X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25912
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Aneta Gromół
Miejsce zatrudnienia: Internat Międzyszkolny
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żelechowie
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.

Żelechów, dnia 11 września 2014r.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz w ustawie z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA
1 MARCA 2013R.

§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

•podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
•pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego –
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1)uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2)wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
3)umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4)realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a)opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich,
b)wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c)poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d)uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym
na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e)wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f)uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5)umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)

ZADANIE
1.Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Karta Nauczyciela; Ustawa o systemie oświaty.
TERMIN REALIZACJI - Wrzesień 2014r.

•Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, CDiDN, i portali edukacyjnych.
TERMIN REALIZACJI - Wrzesień 2014r.

•Systematyczna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
TERMIN REALIZACJI - Na bieżąco w trakcie trwania stażu

•Rozmowy na temat awansu z dyrektorem, wychowawcami
i nauczycielami.
TERMIN REALIZACJI - W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu

DOWODY REALIZACJI
Sformułowanie i złożenie wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego.

ZADANIE
2.Uczestniczenie w pracach szkoły i internatu związanych
z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań oraz podniesieniem jakości pracy tych placówek.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Współpraca z wychowawcami, nauczycielami pedagogiem szkolnym oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu ,
DOWODY REALIZACJI - Notatki, wpisy w dzienniku

•Udział w Radach Wychowawców Internatu oraz Radach Pedagogicznych.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Lista obecności

•Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa na terenie internatu.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Notatki, wpisy w dzienniku

•Organizowanie wychowankom nauki własnej oraz czasu wolnego.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Notatki, wpisy w dzienniku

•Współpraca z wychowawcami i nauczycielami przy organizacji imprez oraz uroczystości w szkole i w internacie.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Scenariusze przedstawień, zdjęcia

•Udział w promocji szkoły oraz internatu realizowanej
w ramach „Dni Otwartych”
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Potwierdzenie kierownika internatu

•Prowadzenie sekcji porządkowej w internacie.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Plan pracy sekcji porządkowej

ZADANIE
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych .
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Lista obecności

•Udział w kursach realizowanych przez szkołę i internat.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Potwierdzenie dyrektora, Zaświadczenia

•Udział w szkoleniach i kursach organizowanych dla wychowawców internatu.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Potwierdzenie dyrektora, Zaświadczenia

ZADANIE
4.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism
o tematyce zawodowej.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Wykaz literatury i czasopism

•Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego pokolenia.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Wykaz literatury

•Korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Garwolinie.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Wykaz literatury

•Systematyczne przeglądanie stron internetowych dotyczących zagadnień opiekuńczo - wychowawczych .
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Adresy stron internetowych

ZADANIE
5.Współpraca z rodzicami.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

•Rozmowy indywidualne z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków.
TERMIN REALIZACJI - W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu,
DOWODY REALIZACJI - Wpisy w dzienniku

•Udział w zebraniach z rodzicami.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI – Wpisy w dzienniku

ZADANIE
6. Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Współorganizowanie bądź organizacja imprez oraz uroczystości w internacie.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,

•Przeprowadzenie konkursu czystości.
TERMIN REALIZACJI - Raz w roku szkolnym ,

DOWODY REALIZACJI - Scenariusze przedstawień, zdjęcia. Regulamin konkursu czystości.

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)

ZADANIE
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej
w opracowywaniu dokumentacji związanej z działalnością internatu.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Obowiązująca dokumentacja w pracy w-cy internatu (plany, programy, sprawozdania)

•Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Spis portali i adresów stron internetowych

•Wykorzystanie oprogramowania komputera, skanera, aparatu cyfrowego do obróbki fotografii.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu,
DOWODY REALIZACJI - Opracowanie graficzne z uroczystości odbywających się w internacie

•Wykorzystanie poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego w kontaktach z wychowawcami, wychowankami
i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
TERMIN REALIZACJI - W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu

ZADANIE
2.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej
w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Korzystanie z portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Spis portali i adresów stron internetowych

•Korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Garwolinie za pośrednictwem Internetu
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu

•Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Zaświadczenie

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)

ZADANIE
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w dzieleniu się doświadczeniem z innymi wychowawcami
i nauczycielami.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Opublikowanie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego
TERMIN REALIZACJI - Do końca 2014r.
DOWODY REALIZACJI - Adres strony, wydruk

•Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np.: regulaminu konkursu czystości itp.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Adres strony, wydruk

ZADANIE
2. Wymiana doświadczeń z nauczycielami i wychowawcami innych grup.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Współpraca z wychowawcami w zakresie przygotowania uroczystości i imprez w internacie oraz szkole (wymiana scenariuszy).
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Scenariusze przedstawień, zdjęcia

•Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców internatu .
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Potwierdzenie wychowawców

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

ZADANIE
1.Udział w pracach Rady Wychowawców Internatu

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Udział w opracowaniu planów pracy opiekuńczo- wychowawczej internatu.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Potwierdzenie kierownika internatu

•Udział w pracach rady wychowawców internatu nad wprowadzeniem zmian w regulaminie placówki.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Potwierdzenie kierownika internatu

ZADANIE
2.Prowadzenie sekcji porządkowej

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Opracowanie programu pracy sekcji porządkowej.
TERMIN REALIZACJI - Wrzesień 2014r., 2015r. i 2016r.
DOWODY REALIZACJI – Plan pracy

•Organizacja konkursu czystości dla mieszkańców internatu
w celu wzmacnianie poczucia estetyki wychowanków.
TERMIN REALIZACJI - Raz w roku szkolnym
DOWODY REALIZACJI – Regulamin konkursu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§. 8 ust. 2 pkt 4c)

ZADANIE
1.Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań wychowanków.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Współudział w organizacji wycieczek i wyjazdów młodzieży na nagrania programów telewizyjnych.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Potwierdzenie organizatora, zdjęcia

•Dbanie o poszanowanie tradycji szkolnych i internackich - organizacja bądź współorganizacja imprez oraz uroczystości na terenie internatu i szkoły.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Scenariusze, zdjęcia

ZADANIE
2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy internatu.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Zaświadczenia, certyfikaty

•Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI - Spis literatury i czasopism

•Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z wychowankami.
TERMIN REALIZACJI - Cały okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

ZADANIE
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Garwolinie

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Współpraca ze specjalistami w dziedzinie problemów wychowawczych, spotkanie z terapeutą uzależnień.
TERMIN REALIZACJI – W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI – Wpis w dzienniku

•Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów.
TERMIN REALIZACJI – W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI – Wpis w dzienniku

ZADANIE
2.Współpraca z Policją i Strażą Pożarną

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na temat konsekwencji prawnych posiadania oraz zażywania używek.
TERMIN REALIZACJI – Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Wpis w dzienniku

•Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w celu zaznajomienia wychowanków ze źródłami zagrożenia pożarowego, sposobami zachowania się w przypadku pożaru oraz przepisami bezpieczeństwa przeciw pożarowego.
TERMIN REALIZACJI – Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Wpis w dzienniku

ZADANIE
3.Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zawodowej i higieny osobistej.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Zorganizowanie spotkania wychowanków z pielęgniarką
w celu omówienia zasad higieny osobistej oraz zwiększenia świadomości na temat zachowania w czasie chorób
i zapobiegania im.
TERMIN REALIZACJI – Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Wpis w dzienniku

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

ZADANIE
1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo - wychowawczych.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
•Opis i analiza dwóch przypadków problemów wychowawczych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie metod pracy i opis podjętych działań
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
TERMIN REALIZACJI – Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI – Opis i analiza przypadku

Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.

Zatwierdzam do realizacji:

......................
(miejscowość i data)

.....................................
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.