X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26072
Przesłano:

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. 2013, nr 0, poz. 532)

I.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; - diagnoza pedagogiczna uczniów z klas I-III pod kątem ryzyka dysleksji;
-kierowanie uczniów z klas O-VI do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zdiagnozowania dojrzałości do podjęcia nauki w klasie I, przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności
w uczeniu się, problemów z zachowaniem i emocjami, szczególnych uzdolnień, i inne;
- kierowanie uczniów do Poradni Specjalistycznych w celu przeprowadzenia diagnozy zaburzeń
w zachowaniu lub emocji;
-stała współpraca z rodzicami – omawianie wskazówek zawartych w opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych specjalistycznych;

II. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym/szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; - stałe czuwanie nad prawidłową realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych i wagarujących. Monitorowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji (comiesięczna lista uczniów);
-współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
- poznanie dziecka, diagnozowanie jego środowiska, warunków życia i nauki (wywiady
z pracownikami socjalnymi, kuratorami społecznymi, rozmowy z wychowawcami klas, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami):
- spotkania Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki omawianie bieżących problemów, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym/szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
- udział w posiedzeniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów;
- członek Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej;
- diagnozowanie środowiska uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wymagających szczególnej pomocy i wsparcia ze względu na niewydolność wychowawczą swoich rodzin;
- kierowanie spraw uczniów sprawiających notoryczne problemy z zachowaniem, zagrożonych demoralizację, zdemoralizowanych do Sądu Rejonowego- Wydział Rodzinny i Nieletnich lub na Policję – Wydział ds. Nieletnich;
- kierowanie spraw uczniów zaniedbanych wychowawczo, z rodzin niewydolnych wychowawczo do Sądu Rejonowego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną uczniów;
- stała współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, a mianowicie: Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Strażą Miejską, Policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, stowarzyszeniami i fundacjami wspierającymi dziecko i rodzinę;
- współtworzenie Szkolnego Programu Wychowawczego;
- współtworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki;
- współtworzenie Planu Pracy Szkoły;
- członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej;

III. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; - organizowanie różnych form pomocy dla uczniów mających lub sprawiających trudności
w prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego:
- prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów wg wskazań zawartych w opiniach
z PPP,
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów - według wskazań zawartych
w opiniach z PPP;
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów;
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów klas VI-tych ze zdiagnozowaną dysleksją
(art. 42 KN);
- prowadzenie zajęć relaksacyjnych;
- prowadzenie zajęć z elementami bajkoterapii;
- analiza postępów uczniów objętych opieką pedagoga (zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne);

IV. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; - kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci poprzez zajęcia wychowawcze i pogadanki organizowane w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki:
Proponowane tematy:
- „Prawa i obowiązki uczniów”;
- Tolerancja: „Podobni, a jacy rożni”;
- „Radzimy sobie z agresją”;
- „Umiemy poskromić złość”;
- „Mój wirtualny świat”;
- W świecie uczuć:
- „Mój nastrój”,
- Złość przykładem „trudnej emocji”,
- „Uczymy się okazywać uczucia”,
- Poznajemy i nazywamy uczucia pozytywne,
- Gniew i złość – Ja na pewno dziś nie sprzątam!
- Wyrażamy uczucia swoje i szanujemy uczucia innych.
- Odpowiedzialność karna nieletnich – pogadanka dla klas VI-tych;
- „Bezpieczna droga do szkoły”- pogadanki dla uczniów klas I-III,
- „Bezpieczne ferie i bezpieczne wakacje” – pogadanki dla uczniów klas I-VI ze strażą miejską lub policją;
- „Materiały pirotechniczne” - pogadanki dla uczniów klas I-VI ze strażą miejską;
- realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego „Bezpieczeństwo w sieci”,
- realizacja programu „Interk@sa”,;
- realizacja programu dla rodziców klas O i I „Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz zapobieganie przemocy i agresji”;
- realizacja programu dla rodziców „Każdy z nas może być dobrym rodzicem – trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii”.

V. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów; - opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy i wsparcia (rozmowy indywidualne, spotkania z wychowawcą, zajęcia);
-stała współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
- monitorowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji;
- kontynuowanie spotkań Szkolnego Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki w ramach grupy wsparcia, czyli zorganizowanego i systematycznego wsparcia dla nauczycieli – wychowawców w ich pracy wychowawczej - omawianie bieżących problemów, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej;
- udział w posiedzeniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów klas O-VI;
- w sytuacjach kryzysowych w szkole udział w spotkaniach Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej;
- monitorowanie środowiska uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wymagających szczególnej pomocy i wsparcia ze względu na niewydolność wychowawczą swoich rodzin;
- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci. Systematyczna kontrola i ocena ucznia niedostosowanego społecznie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych;
-kierowanie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo do systematycznego uczestnictwa
w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- opieka nad uczniami zagrożonymi demoralizacją ze strony środowiska społecznego poprzez zapewnienie tym uczniom opieki wychowawczej, np. w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, świetlicach socjoterapeutycznych, organizowanie dla nich zajęć socjoterapeutycznych;
- stała i systematyczna współpraca z rodzicami uczniów sprawiających różnego rodzaju problemy - prowadzenie konsultacji dla rodziców;
- stała współpraca z opiekunami uczniów z domu dziecka. Koordynowanie spraw wychowanków-uczniów SP9;
- bieżąca współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, a mianowicie: Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Strażą Miejską, Policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, stowarzyszeniami i fundacjami;
- uczestnictwo w zajęciach Grupy Wsparcia Zawodowego, szkoleniach, kursach doskonalących oraz konferencjach metodycznych dla pedagogów szkolnych mających na celu stałe poszerzanie kompetencji pedagogicznych;
- systematyczny udział pedagoga w Wewnątrz-szkolnym i Zewnątrz-szkolnym doskonaleniu zawodowym;

VI. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; - stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych uczniów;
- organizowanie spotkań mediacyjnych i interwencyjnych w razie potrzeb;
-stała współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi, Poradniami Specjalistycznymi, Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka Nr 2, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, stowarzyszeniami i fundacjami;
- członek grup roboczych w OIK-u ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- udział w spotkaniach Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej;
- zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości konsultacji dla rodziców;
- udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć emocjonalnych z powodu niepowodzeń szkolnych;
-udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu konfliktów w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;
-udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktów w kontaktach z dorosłymi (nauczycielami/wychowawcami);

VII. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu
i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; - wspieranie wychowawczej roli rodziny poprzez prowadzenie cotygodniowych konsultacji dla rodziców;
- udzielanie rodzicom i nauczycielom bieżących wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów
z dzieckiem;
- udzielanie rodzicom i nauczycielom bieżących wskazówek do pracy z dzieckiem z konkretnymi problemami;
- omawianie nowych opinii uczniów z rodzicami – udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem
w domu;
- pedagogizacja rodziców poprzez udostępnianie podczas zebrań z rodzicami opracowanych materiałów edukacyjnych dotyczących opieki, wychowania i profilaktyki;
- umieszczanie ciekawych artykułów dotyczących wychowania i opieki na stronie internetowej szkoły
w zakładce pedagog szkolny;
-organizowanie dla rodziców zajęć z pedagogizacji o tematyce zgodnej z realizowanymi programami szkolnymi;
- przeprowadzenie spotkania dla rodziców n/t: „Rekrutacji do gimnazjum”;
- cykl 10-ciu spotkań dla rodziców –w ramach realizacji programu „Szkoła dla rodziców”- trening umiejętności wychowawczych połączony z profilaktyką narkomanii n/t: „Każdy z nas może być dobrym rodzicem”;
- organizowanie spotkań dla nauczycieli i rodziców (szkolenia/warsztaty) ze specjalistami;
- prowadzenie dla nauczycieli warsztatów, konferencji i szkoleń w ramach WDN-u;

VIII. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - stałe czuwanie nad właściwą organizację w szkole pomocy psychologiczno-pedagogiczne w szkole;
- stała współpraca ze wszystkimi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z danym uczniem w celu wymiany informacji i ustalenia wspólnego kierunku postępowania dydaktycznego dla ucznia;
- przekazywanie opinii (poprzez załącznik-oświadczenie) uczniów nauczycielom i wychowawcom;
- bieżące udzielanie nauczycielom wskazówek i wsparcia w organizacji zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- udzielanie nauczycielom wskazówek w doborze metod terapeutycznych dla uczniów z konkretnymi zaburzeniami;
- organizowanie spotkań dla nauczycieli (szkolenia/warsztaty) ze specjalistami w ramach WDN-u;
- prowadzenie dla nauczycieli warsztatów, konferencji i szkoleń w ramach WDN-u;
-udział spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
- pomoc nauczycielom w wypełnianiu dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (IPET, WOPFU, KUP-P, DWE, itp.);

IX. Inne zadania pedagoga szkolnego (zadania zlecone przez dyrektora szkoły): - organizowanie różnych form pomocy materialnej dla uczniów:
- organizowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas: II, III i VI - refundowanych przez Urząd Miejski;
- organizowanie bezpłatnego dożywiania dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – współpraca z OPS, Parafią, poszukiwanie prywatnych sponsorów;
- stypendia szkolne: bieżące informowanie rodziców n/t warunków udzielania stypendiów socjalnych;
- udział w akcjach charytatywnych, dzięki którym najubożsi uczniowie otrzymują podarunki,
a rodziny otrzymują pomoc rzeczową;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.