X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26390
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznawanie Kultury Stanów Zjednoczonych - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
W NAUCZANIU PRZEDMIOTU JĘZYK ANGIELSKI
NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM.

POZNAWANIE KULTURY STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Autor: mgr Małgorzata Śliwka, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 6 w Tychach
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Czas realizacji: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Miejsce realizacji innowacji: Gimnazjum nr 6 w Tychach
Adresat innowacji: uczniowie klasy 1
Rodzaj innowacji: metodyczna
SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA
II. WSTĘP
III. CELE OGÓLNE INNOWACJI
IV. CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI
V. CELE WYCHOWAWCZE
VI. OCZEKIWANE EFEKTY DYDAKTYCZNE
VII. OCZEKIWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE
VIII. METODY I FORMY PRACY
IX. TEMATYKA
X. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INNOWACJI
XI. EWALUACJA INNOWACJI
XII. LITERATURA

I. PODSTAWA PRAWNA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna „POZNAWANIE KULTURY STANÓW ZJEDNOCZONYCH” powstała
w oparciu o : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (D.U. z 2002, nr 56, poz. 505)

II. WSTĘP

Znajomość języków obcych, a języka angielskiego w szczególności, jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat umożliwiające podróżowanie i poznawanie obcych kultur oraz nawiązywanie kontaktów z ludźmi nieomalże w każdym zakątku świata.
Wszechobecna globalizacja i sytuacja ekonomiczna zmusza ludzi do poszukiwania pracy poza granicami kraju lub w firmach o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji umiejętność współpracy w zespole wielokulturowym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym staje się nieodzowna. W przeszłości wielu Polaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Niestety brak znajomości choćby podstaw wiedzy o życiu codziennym, tradycjach i zwyczajach Amerykanów spowodowało, że ludzie ci często narażeni byli na tak zwany „szok kulturowy”, z którym nie zawsze mogli sobie poradzić i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wszystko to stało się podstawą do napisania niniejszej innowacji. Celem jest chęć rozbudzenia w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy o Stanach Zjednoczonych, tradycji, kultury i życiu codziennym Amerykanów dając podstawy do porozumienia się w języku angielskim z naciskiem na rozwijanie wszystkich elementów kompetencji językowych, tj. mówienia, pisania, czytania, rozumienie języka mówionego w kontekście kulturowym.

Niniejsza innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas I gimnazjum nr 6 w Tychach będących na poziomie III.1 stopnia zaawansowania z języka angielskiego. Uwzględnia założenia obowiązującej podstawy programowej dla języków obcych oraz poszerza je o nowe elementy. Skierowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych nauką języka angielskiego ułatwiając
im wszechstronny rozwój poprzez wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych, pracę z materiałami autentycznymi, poszerzanie wiedzy i zastosowanie jej praktyce. Realizacja treści programowych w aspekcie wymagań egzaminacyjnych przygotuje uczniów do uzyskania lepszych wyników egzaminu gimnazjalnego w klasie III w zakresie języka angielskiego. Wprowadza propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest pobudzanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych oraz wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego. Realizowana będzie podczas zajęć prowadzonych w ramach artykułu 42 KN w wymiarze jednej godziny.

III. CELE OGÓLNE INNOWACJI

- Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językiem angielskim poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
- Rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe.
- Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim.
- Zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.
- Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
- Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego.
- Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

IV. SZCZEGÓŁOWE CELE DYDAKTYCZNE INNOWACJI

- Uczeń odkrywa indywidualne zdolności i predyspozycje poprzez różne formy działań artystycznych – tworzenie projektów, prezentacji, filmów itp.;
- ćwiczy umiejętność pracy w zespole;
- rozwija zainteresowania kulturą Stanów Zjednoczonych;
- nawiązuje swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej;
- reaguje na wypowiedzi innych i przetwarza je;
- dostrzega różnice między ludźmi i uznaje je za naturalne;
- rozumie wypowiedzi w języku angielskim, dzięki filmom i prezentacjom w języku angielskim;
- ma bogatsze słownictwo;
- posiada bogatą znajomość środków i funkcji językowych
- tworzy wypowiedzi pisemne,
- z łatwością rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

V. CELE WYCHOWAWCZE

- Kształtowanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
wyznań religijnych, światopoglądów.
- Rozwijanie świadomości kulturowej.
- Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji.
- Rozwijanie umiejętności stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów.
- Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.
- Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
- Doskonalenie umiejętności świadomego podejmowania decyzji.
- Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych.
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
- Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy.

VI. OCZEKIWANE EFEKTY DYDAKTYCZNE

Po zrealizowaniu innowacji uczeń:

- wykorzystuje informacje o kulturze i życiu codziennym Brytyjczyków, tworząc np. broszury, projekty, prezentacje multimedialne, odgrywa scenki sytuacyjne;
- wskazuje różnice pomiędzy kulturą i stylem życia Polaków i Brytyjczyków;
- posługuje się w mowie codziennej wzbogaconym słownictwem;
- posługuje się w mowie codziennej rozwiniętymi strukturami gramatycznymi stosowanymi do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
- wykorzystuje w wypowiedzi pisemnej wzbogacone struktury leksykalno – gramatyczne;
- posiada świadomość różnic w mowie w zależności od odmiany języka angielskiego;
- rozumie wypowiedzi ustne w różnych odmianach języka angielskiego.

VII. OCZEKIWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE

Po zrealizowaniu innowacji uczeń:
- posiada świadomość międzykulturową;
- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur i religii;
- posiada umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego;
- współdziała w grupie, zespole zadaniowym;
- potrafi wyszukiwać i korzystać z różnych źródeł informacji (np.: książka, atlas, mapa, słownik, Internet);
- posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i dokonywania samooceny;
- planuje proces samodzielnego uczenia się.

VIII. METODY I FORMY REALIZACJI

Metody realizacji zajęć dostosowane będą do różnych typów modalnych uczniów: kinestetycznego, słuchowego i werbalnego poprzez stosowanie różnorodnych form, technik
i środków nauczania, takich jak: praca w grupach, wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych: programów multimedialnych do nauki języka, Intenetu, mediów, plansz edukacyjnych, etc. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu metod aktywizujących, które mają za zadanie zmotywowanie ucznia do podejmowania działań w kierunku pogłębiania i poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju własnej osobowości. Podczas zajęć zostaną wykorzystane takie środki dydaktyczne, które będą stymulować pamięć wzrokową i słuchową uczniów, będą angażować umysł i wszystkie zmysły w sposób aktywny i twórczy.

Innowacyjność działań opierać się będzie o:
- prowadzenie warsztatów kreatywności w języku angielskim (np.: pisanie kartek świątecznych, tworzenie przewodników po Stanach Zjednoczonych, tworzenie „Amerykańskiej Listy Przebojów, itp.);
- prowadzenie warsztatów „Kocham Amerykańskie Kino (projekcja filmów amerykańskich);
- udział młodzieży w spotkaniach związanych ze świętami amerykańskimi, organizowanymi przez fundację „American Corner”;
- przedstawienie tradycji amerykańskich w formie dramy;
- korzystanie z różnych źródeł informacji: Internet, książki, płyty, filmy, materiały autentyczne (w tym: wycinki z prasy amerykańskiej, programy telewizyjne i radiowe);
- symulacje językowe w typowych sytuacjach dnia codziennego;
- udział w konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych;
- pracę metodą projektu;
- wykorzystanie inicjatywy własnej uczniów wynikającej z ich zainteresowań.

IX. TEMATYKA

Tematyka innowacji obejmować będzie następujące obszary:
- geografia ogólna: położenie geograficzne, klimat;
- ludzie i język: mniejszości etniczne, symbole narodowe, religie, historia języka angielskiego, współczesne odmiany języka angielskiego;
- system polityczny: partie polityczne, system wyborczy;
- historia: najważniejsze daty, wydarzenia historyczne, postaci historyczne;
- kultura: literatura, słynni pisarze, nauka, architektura, teatr, muzyka klasyczna
i współczesna, film;
- sport: football amerykański, rugby, itp.;
- podróżowanie i turystyka: główne miasta (opis ogólny, szczegółowy), główne atrakcje turystyczne;
- styl życia: tradycje, jedzenie, formy spędzania wolnego czasu, typowe domy, tradycyjne stroje;
- propozycje własne uczniów wynikające z ich zainteresowań.

X. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INNOWACJI

Realizacja innowacji wymaga wykorzystania określonych materiałów i środków dydaktycznych:
- mapy, plakaty, plansze i gry edukacyjne;
- magnetofon, odtwarzacz video, odtwarzacz DVD, płyty CD, kasety video, projektor, itp.;
- komputery z dostępem do Internetu, interaktywne programy edukacyjne;
- filmy edukacyjne;
- słowniki angielsko-polskie, polsko-angielskie
- podręczniki i zeszyty ćwiczeń dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, np.:
- Next Move, C. Barraclough, K. Stannett, B. Michałowski, F. Beddall, J. Wildman,
T. Siuta, P. Wood, Wydawnictwo Pearson
- New Exam Challenges, M. Harris, D. Mower, A. Maris, A. Sikorzyńska, L. White,
R. Fricker, Wydawnictwo Pearson
- Upbeat, I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey, R. Fricker, Wydawnictwo Pearson
- książki pomocnicze, np.:
- Oxford Guide to British and American Culture, Jonathan Crowther, Wydawnictwo Oxford University Press
- Spotlight on the USA, R. Falk, Wydawnictwo Oxford University Press
- Inne książki pomocnicze dostępne na rynku księgarskim zawierające elementy wiedzy
o krajach anglojęzycznych.
- Literatura młodzieżowa z serii “READERS” w języku angielskim dla poszczególnych poziomów językowych.


XI. EWALUACJA INNOWACJI

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona diagnoza uczniów w celu śledzenia procesów dydaktycznych i wychowawczych. Kompletowana będzie dokumentacja, na podstawie której sformułowane zostaną wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Badania opierać się będą
o testy kompetencji językowych, wyniki konkursów wiedzy o krajach anglojęzycznych, zrealizowane projekty. Pod koniec każdego półrocza uczniowie otrzymają ankietę ewaluacyjną, która posłuży do ewaluacji stopnia realizacji założonych celów dydaktycznych i wychowawczych.
Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie raportu podczas konferencji podsumowującej rok szkolny 2014/2015.
W raporcie przedstawione zostaną słabe i mocne strony zrealizowanej innowacji. Dokumentacja ewaluacji znajdować się będzie w bibliotece szkolnej.

Ewaluacji podlegać będą:
- zgodność realizacji innowacyjnego z jej celami dydaktycznymi i wychowawczymi;
- atrakcyjność programu dla uczniów;
- jego praktyczność i użyteczność;
- skuteczność stosowanych metod;
- formy i metody pracy,

XII. LITERATURA
- Ellis, M., Niesobska, M, Rak, A. 1999. Program nauczania języka angielskiego. Warszawa: OUP
- Droździał-Szelest, K 1997. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex
- Komorowska, H. 1993. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa: EDE. Poland
- Komorowska, H. 1999. O programach prawie wszystko. Warszawa: WSiP
- Lewandowska, E., Macieszewska B. 2000. Program nauczania języka angielskiego (zgodny z podstwą programową z 27 sierpnia 2012 r.). Warszawa: Person Education PolskaSp.z.o.o.
Niemiecko, B. 1999. Pomiar wyników kształcenia. Warszawa: WSiP
- Nunan, D. 1988. Syllabus design. Oxford: OUP .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.