X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26347
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego
Masters of English

1) Cele konkursu:
a)rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
b)doskonalenie znajomości języka angielskiego
c)motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
d)propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych,
e)nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami w regionie.

2) Organizator.
Inicjatorem i organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego jest Zespół Szkół nr XXX w Gorzowie Wlkp.

3) Uczestnicy.
a)Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I lub II klasy gimnazjum z powiatu gorzowskiego lub innych okolicznych powiatów północnej części województwa lubuskiego

4) Zgłoszenia do Konkursu.
a)Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie scanu zgłoszenia uczestnictwa szkoły
w konkursie na adres mailowy aaaa@hotmail.com (wzór zgłoszenia w załączniku nr 1)
b)Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 marca 2014r.
c)Szkoła zgłasza osobno uczniów reprezentujących dany rocznik tj uczniów z klas I i II gim.
d) Zgłoszeni uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnym.
e)Szkoła, która zgłosi przynajmniej 3 uczniów z danego rocznika weźmie udział
w klasyfikacji drużynowej.
f)Każda szkoła może zgłosić większą liczbę uczestników, lecz do klasyfikacji drużynowej zostaną uwzględnione tylko 3 najlepsze indywidualne wyniki uczniów tej szkoły.
g)W skład szkolnej drużyny mogą wchodzić uczniowie jednego rocznika. Uczniowie z różnych roczników nie mogą stanowić jednej drużyny.

5) Zakres programowy.
a)Testy konkursowe przygotowane będą przez organizatora konkursu - nauczycieli języka angielskiego w Zespole Szkół nr XXXX. Uczniowie klas I oraz klas II piszą odmienne testy.
b)Zadania konkursowe obejmować będą:
* Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w szkole gimnazjalnej, czyli elementy gramatyki, słownictwa, rozumienie tekstów pisanych, słuchanych oraz umiejętność pisania. Zakres materiału obejmuje program nauczania w klasach I i II gimnazjum, a sam konkurs jest oparty o zagadnienia zawarte w podręcznikach wydawnictwa XXXXX Voices 1, Voices 2, Voices 3
* Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

6) Zasady i przebieg konkursu - Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

a)Etap I – test pisemny trwający 60 minut. Komisję konkursową powołuje dyrektor Zespołu Szkół nr XXX spośród nauczycieli zatrudnionych w tej placówce.
b)Testy pisane przez uczniów mają formę kodowaną tj opatrzoną jedynie numerem ucznia nadanym mu losowo. Dane osobowe ucznia zgromadzone przez komisję konkursową przed rozpoczęciem testu, zostają w obecności uczniów zamknięte w kopercie. Ponowne otwarcie koperty nastąpi dopiero po zakończeniu etapu II w celu identyfikacji zwycięzców konkursu.
c)Etap II- polegający na wykonaniu, w ciągu 2 tygodni od etapu I krótkiego filmu na jeden z trzech podanych w czasie I etapu tematów.
Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.
Uczeń musi być jedyną osobą występującą i mówiącą w filmie.
Filmy będą oceniane przez nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie (nauczyciele nie oceniają prac uczniów ze szkoły macierzystej).
Przy ocenie będzie brana pod uwagę kreatywność, wiedza dotycząca krajów anglojęzycznych, znajomość języka angielskiego, poprawność wykonania i wyczerpanie zagadnień zawartych w wybranym temacie. Uczeń może wykonać film za pomocą kamery lub telefonu komórkowego a następnie musi umieścić go w serwisie Youtube.
Filmy wykonane przez uczniów danej szkoły - linki - zostają przesłane przez nauczyciela koordynującego konkurs w szkole na adres aaaaa@hotmail.com .
Szczegółowe kryteria oceny oraz punktacja zostaną przekazane oceniającym podczas etapu I.

7) Wyniki.
a)Wyniki zostaną ustalone, ogłoszone na stronie internetowej szkoły i wysłane na adresy e-mail nauczycieli zgłaszających szkoły w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia etapu II konkursu.
b)Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona po zsumowaniu wyników I i II etapu.

8) Nagrody.
a) trzech najlepszych uczniów z klas I gimnazjum,
b) trzech najlepszych uczniów z klas II gimnazjum,
c) szkoła, której reprezentacja klas I gimnazjum w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
( 3 najlepsze osoby ),
d) szkoła, której reprezentacja klas II gimnazjum w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
( 3 najlepsze osoby).

Nagrody oraz dyplomy są ufundowane przez partnera konkursu Wydawnictwo XXXXXX i zostaną wysłane do szkół pocztą.


9) Postanowienia końcowe.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły www...................

Załącznik nr 1

Regionalny Konkurs Języka Angielskiego - Masters of English
Zgłoszenie

Szkoła:........................................
imię i nazwisko ucznia:........................................
klasa:........................................
imię i nazwisko nauczyciela :........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.