X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26039
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

Kontrakt
zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
w okresie trwania stażu

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:

Justyna Kurek - nauczyciel kontraktowy
i
Joanna Lisicka - opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres:
Od dnia ...1.09.2011.......... do dnia........31.05.2014

3. Miejsce realizacji kontraktu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kochanowskiego
ul. Stanisława Konarskiego 4
26-900 Kozienice

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań
w zakresie:
· praktyki zawodowej
· kontaktów zawodowych
· ewaluacji działań

Współpraca dotyczy kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych i specjalistycznych nauczyciela kontraktowego oraz możliwości ich doskonalenia.

5. Zasady wzajemnego komunikowania:
· Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami
· Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
· Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie
· Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego:
Nauczyciel kontraktowy powinien:
· zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi
· poznawać zadania i zasady funkcjonowania szkoły
· realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku
· opracować plan rozwoju zawodowego i czynnie uczestniczyć
w jego tworzeniu
· uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem
· sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem
· dokumentować realizacje planu rozwoju zawodowego
· uczestniczyć w lekcji otartej raz w semestrze
· prowadzić zajęcia raz w miesiącu w obecności opiekuna stażu

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu:
Opiekun stażu powinien:
· zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu
· pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
· wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu
· dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym
· informować o formach doskonalenia zawodowego i zachęcać do udziału w nich
· udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wychowawczych
· sporządzać wykaz literatury godny polecenia
· pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania
· pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej
· przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego:
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
· terminowość
· systematyczność
· zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego
· inicjatywę
· stopień realizacji zadań wnikających z Rozporządzenia MEN

9. Ustalenia końcowe:
· za organizacje przebiegu i realizacje stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
· opiekun stażu jest osoba wymagającą
· kontrakt obowiązuje obie strony
· kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron
· strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń
· rozwiązanie umowy następuje z dniem upłynięcia 2 lat i 9 miesięcy
· umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

........................................ ...............................
podpis nauczyciela kontraktowego podpis opiekuna stażu

Kozienice, .......................

Kontrakt
zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
w okresie trwania stażu

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:

Justyna Kurek - nauczyciel kontraktowy
i
Joanna Lisicka - opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres:
Od dnia ...1.09.2011.......... do dnia........31.05.2014

3. Miejsce realizacji kontraktu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kochanowskiego
ul. Stanisława Konarskiego 4
26-900 Kozienice

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań
w zakresie:
· praktyki zawodowej
· kontaktów zawodowych
· ewaluacji działań

Współpraca dotyczy kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych i specjalistycznych nauczyciela kontraktowego oraz możliwości ich doskonalenia.

5. Zasady wzajemnego komunikowania:
· Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami
· Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
· Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie
· Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego:
Nauczyciel kontraktowy powinien:
· zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi
· poznawać zadania i zasady funkcjonowania szkoły
· realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku
· opracować plan rozwoju zawodowego i czynnie uczestniczyć
w jego tworzeniu
· uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem
· sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem
· dokumentować realizacje planu rozwoju zawodowego
· uczestniczyć w lekcji otartej raz w semestrze
· prowadzić zajęcia raz w miesiącu w obecności opiekuna stażu

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu:
Opiekun stażu powinien:
· zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu
· pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
· wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu
· dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym
· informować o formach doskonalenia zawodowego i zachęcać do udziału w nich
· udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wychowawczych
· sporządzać wykaz literatury godny polecenia
· pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania
· pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej
· przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego:
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
· terminowość
· systematyczność
· zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego
· inicjatywę
· stopień realizacji zadań wnikających z Rozporządzenia MEN

9. Ustalenia końcowe:
· za organizacje przebiegu i realizacje stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
· opiekun stażu jest osoba wymagającą
· kontrakt obowiązuje obie strony
· kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron
· strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń
· rozwiązanie umowy następuje z dniem upłynięcia 2 lat i 9 miesięcy
· umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

........................................ ...............................
podpis nauczyciela kontraktowego podpis opiekuna stażu

Kozienice, .......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.