X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25782
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr ..................

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opracowanie materiałów dotyczących wdrażania aktywizujących metod pracy
Wdrożenie opracowanych metod aktywizujących do codziennej pracy
Podczas trwania stażu
Opracowane materiały

Opracowanie prezentacji multimedialnych
Przeprowadzenie zajęć z użyciem opracowanych prezentacji

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami z użyciem prezentacji multimedialnych

dwie prezentacje rocznie

raz w każdym roku szkolnym
Prezentacje multimedialne
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.

Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.

Zajęcia i zabawy
Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora,
scenariusze
Tworzenie narzędzi diagnostycznych badających jakość pracy dzieci
Obserwacja i analiza możliwości dzieci

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej

Cały okres stażu

Dwa razy w roku
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej oraz tablicy i okien przy sali.
Aktualizacja dekoracji związanej z porami roku, różnymi uroczystościami, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Aktualizacja dekoracji okien na korytarzu przed salą
Dekoracja tablicy przed salą
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
Udział w programie utworzonym z inicjatywy Polskiej Izby Mleka

Realizowanie treści programu "Dzieciaki Mleczaki"
2014/2015
Potwierdzenie dyrektora, certyfikat
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym organizowanym przez Adliner
Realizacja treści ogólnopolskiego programu Edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków Aqua Fresh

Podczas trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora, certyfikat
Wdrożenie i koordynowanie kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" pod patronatem Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizowanie treści programu "Czytające przedszkole"
Podczas trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora, certyfikat
Wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez markę Kubuś

Realizowanie treści programu "Kubusiowi przyjaciele natury"
2014/2015
Potwierdzenie dyrektora, certyfikat

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców

cały okres stażu
Wymienione materiały
przykładowe pomoce

potwierdzenia dyrektora
Nawiązywanie kontaktów z nauczycielami innych przedszkoli
Kontaktowanie się drogą internetową z nauczycielami innych przedszkoli.
Korzystanie z rad innych nauczycieli.
Udzielanie porad innym nauczycielom
Cały okres stażu

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

Wyszukiwanie dodatkowych materiałów edukacyjnych (związanych z nauczaniem przedszkolnym) na różnych stronach internetowych

Systematyczne śledzenie informacji na stronach MEN i KO oraz internetowych portali oświatowych
Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
Cały okres stażu
Opis i analiza wykorzystania

przykładowe materiały edukacyjne
notatki, wydruki

Publikacje w Internecie
Opracowanie i opublikowanie scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenia publikacji
§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli nauczania przedszkolnego, wymiana doświadczeń z nauczycielami.

Okres trwania stażu
Scenariusze zajęć
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Okres trwania stażu
Scenariusze zajęć
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doszkalających.

Okres trwania stażu
Przykładowe materiały
Zorganizowanie szkolenia dla rodziców.
Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodziców.

raz w roku szkolnym
Potwierdzenia dyrektora
Upowszechnianie na
forach przedszkolnych
ciekawych rozwiązań,
pomysłów dotyczących
pracy dydaktycznej.
Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

Opublikowanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej „Wychowanie w Przedszkolu" i "Nauczycielka Przedszkola"

X/XI 2014
okres trwania stażu
Publikacja w Internecie

przykładowe materiały
Współpraca z innymi
nauczycielami nauczania
przedszkolnego
Aktywna praca w zespole przedmiotowym,
kierowanie zespołem przedmiotowym
Cały okres stażu
Plany pracy, sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programu działań profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”.

Opracowanie i wdrożenie działań profilaktycznych dla dzieci.
2015/2016
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
Opracowanie programu działań wychowawczych
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego.

2015/2016
Program wychowawczy
Opracowanie programu pracy z dzieckiem zdolnym

Opracowanie i wdrożenie we własnej grupie programu pracy z dzieckiem zdolnym.
2016/2017
Program pracy
Opracowanie programu pracy z dzieckiem z problemami w nauce
Opracowanie i wdrożenie we własnej grupie programu pracy z dzieckiem z problemami w nauce
2016/2017
Program pracy

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w kursach doskonalających, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach

Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacających metody i formy pracy z dziećmi.
Udział w radach szkoleniowych i poza szkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki

Cały okres stażu
potwierdzenia
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.
Organizowanie konkursów przedszkolnych . Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia
Organizacja wycieczek przedszkolnych.
Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
W trakcie stażu
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku
Przygotowanie uczniów do występów artystycznych
Opracowanie programu występów artystycznych i przygotowanie dzieci do tych występów.
Raz w roku
Program występów

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
Harmonogram współpracy
Uroczystości przedszkolne
Wycieczki przedszkolne
Zebrania z rodzicami
Pedagogizacja rodziców
Tablica informacyjna
Cały okres stażu
Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze uroczystości, listy obecności, zdjęcia
Współpraca z Biblioteką Miejską
Poznanie pracy bibliotekarza
Organizowanie spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki

Współpraca z Policją
Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat:„ Bezpieczna droga”
Zgodnie z tematami lekcyjnymi
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną.
Zwiedzanie pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

W każdym roku szkolnym
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
Współpraca ze Strażą Gminną
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem straży gminnej

W każdym roku szkolnym
Potwierdzenie dyrektora

Współpraca z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, z CARITAS-em
Przekazanie do ośrodka kartek świątecznych oraz innych prac świątecznych wykonanych przez dzieci.

Pomoc w zbiórce żywności
Zbiórka pluszaków i zabawek

Dwa razy w roku

listopad/
grudzień
cały okres stażu
Potwierdzenia z ośrodków

potwierdzenia organizatora zbiórki

potwierdzenie przekazania zabawek
Współpraca z logopedą szkolnym
Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy

Cały okres stażu
Potwierdzenia logopedy
Współpraca z psychologiem szkolnym
Konsultacje psychologiczne dzieci z problemami

Cały okres stażu
Potwierdzenia psychologa
Współpraca z pedagogiem szkolnym

Konsultacje pedagogiczne dzieci i rodziców
Cały okres stażu
Potwierdzenia pedagoga
Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Człuchowie.

Kierowanie dzieci na badania psychologiczno- pedagogiczne
Wg potrzeb
potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
W trakcie trwania stażu
Opis i analiza przypadków

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy też dokumentowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.