elementy zostały powyżej szczegółowo wymieniowe – w punkcie (A) i (B).

D) SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE I PONADPRZEDMIOTOWE

Każdy nauczyciel, niezależnie od pełnionej funkcji wychowawcy w określonej klasie, zawsze wychowuje wszystkich swoich uczniów. Natomiast specyfika matematyki oraz języka angielskiego jako przedmiotów nauczania stworzą nam możliwość realizacji opisanych poniżej celów wychowawczych.

► Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych oraz językowych uczniów poprzez uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów w różnych obszarach życia codziennego (a więc uświadomienie ich nierozerwalnego związku
z życiem), co jest podstawowym celem umożliwiającym realizację pozostałych celów dydaktycznych i wychowawczych.

► Nabieranie przeświadczenia o dużym znaczeniu wiedzy i umiejętności w życiu codziennym dzięki rozwiązywaniu zadań dotyczących codziennych sytuacji. Uczeń bowiem dowiaduje się, w jaki sposób wiedza szkolna przyda mu się w życiu codziennym, a nie tylko w szkole.

► Rozwijanie myślenia i pamięci, a także kształtowanie intuicji.

► Kształtowanie u uczniów pozytywnego nastawienia do podejmowanej aktywności intelektualnej.

► Stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego ucznia.

► Kształtowanie potrzeby samodzielności poprzez zachęcanie uczniów do wyboru metody rozwiązania zadania, a także samodzielnego sprawdzania poprawności rozwiązania i umiejętności weryfikowania błędów.

► Wdrażanie do systematycznego działania, pracowitości, wytrwałości oraz dobrej organizacji pracy.

► Kształcenie staranności wykonywania pracy, zarówno w wykonywaniu obliczeń,
jak i rozmaitych czynnościach manualnych (np. sporządzaniu rysunków).

► Nabieranie przeświadczenia o integralnym charakterze wiedzy, czemu sprzyja rozwiązywanie zadań dotyczących różnych dziedzin wiedzy i jednocześnie z dwóch przedmiotów – matematyki i języka angielskiego.

► Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

► Jak najlepsze przygotowywanie uczniów do sprawdzianu kompetencji klas czwartych i piątych, a także nowej formy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w kwietniu 2015r.

IV. Zakres materiału

Podczas realizacji programu „Matematyka po angielsku” zakres omawianego materiału dla uczniów klas czwartych przewiduje zgodność z treściami nauczania matematyki oraz treściami nauczania języka angielskiego zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Program ten uwzględnia umiejętności ujęte w serii:

► pt: „Matematyka z kluczem” wydawnictwa Nowa Era,

► pt: „Sky High 1” wydawnictwa Pearson.

V. Termin realizacji

Roczny program „Matematyka po angielsku” realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013 z grupą 12 – 15 uczniów uzdolnionych z matematyki oraz z języka angielskiego.

Uczestnicy to wybrane osoby z pięciu klas czwartych – 4a, 4b, 4c, 4d i 4e Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli. Lekcje będą się odbywały raz
w miesiącu na dodatkowych zajęciach popołudniowych.

VI. Osoby realizujące

Program „Matematyka po angielsku” realizowany będzie zawsze jednocześnie przez dwóch nauczycieli:

► mgr Jowitę Godziewską – nauczyciela matematyki,

► mgr Joannę Szostak – nauczyciela języka angielskiego.

VII. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu „Matematyka po angielsku” będzie dokonywana poprzez:

► bieżącą obserwację (prowadzoną zarówno przez nauczycieli, jak i poszczególnych uczniów) wyników osiąganych przez uczniów za rozwiązywanie poszczególnych zadań
– do wykonania podczas pracy samodzielnej, jak i pracy w grupach,

► ocenę/analizę wyników osiągniętych przez uczniów za zadania z części matematycznej oraz z części językowej ze sprawdzianu kompetencji klas czwartych,

► analizę wyników uzyskanych przez uczniów z języka angielskiego oraz z matematyki za koniec pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2012/2013,

► krótkie badanie ewaluacyjne (ankietowe) przeprowadzone wśród uczniów
po zrealizowaniu wszystkich zajęć naszego programu pt: „Matematyka
po angielsku”.

ANKIETA
skierowana do uczestników zajęć „Matematyka po angielsku”

Drogi Uczniu! W bieżącym roku szkolnym byłeś uczestnikiem odbywających się raz w miesiącu zajęć „Matematyka po angielsku”. Mamy do Ciebie prośbę o wypełnienie poniższej ankiety. Chciałybyśmy poznać Twoją opinię na temat przeprowadzonych lekcji. Prosimy o zaznaczenie szczerych odpowiedzi.

1. Jakie uczucia towarzyszyły Tobie podczas zajęć?

a) zaciekawienie c) zaskoczenie e) znudzenie

b) zadowolenie d) zmęczenie f) zniechęcenie

2. Co na zajęciach pozytywnie Cię zaskoczyło?
a) praca w grupach g) brak ocen

b) mała liczebność grupy h) element zaskoczenia

c) ciekawe i różnorodne zadania i) nagrody przyznawane zwycięzcom

d) wykorzystanie technologii informacyjno
– komunikacyjnej (prezentacje j) praca bez tradycyjnych materiałów
dydaktycznych (tzn. bez podręczników,
multimedialne, „testy z pilotami”) ćwiczeń, zeszytów)

e) nauka dwóch przedmiotów na jednych
zajęciach k) elementy rywalizacji i współzawodnictwa
(np. miniturnieje rozgrywane na czas)

f) dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia l) inne – napisz jakie: ........................................

3. Jak w skali 1 – 6 oceniasz przygotowane przez nauczycieli materiały dydaktyczne wykorzystywane
podczas zajęć (np. prezentacje multimedialne, „testy z pilotami”, krzyżówki, rebusy, domina)?

1 2 3 4 5 6
ocena najniższa ocena najwyższa

4. Jak w skali 1 – 6 oceniasz pracę nauczycieli (ich zaangażowanie, przekazywanie wiedzy, relacje
z uczniami, atmosferę tworzoną na zajęciach)?

1 2 3 4 5 6
ocena najniższa ocena najwyższa

5. Czy uważasz, że zajęcia te pomogły Tobie w nauce matematyki oraz języka angielskiego, rozwinęły
Twoje zainteresowania dotyczące tych przedmiotów oraz zachęciły Cię do dalszej nauki?

a) tak b) nie c) nie wiem
a

VIII. Przykładowe scenariusze zajęć

Poniżej znajdują się trzy przykładowe konspekty opracowane przez nas samodzielnie
do programu pt: „Matematyka po angielsku”:

► Temat: Jakie to zwierzę...? Działania na liczbach naturalnych.

► Temat: Jakie to figury...? Działania na liczbach naturalnych.

► Temat: Działania pisemne na liczbach naturalnych w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.