X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2639
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski kółka j. niemieckiego dla uczniów klas III gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Niniejszy program został opracowany z myślą o uczniach III klas gimnazjum przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z j.niemieckiego. Jest on ukierunkowany na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach j.niemieckiego kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.
Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie technik uczenia się, technik korzystania ze słowników, technik pozwalających na efektywizację pracy umysłowej.
Uczeń będzie miał możliwość rozszerzenia repertuaru funkcji językowych dzięki zastosowaniu na zajęciach różnego typu autentycznych materiałów, m.in.: komunikatów radiowych, krótkich wywiadów, anonsów, informacji prasowych, prospektów, przepisów kulinarnych, tekstów reklamowych, nagrań oraz tekstów naukowych.
Zajęcia kółka z j.niemieckiego nie są obowiązkowe i odbywać się będą raz w tygodniu (45 minut).

CELE PROGRAMU


Uczeń powinien opanować cztery podstawowe sprawności językowe pozwalające mu na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego.

1) w zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń powinien:
• prawidłowo identyfikować osoby, miejsce i czas oraz rozumieć główne problemy zawarte w prezentowanych materiałach;
• rozumieć niezbyt długie, oryginalne teksty prezentowane audialnie;
• rozumieć informacje przekazywane w normalnym tempie w bezpośrednim kontakcie;
• umieć rozróżniać w zadaniach do tekstów słuchanych zdania prawdziwe i niezgodne z treścią nagrania;
• rozumieć wypowiedzi w różnych warunkach odbioru, uwzględniających charakterystyczne dla danej sytuacji dźwięki towarzyszące;
• domyślać się sensu wypowiedzi zawierającej nieznane niezrozumiałe elementy na podstawie kontekstu i wiedzy ogólnej.

2) w zakresie mówienia uczeń powinien:
• realizować podstawowe intencje komunikacyjne;
• umieć zadawać proste pytania oraz udzielać odpowiedzi;
• umieć formułować wypowiedzi o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu;
• umieć zdobywać i udzielać informacje w typowych sytuacjach życia codziennego;
• umieć wyrazić własną opinię, osąd, ustosunkować się do opinii innych;
• dostosować środki językowe do partnera rozmowy, a więc jego wieku, stopnia wzajemnej znajomości, statusu społecznego itp.

3) w zakresie pisania uczeń powinien:
• dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umieć poprawnie zapisać słowa znane ze słuchu;
• umieć wypełnić różnego typu formularze i ankiety:
• notować uzyskane informacje;
• napisać list, ogłoszenie do gazety, zaproszenie, przepis kulinarny, życzenia okolicznościowe.

4) w zakresie czytania uczeń powinien:
• rozumieć powszechnie spotykane dokumenty, takie jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje;
• wyszukiwać konkretne informacje w tekście,
• stosować podczas czytania różnego typu techniki pozwalające na rozumienie istotnej dla niego informacji, jak: wyszukiwanie internacjonalizmów, słów kluczowych;
• domyślać się sensu na podstawie ilustracji, śródtytułów, kontekstu.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

dom, rodzina
prasa,
wakacje w górach, nad morzem, w mieście, za granica
klub internetowy, zdobywanie przekazywanie informacji
zabytki, zwiedzanie stolic europejskich
wycieczka klasowa, relacja, opis
zakupy w dużym mieście
orientacja w mieście, pytanie o drogę, udzielanie informacji
formy spędzania czasu na wsi, w mieście
urodziny, zaproszenie, prezenty, przyjęcie urodzinowe
meblowanie pokoju, opis pokoju
części ciała, dolegliwości, choroba, wizyta u lekarza
przysłowia, zwroty idiomatyczne
w restauracji, w kawiarni
zdrowa żywność
ulubione potrawy współczesnej młodzieży
problemy związane z nieprawidłowym odżywianiem
w schronisku młodzieżowym
w szkole, zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań
system szkolnictwa w Niemczech
prawdziwy przyjaciel
hobby
sporty ekstremalne
problemy młodzieży niemieckiej
kraje europejskie i kraje Unii Europejskiej
przygotowania do podróży zagranicznej
na dworcu, w pociągu, w informacji
zwyczaje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych
przyszłość

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:

-czas przeszły złożony Perfekt
-szyk wyrazów w zdaniu pytającym, oznajmującym
-deklinacja rzeczownika,
-koniugacja czasowników słabych, mocnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, zwrotnych
-liczebniki główne, porządkowe
-przyimki łączące się z III i IV przypadkiem
-zaimek osobowy w III i IV przypadku
-zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem ob, weil, dass, wenn
-czas przeszły prosty Imperfekt
-rekcja czasownika, rekcja przymiotnika
-rzeczowniki odczasownikowe
-bezokolicznik z zu i ohne zu
-odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym, zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein
-stopniowanie przymiotnika
-czas przyszły Futur I

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

- opis ilustracji
- odgrywanie ról
- odgadywanie słów z kontekstu
- uzupełnianie luk w tekście
- dopasowywanie tytułów do tekstów
- grupowanie tematyczne wyrazów
- zadania typu prawda/fałsz
- odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
- powtarzanie za wzorem
- dopasowywanie tekstów do ilustracji
- rozmowa na podstawie ilustracji
- reakcje językowe

EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów.

Metody ewaluacji:
- testy gramatyczno-leksykalne
- ankieta przeprowadzona wśród uczniów


Program został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu ....................

TERMIN REALIZACJI: 2 semestry
CZAS REALIZACJI: 1 godzina tygodniowo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.