X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25923
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2017 r.

Cel główny stażu zawodowego: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe realizowanego stażu:
• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
• prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć,
• opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
• poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
• wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
• umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zgodnie z § 8 ust. 1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:

1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział
różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania do realizacji
Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisach edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli.
Opracowanie i wdrażanie projektu planu awansu zawodowego.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń itp.
Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu.
Termin Sierpień i wrzesień 2014r. Okres stażu.
Dokumentowanie realizacji zadań Sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowany projekt planu rozwoju zawodowego. Zgromadzone dokumenty. Sprawozdania z odbytego stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszenie jakości pracy szkoły.
Działalność w nauczycielskim zespole przedszkolnym.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
Promowanie pracy przedszkola we współpracy z rodzicami.
Promocja osiągnięć szkoły i własnych w szerszym środowisku.
Dbanie o estetyczny wizaż przedszkola i świetlicy opiekuńczo wychowawczej w szkole.
Organizacja konkursów promujących przedszkole, świetlicę i szkołę oraz jej działania. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dla dzieci z przedszkola i ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w szkole.
Obserwacja i analiza możliwości dziecka.
Wdrożenie przedsięwzięcia głośnego czytania dzieciom.
Formy realizacji
Analiza dokumentów (Statut Szkoły, WSO, Programy szkolne).
Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
Nowelizacja koncepcji pracy szkoły.
Aktywny udział w procesie ewaluacji pracy szkoły.
Opracowywanie ankiet. Dokonywanie ewaluacji pracy przedszkola.
Aktualizacja Statutu oraz Regulaminów Rady Pedagogicznej.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz z doskonaleniem umiejętności wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej, czasopism tematycznych oraz publikacji w Internecie.
Stosownie metod aktywizujących.
Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej.
Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości, stwarzanie warunków do współpartnerstwa poprzez organizowanie uroczystości przedszkolnych np.: Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Dzień Rodziny, Festyn szkolny, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z rodzicami wychowanków.
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Prowadzenie kącika dla rodziców-gazetki ściennej. Pedagogizacja rodziców na zebraniach.
Prowadzenie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami.
Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na przedszkolnej i szkolnej stronie internetowej.
Dbanie o estetyczny wystrój placówki.
Udoskonalanie pomieszczenia przedszkola i świetlicy zgodnie z potrzebami wychowanków.
Wzbogacanie sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej.
Przygotowanie gazetek ściennych o różnej tematyce: rocznice, ważne wydarzenia, święta, programy profilaktyczne z uczniami na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
Przygotowanie z dziećmi wierszy, piosenek, prac plastycznych, dekoracji.
Opracowanie regulaminu konkursu.
Organizacja wycieczek regionalnych i turystycznych, do kina, teatru dla dzieci z przedszkola i ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w szkole. Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi, własne arkusze obserwacji i kompetencji dziecka.
Włączenie przedszkola się do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Termin Okres stażu.
Dokumentowanie realizacji zadań Wypracowane dokumenty szkolne, raporty. Potwierdzenia Dyrektora. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Wykaz literatury. Pomoce dydaktyczne. Scenariusze zajęć. Scenariusze zajęć otwartych i uroczystości. Ankiety. Teksty referatów. Harmonogram imprez. Zdjęcia i wpisy na stronie internetowej przedszkola. Publikacje na stronie internetowej placówki. Karty wycieczek. Arkusze obserwacji, plan pracy dydaktyczno – wyrównawczej. Plan spotkań z rodzicami.
Scenariusz przeprowadzenia akcji.

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
Wykorzystywanie Internetu jako źródła cennych informacji.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnych.
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola i świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w szkole.
Formy realizacji
Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
Gromadzenie informacji.
Opublikowanie swojego projektu planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Przygotowanie sprawozdań, planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych i grupowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
Wykorzystanie środków audiowizualnych w pracy dydaktycznej.
Wykorzystanie w pracy programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Korzystanie z poczty elektronicznej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ukończenie e-kursów za pomocą Internetu.
Przesyłanie prac plastycznych na konkursy organizowane dla dzieci przez programy edukacyjne, czasopisma i inne media.
Komunikowanie się z nauczycielami, wydawnictwami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przekazywanie informacji i zdjęć dotyczących ważnych wydarzeń na stronę przedszkola oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w szkole.
Termin Okres stażu.
Dokumentowanie realizacji zadań Notatki, wydruki Internetowe. Wykonane materiały. Zaświadczenia o ukończeniu kursów. Potwierdzenie Dyrektora. Zdjęcia i wpisy na stronie internetowej przedszkola i świetlicy.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Zadania do realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w tym stażystów i kontraktowych.
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opublikowanie w Internecie projektu planu rozwoju zawodowego.
Podejmowanie działań w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Formy realizacji
Opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu- prezentacja metod i form prowadzenia zajęć, udzielanie wskazówek i rad.
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych.
Publikacja projektu planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.
Dzielenie się wiedzą z członkami Rady Pedagogicznej po odbytych szkoleniach.
Aktywny udział w zespołach, przedszkolnym i szkolnym.
Ciągła współpraca dotycząca uczniów sprawiających trudności i problemy wychowawcze, potrzebujących wsparcia psychologicznego lub materialnego, itp.
Sporządzanie opinii wychowawcy o wychowankach.
Termin Okres stażu, zgodnie z przydziałem.
Dokumentowanie realizacji zadań Potwierdzenie Dyrektora . Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego. Przykłady opracowanych scenariuszy, programów itp. Publikacja w Internecie. Zaświadczenie i adres strony. Notatki, opis działań wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych.
Pełnienie funkcji kierownika świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w szkole.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć kółka naukowego „Mały naukowiec”.
Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych w grupie najmłodszej.
Formy realizacji
Realizacja autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych.
Prowadzenie zajęć socjoterapii dla dzieci mających problemy wychowawcze w zależności od rozpoznanych potrzeb w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
Opracowanie i wdrożenie programu świetlicy „Nie jesteś sam” oraz planów pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.
Merytoryczne opracowanie treści programu dla dzieci przedszkolnych „Mały naukowiec”.
Realizacja programu według ustalonego planu pracy.
Rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe dla dzieci chętnych.
Opracowanie i zrealizowanie planu wychowawczego grupy „Maluchów”.
Termin Okres stażu.
Dokumentowanie realizacji zadań Program zajęć socjoterapeutycznych, plany pracy świetlicy, wpisy w dzienniku. Program świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, plany pracy świetlicy, wpisy w dzienniku, sprawozdania kwartalne. Program „Mały naukowiec”. Ewaluacja programu. Plan wychowawczy grupy „Maluchów”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

Zadania do realizacji
Wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej) dla poszerzenia zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Pełnienie funkcji kierownika świetlicy.
Współorganizowanie akcji charytatywnych w miarę zaistniałej potrzeby.
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą.
Współorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych lub kolonii letnich.
Organizacja wycieczek krajoznawczych, przedmiotowych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów.
Organizacja imprez i uroczystości na terenie szkoły i przedszkola.
Promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
Prowadzenie biblioteki i kącika dla rodziców.
Formy realizacji
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów mających problemy wychowawcze w ramach zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja wyjazdów, wycieczek, imprez, wigilii, kolonii letnich dla dzieci ze świetlicy.
Pomoc dla dzieci z rodzin uboższych. Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne.
Zgłoszenie przedszkola do ogólnopolskiego programu „Klub Czytających Przedszkoli”.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola poprzez głośne czytanie dzieciom.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Pełnienie roli lidera kampanii w przedszkolu.
Współudział w organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych lub kolonii letnich w szkole.
Oglądanie spektakli teatralnych i filmów. Zwiedzanie muzeów i wystaw. Wyjazdy na wycieczki krajoznawcze.
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, teatrzyków na terenie przedszkola i szkoły.
Organizacja uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
Aktywne wspieranie wychowanków podczas udziału w konkursach.
Udostępnianie rodzicom literatury i ciekawych artykułów edukacyjnych.
Termin Okres stażu, w miarę możliwości. Według kalendarza imprez i uroczystości. Według kalendarza konkursów.
Dokumentowanie realizacji zadań Sprawozdania kwartalne. Potwierdzenie Dyrektora. Lista przeprowadzonych akcji. Zdjęcia i informacje na stronie internetowej świetlicy. Karty wycieczki. Potwierdzenia wyjazdów. Zdjęcia, potwierdzenia udziału, dyplomy wychowanków. Prezentacja prac na stronie internetowej placówki. Wykaz literatury.

§ 8 ust.2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji
Współpraca z Urzędem Miasta z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych.
Współpraca ze Strażą Pożarną.
Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
Współpraca ze służbą zdrowia.
Współpraca z Zespołem Szkół Ceramiczno-Budowlanych w ...
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z wydawnictwami.
Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów szkolnych.
Współpraca z różnymi instytucjami w celu wdrażanie działań edukacyjnych związanych z promowaniem wartości ekologicznych, zdrowotnych, moralnych i innych.
Współpraca z rodzicami i nauczycielami w ramach projektu „Szkoła Współpracy”.
Formy realizacji
Współpraca z Urzędem Miasta z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w celu organizacji, koloni z programem profilaktycznym dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo wychowawczej w szkole. Organizacja wyjazdów dzieci ze świetlicy na wycieczki, imprezy organizowane przez Urząd np. Spartakiada Mikołajkowa, Wiosenna Spartakiada Sportowa.
Zwiedzanie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszanie przedstawicieli Straży Pożarnej na pogadanki do przedszkola. Udział w próbach ewakuacyjnych na wypadek pożaru. Udział w konkursach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Zorganizowanie spotkań z policjantem dzielnicowym z Posterunku Policji w ...lub z funkcjonariuszem Straży Miejskiej celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa.
Organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem. Propagowanie zdrowego trybu życia.
Zorganizowanie imprez i spotkań z uczniami szkoły Ceramiczno-Budowlanej w ramach wolontariatu, w celu prowadzenia wspólnych imprez dla dzieci ze świetlicy.
Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni. Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowywanie wniosków o przebadanie wychowanków w Poradni. Kierowanie uczniów w zależności od potrzeb na dodatkowe konsultacje pedagogiczne i logopedyczne.
Współorganizowanie festynu szkolnego we współpracy z Radą Osiedla.
Stała współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.
Praca w komisjach opracowujących i nowelizujących prawo wewnątrzszkolne.
Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami np. Stacje sanitarno-epidemiologiczne, Wydział ekologii, Wydział promocji zdrowia w poszczególnych urzędach, GOM oraz szkoły i przedszkola.
Wdrażanie projektów, udział w konkursach o charakterze zdrowotnym, ekologiczny, itp. dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Wdrażanie działań i realizacja projektu „Szkoła Współpracy”.
Organizacja uroczystości i imprez w ramach projektu.
Termin Okres stażu.
Dokumentowanie realizacji zadań Karty wycieczek i wyjazdów. Sprawozdania kwartalne. Potwierdzenie Dyrektora. Zdjęcia i informacje na stronie internetowej świetlicy przedszkola. Kopie wniosków i opinie Poradni. Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Formy realizacji
Zdobywanie wiedzy poprzez studiowanie literatury oraz udział w kursach, a następnie zastosowanie jej w praktyce.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami. Opis i analiza wybranych przypadków.
Termin Okres stażu- zgodnie z sytuacją i potrzebami.
Dokumentowanie realizacji zadań. Opis i analiza przypadków.


Projekt planu rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.