X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25765
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Jolanty Pietrzak
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
W
GIMNAZJUM IM.KS.W.BLIZIŃSKIEGO W LISKOWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

METRYCZKA
IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY mgr Jolanta Pietrzak
nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU mgr Jadwiga Mazurek
NAZWA SZKOŁY Gimnazjum im. ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2011r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2014r.
CEL PODSTAWOWY uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7. ust. 2, pkt 1)
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU/DOWODY REALIZACJI PRZEWIDYWANY TERMIN
1. Współpraca
z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy. kontrakt wrzesień 2011
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. plan rozwoju zawodowego wrzesień 2011
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. harmonogram spotkań wrzesień 2011
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji. notatki własne w okresie stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. konspekty zajęć w okresie stażu
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Opracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego raz w roku
Stosowanie aktywnych metod nauczania. potwierdzenia pedagogów obserwujących zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę w okresie stażu
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy. zdjęcia, wzory testów
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania. potwierdzenia pedagogów obserwujących zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, etc.). zaświadczenia w okresie stażu
Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli.
3. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. adres strony internetowej wrzesień 2011
Publikacja scenariuszy lekcji. adres strony internetowej w okresie stażu
4. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły. Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i profilaktyki. notatki wrzesień 2011
wrzesień 2012
wrzesień 2013
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej. plany pracy dwa razy w roku szkolnym
Wpisy w dzienniku zajęć. dzienniki na bieżąco
6. Aktywne uczestnictwo
w działalności Rady Pedagogicznej Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej. księga protokołów zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
7. Tworzenie własnego
warsztatu pracy. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z uczniami. zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych w okresie stażu
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości szkolnych.
Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.
8. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie świadectw, zaświadczeń, referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów uczniów, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć itp.
zaświadczenia,, scenariusze, referaty, notatki, zdjęć, wytwory uczniów w okresie stażu

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZAYCYJNYCH
(§ 7. ust. 2, pkt 2)
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU/DOWODY REALIZACJI PRZEWIDYWANY TERMIN
1. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich sytuacji rodzinnej, problemów.
Bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego. notatki na bieżąco
Rozmowy indywidualne z uczniem.
Przeprowadzanie rozmów z rodzicami.
2. Rozpoznawanie
i uwzględnianie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. notatki na bieżąco
Konsultacje z nauczycielami.
3. Organizowanie
konkursów szkolnych o pozaszkolnych z języka angielskiego. Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego. zapisy w dzienniku w okresie stażu
Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, wybieranie jury. wzory dyplomów i podziękowań
Zakup nagród, wyszukiwanie sponsorów. potwierdzenia sponsorów i dyrektora
4. Przygotowanie uroczystości szkolnych. Sporządzanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych. potwierdzenia dyrektora w okresie stażu
Przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych (apele, uroczystości szkolne).
5. Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabym lub/i praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze) lub/i zajęcia z uczniem zdolnym. zapisy w dzienniku w okresie stażu

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKAYJNEJ
(§ 7. ust. 2, pkt 3)
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU/DOWODY REALIZACJI PRZEWIDYWANY TERMIN
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami do celów dydaktycznych. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Zaświadczenia z kursów, warsztatów i szkoleń. w okresie stażu
2. Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych.
spis przeanalizowanych przepisów w okresie stażu
3. Wykorzystanie
technologii
komputerowej
w pracy
pedagogicznej. Używanie technik komputerowych do opracowywania i przygotowania:
• pomocy dydaktycznych,
• testów, sprawdzianów i kartkówek,
• dokumentacji szkolnej,
• dyplomów,
• scenariuszy lekcji oraz konspektów,
• dokumentacji związanej z awansem zawodowym wzory przygotowanych materiałów w okresie stażu
Wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników multimedialnych, Internetu. scenariusze zajęć w okresie stażu
Utworzenie własnej strony internetowej poświęconej nauce języka angielskiego. adres strony internetowej drugi rok stażu
4. Prezentacja i promocja działań szkoły poprzez
prowadzenie strony
internetowej. Publikowanie tekstów, zdjęć, wiadomości związanych z Gimnazjum na szkolnej stronie internetowej,
adres strony internetowej maj 2010 – styczeń 2011
5. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
adresy stron internetowych

w okresie stażu
Korzystanie z rad ekspertów o awansie zawodowym odpowiadających online na pytania użytkowników portali.
Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej.
Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej (np. plan rozwoju zawodowego, konspekty). zaświadczenia o publikacjach

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7. ust. 2, pkt 4)
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU/DOWODY REALIZACJI PRZEWIDYWANY TERMIN
1. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). wykaz literatury, notatki w okresie stażu
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach. zaświadczenia o ukończeniu kursów w okresie stażu
Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami. notatki w okresie stażu
2. Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. notatki w okresie stażu
Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami. notatki w okresie stażu
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach obowiązkowych. zapisy w dzienniku w okresie stażu
Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘPRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§ 7. ust. 2, pkt 5)
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU/DOWODY REALIZACJI PRZEWIDYWANY TERMIN
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie
prawa oświatowego
Poznawanie przepisów doty¬czących systemu oświaty. Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. zbiór aktów prawnych, notatki,
wykaz dokumentów
na bieżąco
Gromadzenie podstawowych aktów prawnych. na bieżąco
Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat. na bieżąco

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.