X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25582
Przesłano:

Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z autyzmem

Program zajęć rewalidacyjnych
Klasa SPB
Rok szkolny 2013/2014

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup

Klasa: SPB

Warunki realizacji: 1 godzina tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2013/2014

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy.
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia. Celem jest wycofywanie podpowiedzi, tak, by dziecko wykonało zadanie całkowicie samodzielnie. Podpowiedzi są różnego typu: od podpowiedzi manualnych o różnym natężeniu, werbalnych, wzrokowych.
Program zawiera:
określone cele
zadania do wykonania tzw. sytuacje edukacyjne, które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów oraz zadań
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi

Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania.

Cele główne programu:

budowanie i wzmacnianie umiejętności właściwej samooceny
wzbudzanie poczucia sprawstwa
dostarczanie sytuacji, w których możliwe będzie realizowanie potrzeby uznania i sukcesu
kształtowanie oraz rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji
wspomaganie harmonijnego rozwoju
nabywanie i doskonalenie umiejętności współuczestnictwa w grupie
doskonalenie znajomości najbliższego otoczenia

Sposób realizacji programu.

Podczas zajęć rewalidacyjnych zostaną wykorzystane metody słowne, oglądowe oraz czynne. Będą stosowane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Głównym celem powyższych zajęć jest wyposażenie uczniów w takie wiadomości i umiejętności, aby mieli oni możliwość zdobycia jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie..Istotne jest, aby potrafili odnaleźć się w różnorodnych, zmieniających się sytuacjach społecznych. Zajęcia będą miały także na celu wyposażenie uczniów w poczucie sprawczości, realizację potrzeby uznania i sukcesu.

Program jest dostosowany do zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodny także z możliwościami, potrzebami uczniów.

Podczas zajęć zostaną wykorzystane takie pomoce dydaktyczne jak: książki, krótkie teksty książkowe, ilustracje, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, zdjęcia, sprzęt techniczny, materiały audio.

Przewiduje się, że uczeń będzie:

rozumiał i realizował proste polecenia
potrafił dłużej się skupić na danym zadaniu
znał i respektował uznane normy i zasady społeczne
efektowniej współdziałał w grupie
rozumiał różnorodne sytuacje społeczne

Treści programowe
Zagadnienia programowe w formie wymagań szczegółowych
Liczba godzin
Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej
Uczeń:
poznaje najbliższe otoczenie
określa przeznaczenie przedmiotów, pojazdów
wyszukuje przedmioty wskazane przez prowadzącego
szuka identycznych przedmiotów w otoczeniu
odnajduje właściwy obrazek do wskazanego przedmiotu
kształtuje umiejętność prostego wnioskowania: co do czego pasuje? Co jest po czym?
Układa historyjki obrazkowe
dostrzega związki logiczne w sytuacjach życia codziennego
porównuje wielkość, kształt i kolor przedmiotów
określa czego brakuje na ilustracji
łączy identyczne przedmioty, obrazki ze sobą
grupuje przedmioty ze względu na przynależność
układa obrazki według kolejności
łączy czynności i ich skutki
doskonali umiejętności grafomotoryczne
obserwuje i naśladuje gesty
dobiera przedmioty, wyrazy do liter
eliminuje przedmioty, obrazki niepasujące do całości
wyszukuje litery w labiryntach
wyodrębnia całość z tła
dobiera wyrazy do obrazka, litery wielkie do małych, drukowane do pisanych
tworzy i uzupełnia ciągi literowe
uzupełnia zdania z lukami
wyszukuje wyrazy z rozsypanki
uzupełnia w wyrazach brakujące litery
gra w domina wyrazowe
różnicuje litery najczęściej mylone

6
Ćwiczenia rozwoju myślenia i komunikacji
Uczeń:
ćwiczy wymowę przez zabawy głosowe
posługuje się komunikacją niewerbalną ( m.in. gestami Makaton, tablicą komunikacyjną)
odczytuje, rozumie i realizuje komunikaty niewerbalne
ćwiczy rozumienie werbalne przez zabawy, zgadywanki
rozszerza zasób słownictwa dotyczącego treści zaobserwowanych w otoczeniu, na ilustracji
łączy przedmioty, ilustracje mające cechy przeciwstawne
określa kolejność wykonywanych czynności, koniecznych, aby osiągnąć cel podczas zabawy i w sytuacjach życia codziennego
dokonuje prób tworzenia logicznego ciągu zdarzeń na podstawie prostych historyjek obrazkowych
dostrzega zmiany odwracalne i nieodwracalne
rozwija umiejętność rozumienia poleceń
grupuje obrazki, przedmioty według pojęć
rozwija wypowiedzi przez stosowanie przymiotników
słucha krótkich bajek, na podstawie których wskazuje elementy akcji, dobiera elementy ilustracji do bajki
tworzy i dostrzega związki logiczne
kształtuje myślenie abstrakcyjne i krytyczne ( zabawy: co tu nie pasuje?szukaj, a znajdziesz, czego tu brakuje?)
układa historyjki obrazkowe
wzbogaca pojęcia
określa związek przedmiotu z czynnością
dostrzega sytuacje nieprawdziwe
uczestniczy w zabawie: pytania i odpowiedzi udzielając słownych wypowiedzi i stosując komunikację alternatywną
układa historyjki słowno-obrazkowe
7
Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej
Uczeń:
tworzy zdania ze słów podanych przez nauczyciela
tworzy wyrazy z sylab
wyszukuje przedmioty lub obrazki na podaną sylabę
dokańcza wyrazy
dobiera i segreguje wyrazy tematyczne
wymyśla wyrazy zaczynające się na określoną głoskę
kształtuje umiejętność rozróżniania dźwięków i odgłosów z otoczenia
rozpoznaje źródło dźwięku
różnicuje dźwięki wydawane przez pojazdy, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne
rozróżnia dźwięki ciche i głośne
3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.