X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25573
Przesłano:

Program wychowawczy dla klas V-VI dla dzieci z autyzmem

Program wychowawczy klasy V-VIA
na rok szkolny 2014/2015

Nadrzędnym celem wychowania jest kształtowanie postaw moralnych, społecznych, estetycznych i ekologicznych w oparciu o poszanowanie dorobku kulturowego ludzkości i wzbogacanie go o nowe wartości.
Szkoła jako środowisko wychowawcze pełni opiekę nad psychofizycznym rozwojem ucznia, wspiera dziecko w przyswajaniu wiedzy i umiejętności, przygotowuje je do jak najbardziej samodzielnego życia oraz stwarza warunki sprzyjające współpracy wychowawczej. Wspomnianym działaniom ma służyć niniejszy program wychowawczy.

Cele wychowawcze:
kształtowanie ciekawości poznawczej i motywowanie do aktywnego uczenia się
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
rozwijanie umiejętności interpersonalnych ( radzenie sobie z sytuacjami wymagającymi dokonywanie wyborów, dobrej komunikacji i autentycznej oceny własnych możliwości)
wzmacnianie umiejętności współdziałania- integracja grupy klasowej
wzmacnianie umiejętności w zakresie pomagania drugiemu człowiekowi
kreowanie postawy promującej zdrowy styl życia
budowanie pozytywnych relacji społecznych- zwrócenia uwagi na więzi i relacje w rodzinie

Cele edukacyjne:
przygotowanie do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, przedstawiania swoich racji, poglądów, potrzeb
kształtowanie umiejętności właściwego reagowania reagowania wobec danego zdarzenia
zachęcanie do poszukiwania różnych źródeł informacji
przygotowanie do pełnienia ról społecznych w szkole, w domu i poza domem

Metody pracy:
gry i zabawy
dyskusje, pogadanki
scenki dramowe
organizowanie konkursów
twórczość uczniów
wycieczki tematyczne, krajoznawczo-turystyczne

Formy pracy:
praca indywidualna
praca w grupach
organizowanie imprez klasowych i szkolnych

Efekty działań wychowawczych:
używa zwrotu „ja” jako zwrotu przedstawiającego uczucia nadawcy mówiąc lub wskazując na swoją osobę
komunikuje o swoich potrzebach i oczekiwaniach
wyraża swoje emocje, nastrój
prezentuje swoją opinię na dany temat
dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
ma poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie
pomaga innym
szanuje mienie społeczne
potrafi realizować działania razem z grupą
przejawia postawy patriotyczne
zna swoje cechy charakteru
ma poczucie więzi z rodziną
przestrzega obowiązujących zasad w społeczeństwie
realizuje swoje zainteresowania
traktuje innych z szacunkiem
prezentuje właściwą postawę wobec pracy innych osób
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ : KLASA V-VI SPA

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Przypomnienie zasad i norm współżycia w grupie oraz w społeczeństwie
Wzmocnienie umiejętności przestrzegania wspólnie ustalonych zasad w kasie, w szkole i w miejscu publicznym

ustalenie kontraktu ustnego z klasą
rozmowa kierowana na temat zasad obowiązujących w klasie, w szkole oraz w miejscu publicznym
02.09..2014

Tradycja i obrzędowość

1. 1. Pamięć i szacunek dla tych którzy polegli:
Dzień Wszystkich Świętych

Rocznica odzyskania niepodległości
Konstytucja 3 maja, Święto Pracy, Święto Flagi

- porządkowanie grobów na pobliskim cmentarzu, wykonanie stroika na groby, zapalenie znicza
- rozmowa kierowana w klasie; wykonanie flagi i zwieszenie w klasie

31.10.2014

10.11.2014

30.04.2014

2. Wyrażamy wdzięczność ważnym osobom:
Dzień Nauczyciela

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Matki
Dzień Ojca

Dzień Przyjaciela

składanie życzeń nauczycielom, udział w występie artystycznym na apelu, wręczanie upominków;
Ślubowanie uczniów; Pasowanie na Pierwszaka i Przedszkolaka

wykonanie upominków dla dziadków, babć: zaproszeni dziadków i babć

wykonanie upominków i laurek, czytanie wierszy o mamach i ojcach, opis mamy i taty- zaproszenie mam do szkoły
przygotowanie upominków dla przyjaciół

14.10.2014

21.01, 22.01. 2015

26.05.2015

20.06.2015

09.06.2015

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Tradycja i obrzędowość
Kształtowanie ciekawości poznawczej i motywowanie do aktywnego uczenia się
3.
4. Imprezy klasowe

5. - urodziny uczniów
- uroczystości i imprezy szkolne
6. wycieczki szkolne

Dzień Postaci z bajek

Światowy dzień Turystyki

Dzień Chłopaka

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

Święto Znaczka i Listu Pocztowego

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Origami

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Niepodległości
Dzień Seniora

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Andrzejki

Europejski Tydzień Autyzmu

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Mikołajki
Święto Szkoły

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Noworoczny Bal Karnawałowy
Dzień Babci

Dzień Dziadka

Dzień Sekretarki i Asystentki

Dzień Chorego
Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
Walentynki

Dzień Kobiet

Dzień Mężczyzny
Światowy Dzień Lasu

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Teatru

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Światowy Dzień Książki
Święto Pracy; Święto Flagi; Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Dzień dobrych uczynków

Dzień Strażaka

Dzień Matki

Dzień Dziecka
Dzień Przyjaciela

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Festyn Rodzinny

Pierwszy Dzień Lata

Dzień Ojca

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

imprezy urodzinowe w klasie, wykonanie kartki urodzinowej, składanie życzeń

Wycieczka do Parku w Lipnie
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Bąkowie „EkoŚliczni”
Wycieczka do Juraparku w Krasiejowie

-lekcja tematyczna w klasie; słuchowisko radiowe w klasie

zorganizowanie zajęć tematycznych w klasie, akcja „Sprzątanie świata”

-klasowe obchody Dnia Chłopaka;

utrwalanie zasad zdrowego odżywiania się; wspólne gotowanie w klasie; zajęcia tematyczne

- konkurs na kopertę

- uczestnictwo uczniów w występie artystycznym podczas apelu, wykonanie upominków dla nauczycieli uczących w klasie

poszerzanie wiedzy o sztuce składania papieru; wykonanie prac

porządkowanie grobów, wykonanie stroika na cmentarz

ozdobienie klasy flagami Polski
wykonanie upominków dla seniorów

- okazywanie życzliwości innym
- bal andrzejkowy, wróżby andrzejkowe

-impreza integracyjna dla szkoły, współpracowników oraz sympatyków stowarzyszenia

obchody święta w klasach; kształtowanie umiejętności okazywania tolerancji, empatii wobec osób niepełnosprawnych
spotkanie ze św. Mikołajem;

obchody uroczystości
konkursy tematyczne, przygotowanie ozdób świątecznych;spotkanie opłatkowe; wzmacnianie relacji z rodziną

bal karnawałowy w grupie rówieśników- integracja

- wykonanie upominków- zaproszenia dla babć do szkoły; zaproszenie babci i dziadków

wykonanie upominków-zaproszenia dla dziadków do szkoły

wykonanie upominków dla Pani sekretarki i ich wręczanie

- lekcja tematyczna w klasie
wspólne przygotowanie pokarmów dla zwierząt leśnych; spacer po lesie
wykonanie walentynek; bal Walentynkowy
wykonanie i wręczenie upominków dla kobiet

spacer po lesie

ognisko integracyjne; konkurs na wykonanie marzanny
konkurs na Kukiełkę

akcja „Zapal się na niebiesko”

konkurs tematyczny

- wspólne spotkanie z książką

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w klasie;udekorowanie budynku szkoły flagami o barwach narodowych

- wykonanie i wręczenie upominków dla Pani z biblioteki;
odwiedziny biblioteki szkolnej oraz Biblioteki w Kup
obchody uroczystości w klasie; zapoznanie uczniów z wybitnymi przedstawicielami polskiej muzyki i plastyki oraz ich dziełami

- spełnianie dobrych uczynków wobec osób bliskich, lubianych przez uczniów

- spotkanie ze strażakami; przygotowanie upominków dla strażaków
przygotowanie upominków dla mam; zaproszenie mam do klasy
obchody Dnia Dziecka
przygotowanie upominków dla przyjaciół

- akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; wspólne czytanie ulubionych książek, lekcje biblioteczne

- impreza integracyjna na powitanie lata, spotkanie z rodzicami i uczniami na festynie rodzinnym
przygotowanie upominków dla ojców; pogadanka w klasie o sposobach spędzanie czasu wolnego z ojcem
uroczyste zakończenie roku szkolnego, spotkanie w klasie z rodzicami i uczniami

21.10, 17.12,22.01,03.03

kwiecień/maj

maj

czerwiec

05.09.2014

26.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

09.-.10.10.2014

14.10.2014

24.10.2014

31.10.2014

10.11.2014
14.11.2014

21.11.2014

28.11.2014

01-07.12.2014

03.12.2014

05.12.2014
06.12.2014

do.20.12.2014

14.01.2015

16.01.2015

23.01.2015

11.02.2015

13.02.2015

06.03.2015

10.03.2015
19.03.2015

20.03.2015

27.03.2015

01.04.2015

23.04.2015

24.04.2015

30.04.2015

08.05.2015

15.05.2015

22.05.2015

04.05.2015

26.05.2015

01.06.2015
09.06.2015

01.-07.06.2015

20.06.2015
20.06.2015

26.06.2015

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Tradycja i obrzędowość
5. Popularyzacja dorobku szkoły

przegląd kroniki, zapoznanie się z wynikami konkursów, w których biorą udział przedstawiciele szkoły, zachęcenie do reprezentowania szkoły na szerszym forum
Kiermasz związany z Tygodniem Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Święto Szkoły 06.12.2014
wg harmonogramu imprez

01-07.12.2014

02.04.2015

Uczeń jako członek rodziny
6. Próby poznania samego siebie, pojęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
- rozmowy kierowane ; uczestnictwo w zajęciach integracyjnych, uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych
-stwarzanie sytuacji, w których uczniowie będą odnosili jak najczęstsze sukcesy
wykorzystywanie mocnych stron ucznia

Cały rok

7. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, wyrabianie odpowiedzialności z powierzone obowiązki.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; dbanie o relacje i więzi rodzinne
- rozmowy kierowane, udział rodziców w tworzeniu „:Albumu sukcesów” uczniów; dbanie o relacje rodzinne; wykonywanie upominków dla bliskich, zaproszenia bliskich osób z rodziny do szkoły na uroczystości ; zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodziny; wzmacnianie umiejętności w pełnieniu roli członka rodziny; wdrażanie do obowiązków rodzinnych, domowych
Cały rok

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Uczeń jako członek społeczności
8. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, jak być dobrym kolegą

9. Wdrażanie do upowszechniania czytelnictwa

przydział obowiązków klasowych: dyżury, przygotowanie imprez, okazywanie pomocy drugiej osobie.
godziny wychowawcze na temat: życzliwości, okazywania szacunku, pomocy, samopoznania, asertywności

Dzień Życzliwości i Pozdrowień- wykonywanie upominków dla kolegów i koleżanek z innych klas
Dzień Dobrych Uczynków
Dzień Przyjaciela

czytanie książek w klasie
korzystanie z biblioteczki szkolnej i klasowej
Światowy Dzień Książki
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Dzień Bibliotekarza i Biblioteki

cały rok

cały rok

zgodnie z harmonogramem uroczystości w szkole/ na bieżąco

10. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się; nauka pomagania innym

pogadanki, czytanie artykułów z prasy, czytanie bajek i opowiadań, spotkania w klasach z rówieśnikami, imprezy szkolne
Dzień Seniora: wykonanie upominków dla seniorów; wysłanie listu i kartki dla seniorów
cały rok

14.11.2014

11. Fizjologiczne i psychologiczne problemy okresu dojrzewania
Rozmowy kierowane na godzinie wychowawczej
Wg potrzeb

12. Ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów
wspólne dyskusje
wg potrzeb

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Uczeń jako członek narodu
13. Wpajanie zasad demokracji
wybory do samorządu klasowego , pogadanki
wrzesień, styczeń, czerwiec

14. Poszanowanie własnego dobra i odpowiedzialności za nie

14. Poznawanie kultury innych krajów

15. tworzenie tożsamości narodowej

współuczestniczenie w urządzaniu i dekoracji swojej klasy, dbanie o czystość i porządek, prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły, własnego domu
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
- Światowy dzień turystyki- akcja sprzątanie świata

- rozmowa kierowana, prezentowanie ilustracji i filmów ukazujących życie innych narodów
budowanie uczuć patriotycznych; obchody świąt majowych

cały rok

Uczeń jako twórca swej przyszłości
15.Poznawanie różnych zawodów, wskazywanie skutków nietrafnego wyboru
godziny wychowawcze
Na bieżąco

Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień
15. Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń. Kreowanie postawy prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia
lekcje przyrody
pogadanki na godzinach wychowawczych na temat: „Czy wiesz co jesz ?”, „Jak się zdrowo odżywiać”
Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu: wspólne gotowanie w klasie, przygotowanie zdrowego śniadania
- Zawody sportowe
wg programu

01.10.2014

zgodnie z harmonogramem

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień
16. Kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki
zachęcanie do udziału w zawodach sportowych, pogadanki i układanie haseł reklamujących sport (godzina wychowawcza); uczestnictwo w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych;
motywowanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała na co dzień; poranna rozgrzewka w klasie; organizowanie przerw między zajęciami z przeznaczeniem na aktywność ruchową
Światowy dzień Turystyki
cały rok

26.09.2014


17. Ukazywanie moralnych i zdrowotnych następstw uzależnień
Rozmowa kierowana na zajęciach dydaktycznych na temat skutków uzależnień
wdrażanie działań profilaktycznych zapobiegających pojawieniu się niepożądanych zachowań
Na bieżąco

Wychowanie w zdrowiu i bezpieczeństwo
18. Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią

- rozmowy kierowane na temat zasad bezpieczeństwa i realizowanie ich podczas zajęć, wyjść do restauracji, imprez szkolnych i pozaszkolnych w praktyce
Cały rok

Wdrażanie do obowiązków szkolnych
19. Mobilizowanie do osiągania pozytywnych wyników w nauce i zachowaniu; pełnienie roli dyżurnego szkolnego
dyskusje, rozmowy kierowane; stosowanie jak najczęstszych pochwał dla uczniów; prowadzenie „Albumu sukcesów” dla ucznia
cały rok

20. Współudział uczniów w ocenie z zachowania
samoocena i ocena dokonań uczniów; wręczanie nagród
styczeń
czerwiec

Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Wdrażanie do obowiązków szkolnych
21. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w klasie
Rozmowy z uczniami, wspólne poszukiwanie rozwiązań problemóe
Na bieżąco

Współpraca z rodzicami
22. Zebrania klasowe
rozmowy ogólne i indywidualne, informowanie o aktualnych sprawach klasy i szkoły na godzinie wychowawczej
wg potrzeb

23. Włączenie rodziców do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego
pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych, wycieczek
wg potrzeb

24. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i społecznych
spotkania
wg potrzeb

25. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z wychowawcą
rozmowy, wymiana informacji
Na bieżąco

Tematyka godzin wychowawczych:
WRZESIEŃ
1. Powrót do szkoły po wakacjach-ustalamy kontrakt
2. Co i jak odczuwam?
3. Co to znaczy być tolerancyjnym?
4. Jesteśmy obywatelami Europy
PAŹDZIERNIK
1. Jak zdrowo się odżywiać?
2. Rola edukacji i pracy w naszym życiu
3. Jak ochronić się przed niebezpiecznymi zjawiskami?
4. Razem w rodzinie

LISTOPAD
1. Autocharakterystyka
2. Spełniamy dobre uczynki
3. Osoby niepełnosprawne są wśród nas

GRUDZIEŃ
1. Oceniamy siebie nawzajem
2. Jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj?
3. Święta Bożego Narodzenia w moim domu

STYCZEŃ
1. Moje postanowienia noworoczne
2. Odpowiedzialność za siebie i innych

LUTY
1. Moje wrażenie po feriach
2. Chrońmy zwierzęta zimą
3. Jak spędzać czas wolny z rodziną?
4. Wolontariat jako jedna z wartości

MARZEC
1. Ważne kobiety w moim życiu
2. Odmienność płci- procesy dojrzewania
3. Planujemy swoją przyszłość
4. Ryzykowne zachowania-
5. Wielkanocne tradycje w naszych domach

KWIECIEŃ
1. Aktywność fizyczna wiosną
2. Dbamy o Matkę Ziemię
3. Polak - Patriota

MAJ
1. Być życzliwym dla drugiej osoby
2. Rozwijamy swoje uzdolnienia
3. Moja mama- wzór do naśladowania
4. Trudne emocje- jak sobie z nimi radzić?

CZERWIEC

1. Dokonuję samooceny
2. Podsumowanie ważnych wydarzeń z życia klasy
3. Rola ojca w rodzinie
4. Bezpieczny odpoczynek na wakacjach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.