X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25739
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego
opracowany na okres stażu
od 01.09.2014r. do 31.05.2017r.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - wrzesień 2014r.
Sposób dokumentowania: wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego:
• określenie zadań przewidzianych do realizacji w czasie stażu – wrzesień 2014
Sposób dokumentowania: plan rozwoju zawodowego
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu – wrzesień 2014
• ustalenie terminów spotkań – wrzesień 2014
• opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego - wrzesień 2014
Sposób dokumentowania: kontrakt, harmonogram spotkań, sprawozdanie
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli (wg harmonogramu)
• omówienie obserwowanych zajęć
Sposób dokumentowania: karty obserwacji, notatki
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i innych nauczycieli (wg harmonogramu)
• omówienie prowadzonych zajęć
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
• uczestniczenie w warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach, szkoleniach – cały okres stażu
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych – według harmonogramu
• czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, certyfikaty, notatki, zaświadczenia, certyfikaty, notatki
7. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
• poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – cały okres stażu
• aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki – cały okres stażu
• gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji klasowych – cały okres stażu
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, spis literatury, notatki, materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• dokonywanie wpisów do dziennika – cały okres stażu
• prowadzenie arkusza obserwacji dziecka – cały okres stażu
• badanie gotowości szkolnej – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: wpisy w dzienniku zajęć, karty obserwacji, arkusze gotowości szkolnej
9. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu edukacyjno-wychowawczego edukacji przedszkolnej
• współudział w opracowywaniu dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny – cały okres stażu
• realizacja planu pracy zespołu – cały okres stażu
• organizowanie imprez okolicznościowych w przedszkolu – według harmonogramu
Sposób dokumentowania: dokumentacja przedszkola, sprawozdania, scenariusze imprez
10. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• analiza i autorefleksja, rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu – cały okres stażu
• określanie mocnych i słabych stron własnej działalności – cały okres stażu
• kompletowanie, opracowanie materiałów – cały okres stażu
• przygotowanie sprawozdania – po zakończeniu stażu
Sposób dokumentowania: arkusze samooceny, pisemne, okresowe sprawozdania, teczka dorobku zawodowego, sprawozdanie z odbytego stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• obserwowanie dzieci, rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, spotkania indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb i zainteresowań rodziców – cały okres stażu
• przeprowadzenie ankiet – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki, podsumowania, arkusz obserwacji dziecka, ankiety
2. Nawiązanie współpracy z środowiskiem rodzinnym dzieci
• prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami – cały okres stażu
• rozmowy indywidualne z rodzicami według potrzeb – cały okres stażu
• włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: lista obecności, podpisy w dzienniku, scenariusze zajęć, zdjęcia
3. Współpraca ze specjalistami
• współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą- cały okres stażu
Sposób dokumentowania: potwierdzenia, wpisy w dzienniku
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola
• nawiązanie współpracy z Biblioteką Szkolną, Domem Kultury w Woli Gułowskiej, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia itp. – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: wpisy w dzienniku, scenariusze imprez, zdjęcia
5. Prowadzenie działalności związanej z promocją przedszkola
• branie udziału w konkursach, akcjach organizowanych przez różne instytucje – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki, zdjęcia, potwierdzenia
6. Organizowanie wycieczek dla dzieci
• organizowanie wycieczek o różnej tematyce – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: karty wycieczek, zdjęcia
7. Wdrażanie wszelkich akcji na terenie przedszkola
• udział w akcjach „Akcja Korek”, „Cała Polska Czyta Dzieciom” itp. – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• korzystanie z internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej) – cały okres stażu
• wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów – cały okres stażu
• opracowywanie dokumentacji szkolnej np. planów pracy – cały okres stażu
• dokumentowanie przebiegu stażu – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: wykaz stron internetowych, opracowane materiały, zaświadczenia
2. Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania
• uczestniczenie w e-szkoleniach dla nauczycieli – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: certyfikaty
3. Administrowanie poczty
• korespondencja z innymi nauczycielami, ośrodkami przedszkolnymi – cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Praca z dzieckiem mającym trudności
• prowadzenie indywidualnych zajęć i zabaw – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
• aktywizowanie do pracy dzieci zdolnych – cały okres stażu
• udział w konkursach – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, zdjęcia
3. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy
Sposób dokumentowania: notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż

1. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań przedszkola
• analiza dokumentacji związanej z pracą przedszkola m.in. Statut Przedszkola, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: dokumentacja, własne notatki
2. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
• zapoznanie się z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami – cały okres stażu
• Karta Nauczyciela – cały okres stażu
• priorytety MEN-u – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: spis aktów prawnych
3. Aktualizacja wiedzy na temat oświaty poprzez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego
• umiejętne wykorzystywanie prawa – cały okres stażu
Sposób dokumentowania: notatki własne
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach – cały okres stazu
Sposób dokumentowania: potwierdzenie dyrektora

Opracowała: Marta Wesołowska-Kardas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.