X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce realizacji stażu: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy
Data rozpoczęcia stażu: 01. IX. 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31. V 2017 r.

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1.Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego nauczycieli

- Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, klasyfikacyjnych, szkoleniowych.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, czasopism dla nauczycieli- poszukiwanie nowości, metod pracy, monitorowanie ofert wydawniczych.

4.Praca w zespole samokształceniowymrewalidacyjno – wychowawczym.
- Realizacja planu pracy zespołu.
- Ewaluacja.
5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania
- Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, czasopism dla nauczycieli- poszukiwanie nowości, metod pracy, monitorowanie ofert wydawniczych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.
- Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
- Śledzenie aktualności na edukacyjnych portalach internetowych.
- Korzystanie z programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro w tworzeniu tablic komunikacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć.
- Korzystanie z komputerowych nośników informacji w pracy.
- Przesyłanie dokumentów drogą internetową.
- Opracowanie dokumentcji szkolnej, dyplomów, scenariuszy zajęć.
- Wykorzystywanie programów komputerowych dla osób niemówiących na zajęciach.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Prowadzenie zajęć otwartych.
- Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych na stronach Internetu.
- Przesyłanie zdjęć i informacji z zespołowych zajęć r-w na stronę internetową.
2.Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
- Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
3.Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego
- Uczestniczenie w pracach zespołu. Pełnienie funkcji lidera.
- Opracowywanie w zespole nauczycielskim potrzebnych dokumentów, narzędzi według potrzeb zespołów r-w.
- Przygotowanie wystapień na spotkania zespołu samokształceniowego i udostępnienie własnych materiałów dla zainteresowanych osób.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
1.Opracowanie i wdrożenie programu własnego w zakresie wspomagania komunikacji wychowanek.
- Realizacja opracowanego programu w celu kształtowania kompetencji komunikacyjnych podopiecznych- ewaluacja
2. Planowanie pracy z wychowankami w oparciu o orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
- Analiza treści orzeczeń wydanych przez PPP
- Dostosowanie rodzajów terapii i zadań do aktualnego rozwoju wychowanka.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla wychowanków. Ewaluacja programu.
3. Wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.
- Stosowanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji na zajęciach.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Umożliwienie podopiecznym udziału w konkursach plastycznych dla wychowanków
R-W z zakresu ekologii, tematyki morskiej, związanych ze świętami religijnymi.
- Udział wychowanków w konkursach odbywających się na terenie Ośrodka. Wsparcie wychowanek metodą F.Affolter.
2. Propagowanie uczestnictwa wychowanek w różnych formach życia kulturalnego.
- Udział wychowanek zespołu rewalidacyjno – wychowawczego nr.1 w wybranych uroczystościach szkolnych.
- Współprzygotowanie wychowanek do występów szkolnych.
- Organizowanie uroczystości klasowych, kultywowanie tradycji: Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki, DzieńOjca, Dzień Dziecka, urodziny wychowanków.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych.
Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, nad morze, do Parku Wodnego w Redzikowie itp.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z diagnozy.
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania wychowanka w szkole.
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Zgłaszanie zaistniałych problemów natury medycznej.
3. Współpraca z nauczycielami pracującymi z zespołem r-w nr.1.
- Wymiana informacji dotyczących wychowanków.
Generalizacja postępowania
4. Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych np. ze Stowarzyszeniem „Promyk” z Damnicy, Fundacją „Dogonić Świat” ze Studzienic.
- Działania zmierzające do pełniejszego uczestnictwa wychowanków w środowisku lokalnym.
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
5. Współpraca z rodzicami.
- Spotkania indywidualne z rodzicami. Organizowanie imprez sprzyjających integracji wychowanków i rodziców.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z wychowankami.
- Obserwacja i analiza możliwości wychowanka i jego środowiska rodzinnego.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Współpraca z nauczycielami, w celu ustalenia form pomocy wychowankom w zależności od napotkanych trudności.
2. Indywidualizacja procesu rewalidacji zgodnie z potrzebami wychowanków.
Prowadzenie zajęć zindywidualizowanych dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego wychowanka.
3. Diagnozowanie i modyfikowanie programów rewalidacyjno – wychowawczych.
Przeprowadzanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych opartej na inwentarzu PPAC Gunzburga, własnych spostrzeżeniach, wywiadach z rodzicami i nauczycielami, orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku oraz analizie stadiów rozwojowych Piageta.
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: mgr Renata Zmitrowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.