X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25728
Przesłano:

Tekst rysunkiem, rysunek tekstem. Scenariusz lekcji zajęć komputerowych

Temat:. Tekst rysunkiem, rysunek tekstem.
Cele zajęć
Uczeń:
- umie wprowadzić tekst do rysunku korzystając z narzędzia Tekst,
- potrafi ustalić parametry czcionki (krój, rozmiar, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie),
- potrafi wykonać rysunki na zadany temat korzystając z poznanych narzędzi programu,
- potrafi wykonać rysunek według instrukcji,
- umie zaznaczyć fragment rysunku i przenieść go w inne miejsce oraz przekształcać elementy rysunku,
- umie posługiwać się poleceniem Cofnij, aby zrezygnować z ostatnio wprowadzonej zmiany,
- potrafi zapisać plik w odpowiednim folderze, dobiera nazwę pliku odpowiednio do jego zawartości,
- potrafi odszukać i odczytać rysunek zapisany w pliku w odpowiednim katalogu, wprowadza zmiany i ponownie zapisuje,
- potrafi dostosować atrybuty rysunku do potrzeb rysunku,
- umie umieścić napisy w obszarze rysunku odpowiednio zmieniając kolor tła,
- umie dokonać trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu,
- korzysta ze schowka podczas kopiowania elementów rysunku,
- korzysta z Pomocy do programu w razie potrzeby,
- potrafi zastosować poznane sztuczki do wykonania różnych prac graficznych,
- eksperymentuje wykonując kolorowe napisy w programie graficznym,
- rozwija indywidualne zdolności twórcze,
- wymienia narzędzia użyte podczas pracy nad rysunkiem, omawia ich przeznaczenie.
Cele wychowawcze
Uczeń:
- dba o sprzęt komputerowy i prawidłowo z niego korzysta,
- zwraca uwagę na zachowanie prawidłowej pozycji ciała przy pracy
z komputerem, zachowuje bezpieczną odległość oczu od monitora, często mruga oczami,
- pomaga innym w razie trudności wynikających z obsługi komputera,
- dba o porządek na stanowisku komputerowym,
- dba o utrzymanie porządku na dysku komputera,
- szanuje pracę innych i własną,
- rozwija ciekawość poznawczą,
- potrafi współdziałać w zespole,
- słucha poleceń nauczyciela,
- zwraca uwagę na estetykę oraz walory artystyczne tworzonego dokumentu,
- jest systematyczny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń,
- wykazuje się dokładnością i starannością podczas wykonywanej pracy,
- jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

Metody i formy pracy na lekcji:
- pokaz w wykorzystaniem projektora i komputera,
- praca z podręcznikiem,
- pogadanka,
- praca z komputerem i płytą CD dołączoną do podręcznika (program zainstalowany na każdym stanowisku komputerowym).
- ćwiczenia praktyczne

Pomoce dydaktyczne:
Multimedialne stanowisko komputerowe do pokazu, projektor, stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej, odpowiednie oprogramowanie dla każdego ucznia, podręcznik, przygotowane zestawy ćwiczeń na kartach pracy.


Tok lekcji:

1. Sprawy porządkowe (lista obecności, sprawdzenie pracy domowej).
2. Wprowadzenie do lekcji.
Nauczyciel wyjaśnia temat i uświadamia uczniom cele lekcji.
3. Lekcja właściwa
Nauczyciel przedstawia za pomocą projektora metody przekształcania obrazu na paru przykładach. Uczniowie samodzielnie i pod okiem nauczyciela wykonują ćwiczenia z podręcznika w aplikacji Paint przy swoich stanowiskach komputerowych.
4. Posumowanie lekcji i ocena.
Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania zajęć i sprawdza nabytą wiedzę, zadając uczniom pytania kontrolne. Podczas zajęć uczniowie zostają ocenieni – pochwała ustna oraz plusy za poprawnie wykonane ćwiczenie.
5. Praca domowa.
Rozdanie kartek z zadaniami domowymi.

Odpowiedz pisemnie na pytania:
1. Podaj dwa sposoby usunięcia fragmentu rysunku.
2. Podaj 5 możliwości funkcji „obróć” rysunku w programie Paint.
3. Wymień sześć narzędzi, których użyłeś podczas pracy nad rysunkami w ramach dzisiejszej lekcji. Omów ich przeznaczenie.
Dla chętnych:
Zaprojektuj logo Szkolnego Klubu Kolekcjonerów. Wykorzystaj opcje programu poznane na lekcji. Zwróć uwagę na estetykę i walory artystyczne. Plik zapisz na nośniku przenośnym (np. pendrive) pod nazwą logo i przynieś na najbliższe zajęcia komputerowe.

Podstawa programowa:
1.1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
1.2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach;
1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
3.4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.
4.1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki;
6.1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień
z wybranych przedmiotów;
7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób.
Praca domowa
Odpowiedz pisemnie na pytania:
1. Podaj dwa sposoby usunięcia fragmentu rysunku.
2. Podaj 5 możliwości opcji „obróć” rysunku w programie Paint.
3. Wymień sześć narzędzi, których użyłeś podczas pracy nad rysunkami w ramach dzisiejszej lekcji. Omów ich przeznaczenie.
Dla chętnych:
Zaprojektuj logo Szkolnego Klubu Kolekcjonerów. Wykorzystaj opcje programu poznane na lekcji. Zwróć uwagę na estetykę i walory artystyczne. Plik zapisz na nośniku przenośnym (np. pendrive) pod nazwą logo i przynieś na najbliższe zajęcia komputerowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.