X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26442
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Czerwińska
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
Nauczany przedmiot: Język angielski

Okres trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY
Rozpoczęcie stażu: 14 WRZESIEŃ 2012 r.
Zakończenie stażu: 13 CZERWIEC 2015 r.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie jęz. angielskiego.
2. Podniesienie efektywności swoich działań dydaktyczno-wychowawczych.
3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czynności organizacyjne:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.
a. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
b. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
c. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Wstępna ocena własnych dotychczasowych osiągnięć.
a. Przegląd zgromadzonych dokumentów.
b. Autorefleksja.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
a. Założenie teczki „Awans zawodowy”.
b. Gromadzenie dokumentacji.
c. Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
d. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
a. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
a. Prawidłowe wypełnienie wniosku.
§ 8 ust. 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Samodzielne przygotowywanie i organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
a. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów oraz innych środków pomiaru dydaktycznego.
b. Wykorzystanie edytora tekstu do przygotowania materiałów związanych z pracą wychowawczą i awansem zawodowym.
2. Obserwacja i analiza możliwości edukacyjnych uczniów.
a. Stosowanie metod aktywizujących.
b. Indywidualizacja w procesie dydaktycznym.
c. Dokonywanie analizy efektów nauczania w formie testowej lub ankietowej.
3. Dzielenie się z innymi nauczycielami umiejętnością planowania, właściwej realizacji oraz ewaluacji zajęć lekcyjnych.
a. Prowadzenie lekcji hospitowanych przez dyrekcję szkoły.
b. Prowadzenie lekcji obserwowanych przez praktykantów lub innych nauczycieli językowców.
4. Poszerzanie wiedzy związanej z technologią informacyjną i poznawanie obsługi nowych programów komputerowych.
a. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych szkoleniach komputerowych i internetowych.
5. Wykorzystywanie technologii informatycznej w pracy.
a. Wynajdywanie dodatkowych materiałów z zakresu języka angielskiego do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.
b. Wyszukiwanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
c. Wykorzystywanie poczty internetowej do wymiany informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych.
§ 8 ust. 1 pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
1. Utworzenie kółka przedmiotowego.
a. Podejmowanie pracy z uczniem słabym i uczniem zdolnym.
b. Praca z uczniami przystępującymi do egzaminu maturalnego.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za realizację podstawowych funkcji szkoły.
a. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych.
b. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
c. Udział w pracach maturalnej komisji egzaminacyjnej.
d. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
e. Podejmowanie dodatkowych zadań.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy.
a. Rozwiązywanie trudności dydaktyczno-wychowawczych.
4. Organizacja konkursów językowych.
a. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach językowych.
b. Organizowanie szkolnych etapów konkursów językowych.
c. Pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów.
5. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i wyjść z uczniami.
a. Prowadzenie wycieczek i wyjść z uczniami.
b. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
6. Dbałość o pracownię językową.
a. Opieka nad pracownią językową (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami szkoły.
a. Systematyczne spotkania i rozmowy mające na celu korelację działań dydaktyczno-wychowawczych.
§ 8 ust. 1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
a. Udział w prowadzonych w szkole formach szkolenia nauczycieli.
b. Udział w dostępnych szkoleniach prowadzonych przez ośrodki kształcenia nauczycieli i wydawnictwa językowe.
2. Samodoskonalenie.
a. Czytanie literatury fachowej związanej z metodyką nauczania języka obcego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
a. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne)
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
a. Studiowanie literatury fachowej.
b. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze, itp.)
c. kontynuacja współpracy z doradcami metodycznymi w celu śledzenia nowości wydawniczych
d. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
e. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.
f. Urozmaicenie zajęć
3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów językowych.
a. Opracowanie regulaminu konkursu.
b. Przygotowanie uczniów.
c. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
d. Pozyskanie nagród dla uczniów
4. Pełnienie funkcji wychowawcy
a. Sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzoną klasą.
b. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych i między klasowych.
c. Kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania.
d. Realizacja programu wychowawczego szkoły.
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły i zespołów zadaniowych w ramach realizacji podstawowych funkcji szkoły.
a. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych.
b. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
c. Udział w pracach maturalnej komisji egzaminacyjnej.
d. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
e. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
f. Podejmowanie dodatkowych zadań
6. Współpraca z rodzicami.
a. Zebrania i spotkania konsultacyjne zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
b. Stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania i postępów w nauce, problemów wychowawczych.
c. Wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych - kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym.
d. Pedagogizacja rodziców- poznanie sytuacji materialnej wychowanków- wnioskowanie o pomoc materialną.
e. § 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
a. Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
b. Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
c. Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
d. Wyszukiwanie dodatkowych materiałów z zakresu języka angielskiego do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
a. Wykorzystanie edytora tekstu do przygotowania materiałów związanych z pracą wychowawczą i awansem zawodowym.
3. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
a. Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
b. Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów.
c. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
4. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.
a. Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu z wykorzystaniem ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
b. Przeprowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku angielskim.
c. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz (jeśli będzie możliwość) programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
5. Nauka obsługi nowych programów komputerowych.
a. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia z zakresu obsługi komputera.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
a. Opracowanie scenariusza zajęć.
b. Przygotowanie materiałów.
c. Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
d. Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
2. Objęcie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej (jeśli będzie taka potrzeba).
a. Obserwacja i omówienie zajęć praktykanta.
b. Przygotowanie i omówienie lekcji , w których będzie uczestniczyć praktykant.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
a. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
b. Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
c. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych.
a. Opracowanie planu oraz regulaminu poszczególnych konkursów.
2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy uwzględniającego przeciwdziałanie uzależnieniom.
a. Podejmowanie tematyki zagrożeń społecznych dla młodzieży we współczesnym świecie
3. Opracowanie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.
a. Przygotowanie programu i napisanie planu zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
1. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
a. Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych
a. Przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego w szkole macierzystej oraz innych placówkach w Przemyślu.
3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych innych przedmiotów pisemnych
a. Udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.
a. Przygotowanie materiałów
b. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas czwartych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z j. obcego.
2. Organizowanie konkursów szkolnych
a. Przeprowadzanie konkursów językowych na terenie szkoły.
b. Przygotowanie uczniów do konkursów.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury.
a. Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki.
b. Organizacja imprez szkolnych.
2. Współpraca z różnymi instytucjami przy podejmowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego.
a. Współpraca z psychologiem i Szkolnym Ośrodkiem Kariery dotycząca doradztwa zawodowego (organizacja spotkań dla rodziców i uczniów)
3. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
a. Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów
4. Współpraca z wydawnictwem językowym ‘MacMillan’ .
a. Organizowanie nagród dla uczniów
b. Pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
a. Indywidualne konsultacje z rodzicami.
b. Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
c. Stały kontakt telefoniczny.
d. Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych działań.
e. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
2. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.
a. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
b. Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata.
c. Kształtowanie postawy świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i kariery zawodowej.
d. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Plan opracowała: ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.