X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25644
Przesłano:

Plan rozwoju awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Angelika Gójska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu
Adres szkoły: ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg

Stanowisko: nauczyciel nauczania początkowego
Posiadane wykształcenie: wyższe licencjackie : pedagogika: I specjalność edukacja wczesnoszkolna , II specjalność terapia pedagogiczna
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: Małgorzata Zipser

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w miesiącu oraz omawianie ich z osobą obserwującą przeprowadzone zajęcia.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

Plan rozwoju zawodowego
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. ze zmianami
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

I Zgodnie z: § 6.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza aktów prawnych odnoszących się do awansu zawodowego nauczycieli:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 XII 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
- Skrócone kopie dokumentów
IX 2014r.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu pomiędzy między nauczycielem stażystą, a opiekunem stażu.
- Sporządzenie harmonogramu spotkań.
- Kontrakt - określający zasady współpracy i zakres obowiązków.
- Harmonogram spotkań
IX 2014r.
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
- Napisanie planu rozwoju.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
- Plan rozwoju zawodowego,
- Adres strony internetowej:
IX 2014r.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązująca dokumentacją.
Zapoznanie się z dokumentami:
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta nauczyciela,
- Statut Szkoły,
- WSO,
- Plan rozwoju szkoły,
- Regulamin szkoły,
- Kalendarz imprez okolicznościowych
- Projektami i programami realizowanymi w szkole
-Tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami
- Notatki i kopie niektórych dokumentów.
- Prawidłowe prowadzenie dziennika.
- Teczka wychowawcy
- Lista programów
i projektów realizowanych w szkole.
- Protokoły, listy obecności
- Potwierdzenie opiekuna stażu
IX 2014r./Cały okres stażu
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.
- Obserwacja,
- Udział w Radach pedagogicznych.
- Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
- Notatki własne
z każdej Rady pedagogicznej.
IX 2014r./Cały okres stażu
7. Poznanie i zanalizowanie programów i projektów realizowanych w szkole.
- Przegląd programów i projektów realizowanych w szkole.
- Lista programów
i projektów realizowanych przez szkołę.
IX 2014r.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi wyjściami ewakuacyjnymi.
- Udział w szkoleniu BHP.
- Przeprowadzenie próbnej ewakuacji klasy przed budynek szkoły.
- Dokument zaświadczający odbycie szkolenia BHP.
IX 2014r.
9. Złożenie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
- Przedłożenie planu Dyrektorowi Szkoły.
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
IX 2014r.
10. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty.
- Gromadzenie dokumentów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań.
- Scenariusze, dokumenty,
- Notatki własne
Cały okres stażu
11. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- O realizacji planu zawodowego.
- Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V 2015r.
12. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
- Wniosek oraz dokumentacja
z realizacji planu.
V 2015r.

II Zgodnie z: § 6.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej
- Analiza dokumentu
- Kopia dokumentu
IX 2014r.
2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej
- Opracowanie planu wychowawczego na rok szkolny 2014/ 2015.
-Realizacja punktów planu wychowawczego.
- Plan wychowawczy
IX 2014r/Cały okres stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Obserwacja lekcji prowadzonej przez opiekuna stażu.
- Notatki z obserwacji zajęć
Raz w miesiącu przez cały okres stażu
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Sporządzenie scenariusza zajęć według określonych zasad.
-Omówienie przeprowadzonych zajęć zapisanie uwag i wniosków.
- Scenariusz zajęć,
- Notatki własne,
- Pomoce dydaktyczne
Raz w miesiącu przez cały okres stażu
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
- Udział w konkursach.
- Prowadzenie zajęć artystycznych.
- Dyplomy,
- Dokumentacja szkolna,
- Scenariusze zajęć, scenariusze imprez
Cały okres stażu
6. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
- Prowadzenie zespołu korekcyjno-kompensacyjnego.
-Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu
7. Prowadzenie Zespołu wychowawczego klas 1-3
- Organizowanie spotkań z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z klasą.
- Organizowanie spotkań ze wszystkimi wychowawcami 1-3.
- Sporządzenie sprawozdań ze spotkań.
- Sprawozdania ze spotkań zespołów.
Cały okres stażu
8. Zaktualizowanie internetowej strony klasowej.
- Zebranie zdjęć i informacji o uczniach.
- Prezentacja „Klasa 2b”
na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu .
IX 2014r.

III Zgodnie z: § 6.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.
- Zapoznanie się z kartami informacji o uczniach.
- Zapis konsultacji w dzienniku,
- Karty informacji
o uczniu
IX 2014r./Cały okres stażu
2. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju.
- Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
- Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie
różnorodnych gier i zabaw.
- Karty ewaluacji po zajęciach
Cały okres stażu
3.Pomoc uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
- Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Scenariusze zajęć
Cały okres stażu

IV Zgodnie z: § 6.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1. Zapoznanie się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie kryteriów omawiania hospitowanych zajęć
- Notatki własne
IX 2014r.
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
- Autorefleksja i samoocena własnych umiejętności.
- Notatki własne
Na bieżąco
3. Analiza i samoocena swojej pracy.
- Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych.
- Notatki własne
Na bieżąco
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
- Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i
korzystanie z wniosków.
- Plany wynikowe,
- Sprawdziany
- Scenariusze
- Sprawozdania
Na bieżąco

V Zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt 4
Doskonalenie zawodowe.
1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
- Udział w kursach i szkoleniach.
- Udział z zespołach samokształceniowych oraz szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Samodzielne analizowanie literatury pedagogicznej.
- Studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika specjalna.
- Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
- Listy obecności
- Recenzje z przeanalizowanej literatury.
- Zaświadczenie o podejmowaniu nauki na UG
Cały okres stażu
2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych: prezentacje multimedialne, multibook „Oto ja 2”, tablica interaktywna
- Uczestnictwo w kursie e-learning'owym.
- Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
- Scenariusze zajęć,
- Autorskie prezentacje multimedialne
- Zaświadczenie o odbytym kursie
- Pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
3. Czynny udział w życiu szkoły.
- Organizowanie:
Dzień Chłopaka
„Bal Jesieni” dla klas 0-III
Wigilia klasowa
Dzień Babci i Dziadka
Drzwi Otwarte SP nr 11
Dzień Kobiet
Dzień Matki
Festyn Rodzinny
- Dokumentacja szkolna,
-Scenariusze zajęć
i imprez
- Zdjęcia
IX 2014r., X 2014r., XII 2014r., I 2015r., II 2015r.
III 2015r.V 2015r.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Publikacja planu rozwoju
na pedagogicznej stronie internetowej i pozostałych dokonań pedagogicznych oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
- Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, wnioskami.
- Plan rozwoju zawodowego,
- Adres strony internetowej
-Sprawozdania zespołów samokształceniowych.
Na bieżąco

Zmiany i poprawki mogą być nanoszone do niniejszego planu rozwoju zawodowego w formie aneksów, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

Zatwierdzam do realizacji

....................... ........................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć
dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.