X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25940
Przesłano:

Nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej. Jak dobrze przygotować do niego uczniów? Referat

REFERAT
Nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej. Jak dobrze przygotować do niego uczniów?

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego.

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut, a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.

Liczba poszczególnych rodzajów zadań:

część I:
JĘZYK POLSKI:zadania zamknięte 8-12; zadania otwarte 2-4
MATEMATYKA: zadania zamknięte 8-12; zadnia otwarte 2-4

część II:
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY: tylko zadania zamknięte 35-45


Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą– wyrażone w procentach – cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki), wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. NIKI

Na sprawdzianie w 6 klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do etapu I.

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:
• literackich (epickich i lirycznych)
• nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych)
• ikonicznych.
Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie umiejętności tworzenia przez szóstoklasistę form użytkowych takich jak: ogłoszenie, zaproszenie i notatka.

Na podstawie http://cke.edu.pl/images/files/sprawdzian_2015/Informator_S1.pdf

Przygotowanie uczniów do sprawdzianu- wskazówki dla nauczycieli języka polskiego:

1. Pracować nad różnymi tekstami (popularnonaukowymi, literackimi i poetyckimi) w celu doskonalenia umiejętności wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji i wskazywania głównej myśli utworu.

Doskonalić umiejętności cytowania właściwego fragmentu utworu na potwierdzenie, dlaczego zaznaczona przez ucznia w teście czytania ze zrozumieniem odpowiedź jest prawidłowa.

2. Analizować utwory poetyckie, doskonalić odczytywanie informacji niewyrażonych wprost. Trenować umiejętność znajdowania i rozpoznawania środków stylistycznych oraz określanie ich funkcji.

3. Przeprowadzać ćwiczenia polegające na odczytywaniu danych z diagramu, tabel, wykresów.

4. Doskonalić umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi w formie wypracowań domowych i klasowych poprawnych pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym oraz językowym. Zwrócenie uwagi na zgodność pracy z poleceniem, wyczerpujące opracowanie tematu i estetyczny zapis.

5. Zachęcać do korzystania ze słownika ortograficznego (wersja papierowa lub dostępnego na stronie internetowej so.pwn.pl) podczas pisania zadań domowych.

6. Przeprowadzać większą ilość krótkich ćwiczeń ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych.

7. Systematyczne powtarzać wiadomości z nauki o języku, m.in. części mowy, części zdania.

8. Na bieżąco przeprowadzać krótkie ćwiczenia słownikowe, wzbogacające zasób słownictwa, np. podawanie synonimów do danego wyrazu.

9. Doskonalić umiejętność określania wieku, np. na podstawie lat życia pisarzy, poetów, znanych osób.
Przy omawianiu tekstów z ubiegłych epok zwracać uwagę na sytuowanie wydarzeń historycznych w czasie.

10. Wdrażać do dokonywania korekty tekstu podczas pisania zadań domowych celem wyeliminowania dużej ilości błędów językowych (pierwszy zapis pracy „na brudno”).

11. Rozwiązywać podczas lekcji przykładowe arkusze egzaminacyjne, zachęcać do samodzielnej pracy w domu (wskazanie stron internetowych, na których dostępne są testy).

12. Zwracać uwagę na dokładne czytanie i rozumienie treści poleceń.

13. Tworząc testy, sprawdziany, karty pracy, wprowadzać zadania typu prawda-fałsz, zadania wyboru wielokrotnego, zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

14. Zachęcać do udziału w zajęciach przygotowujących do sprawdzianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.