X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25570
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Barwińska

nauczyciel mianowany języka angielskiego
w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie

data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
data zakończenia stażu: 31 maja 2015

*Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu

Cele
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Wizja rozwoju zawodowego
1. Wizja mojego rozwoju w szkole
— sprawne posługiwanie się narzędziami informacyjnymi
— rozwój w kierunku animatora, doradcy, obserwatora i uczestnika zajęć
— doskonalenie wiedzy, umiejętności i cech osobistych świadczących o byciu dobrym nauczycielem i wychowawcą
2. Wizja roli języka angielskiego jako przedmiotu nauczania
— wzrost efektywności nauczania za lekcjach i zajęciach dodatkowych
— promowanie odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój ucznia przy jednoczesnej możliwości monitorowania swoich postępów w postaci osiąganych wyników w nauce, wyników testów kompetencji, uczestnictwa w różnego typu konkursach i spotkaniach

Informacje o nauczycielu:
1. Imię i nazwisko: Joanna Barwińska
2. Pełniona funkcja w szkole: nauczycielka języka angielskiego w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Staż pracy: 11 lat
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany (akt mianowania nr 2/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.)

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, prowadzenie dokumentacji.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach
• Dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Sierpień, wrzesień 2012 r.
• Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
2. Odbycie stażu związanego z awansem zawodowym. • Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego (zbieranie informacji o realizacji zadań
gromadzenie materiałów, zaświadczeń,
sprawozdań i innych dokumentów ) Sierpień, Wrzesień 2012r.
Okres stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .
Maj 2015 r. • Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, ewaluacja, sformułowanie wniosków, opracowanie zgromadzonej dokumentacji, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Poprawne sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjne-go.

2. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela — uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (§ 8 ust. 2 pkt 1).
1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły.
Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.

Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły. • Praca w bloku przedmiotów humanistycznych oraz w zespole języków obcych, w zespole wychowawców.

• Udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

• Praca nad aktualizowaniem
m.in. Statutu Szkoły, Wewnątrzszoknego Systemu Oceniania oraz innej dokumentacji

Według potrzeb i harmonogramu pracy szkoły

Okres stażu • Wnioski i sprawozdania
• Odpowiednia dokumentacja, sprawozdania, podsumowania, ankiety oraz ich analiza

• Zatwierdzone dokumenty
• Poświadczenia dyrektora szkoły
2.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, radach szkoleniowych, kursach, warsztatach. • Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN
Cały okres stażu
(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń) • Poświadczenia dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
• Dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)
3.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. • Aktywny udział w dostępnych różnorodnych zewnątrzszkolnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Udział w warsztatach metodycznych, dniach otwartych, szkoleniach, kursach, konferencjach Okres stażu • Zaświadczenia o udziale w różnego rodzaju formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć. • Systematyczne wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
• Opracowywanie plansz, plakatów, tablic, prospektów
• Gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego

• Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystanie i prezentowanie pozyskanych pomocy, materiałów, zdjęć i wiadomości
• Wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz rzutnika na lekcjach i zajęciach
Okres stażu

Na bieżąco przez cały okres stażu • Wykaz literatury
• Spis pomocy audiowizualnych, książek, słowników, płyt, plansz itd.

• Przykłady wykorzystania różnorodnych materiałów i pomocy w nauczaniu języka
5.
Prowadzenie i opieka nad pracownią języka angielskiego. • Dbanie o sprzęt, wystrój i estetykę powierzonej pracowni językowej
• doposażanie pracowni w pozyskane pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu na bieżąco • Zdjęcia pracowni językowej
• Spis zgromadzonych materiałów i pomocy
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. • Studiowanie literatury metodycznej

• Wykorzystywanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów

• Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw językowych: Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan, Nowa Era, Cambridge University Press Na bieżąco przez cały okres stażu • Spis przeczytanych pozycji i stron internetowych

• Potwierdzenia współpracy

7.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów • Aktywny udział we wdrażaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

• Ewaluacja i aktualizowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania

• Analizowanie i ewaluacja wyników egzaminów i sprawdzianów

Okres stażu • WSO oraz PSO z j.angielskiego
• Wyniki sprawdzianów i egzaminów, ich analiza oraz plany naprawcze
3. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2).
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej

• Wykorzystanie komputera do opracowywania i przygotowania dokumentów szkolnych, sprawozdań, tworzenia testów i sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń itp.
• Przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami
• Komputerowe wypisywanie świadectw
• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej
• Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu
• Korzystanie z internetowych stron i programów edukacyjnych
• Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych

• Tworzenie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego
Okres stażu

• Zaświadczenie
• Sprawozdania
• Materiały wykorzystywane do prowadzenia lekcji języka angielskiego
• Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, itp.
• Prace uczniów

• Dokumentacja związana z realizacją planu rozwoju zawodowego
2.
Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.


Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych. • Praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi

• Wyszukiwanie informacji w Internecie (polskie i angielskie wyszukiwarki)

• Przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz projektora
• Wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
Cały okres stażu

Cały okres stażu • Wykaz przeprowadzonych lekcji
• Przykładowe scenariusze lekcji
• Adresy WWW

• Przykładowe materiały
• Płyty z prezentacjami
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji. • Udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych. Cały okres stażu • Adresy WWW
4. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej. • Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły Na bieżąco • Poświadczenie administratora strony
• Wykaz umieszczonych materiałów informacyjnych oraz materiałów do nauki języka angielskiego
5.
Opublikowanie w portalu internetowym„Planu rozwoju zawodowego”. • Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. Wrzesień 2012 r. • Opis, tabela
4. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt 3).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, wychowawcami. • Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń dla zainteresowanych nauczycieli; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych
• Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli — dzielenie się swoim doświadczeniem
• Spotkania w ramach Zespołu Językowego oraz Bloku Przedmiotów Humanistycznych Okres stażu

• Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli
• Protokoły posiedzeń, sprawozdania przewodniczących Zespołu Językowego oraz Bloku Przedmiotów Humanistycznych
• Notatki z obserwacji z zajęć
• Notatki ze spotkań
2.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. • Udostępnianie własnych materiałów i pomocy do wykorzystania
• Opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych Planu Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji
• Zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
• Dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe Cały okres stażu • Wykaz miejsc oraz adresów WWW, na których zamieszczone zostały materiały
3.

Działania interdyscyplinarne. • Pomoc w realizacji i organizacji egzaminów, konkursów, uroczystości szkolnych Okres stażu • Zaświadczenia, scenariusze konkursów oraz imprez szkolnych

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Opracowanie i wdrożenie planu zajęć dodatkowych z języka angielskiego (rozwijających lub wyrównawczych, według potrzeb). • Realizacja planu w ramach "godzin karcianych" oraz podczas realizacji projektów unijnych Okres stażu
• Program zajęć dodatkowych
• Zapisy w dziennikach zajęć

2.
Opracowanie Planów Pracy Wychowawcy Klasowego.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych poprzez sprawowanie roli wychowawcy klasowego. • Prowadzenie godzin wychowawczych Okres stażu
• Własny Plan Pracy Wychowawcy Klasowego

• Zapisy w dziennikach lekcyjnych
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktywna praca z dziećmi i młodzieżą szkolną.
• Powadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów pragnących poszerzyć swoje wiadomości z języka angielskiego oraz utrwalenie nabytych wiadomości oraz zajęć wyrównujących dla uczniów słabszych (w ramach 'godzin karcianych') Okres stażu • Scenariusze, konspekty lekcji
2. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim. • Organizacja konkursów, quizów dla uczniów
• Nadzór nad przygotowywaniem anglojęzycznych gazetek informacyjnych i okolicznościowych Okres stażu • Zaświadczenia, wyniki, potwierdzenia uczestnictwa
3.
Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych. • Udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego
• Organizowanie i współorganizowanie szkolnych i gminnych konkursów z języka angielskiego Zgodnie z harmonogramami konkur-sów • Spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad
• Potwierdzenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach
• Poświadczenia Dyrektora szkoły
• Regulaminy konkursów
• Przykładowe testy językowe
• Zdjęcia
4. Realizowanie gimnazjalnych projektów edukacyjnych. • Koordynowanie przygotowywanych przez uczniów projektów; stwarzanie odpowiednich warunków pracy oraz motywowanie młodzieży Terminy ustalone przez Radę Pedagogiczną • Dokumentacja związana z realizacją projektów,
• Sprawozdania i podsumowania szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych
5.
Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjazdów. • Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych, udział w wycieczkach i wyjazdach
• Współpraca z i / lub opieka nad szkolym samorządem uczniowskim Okres stażu • Scenariusze imprez, plany i harmonogramy wycieczek, zdjęcia, podziękowania
• Dokumentacja wycieczek
• Sprawozdania z pracy samorządów uczniowskich
• Poświadczenia dyrektora szkoły
6.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt. 4e).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z bibliotekami posiadającymi w swych zbiorach literaturę anglojęzyczną celem rozwijania w uczniach zainteresowań językiem i literaturą angielską oraz kulturą krajów anglojęzycznych. • Opracowanie planu spotkań Okres stażu • Zdjęcia
• Zaświadczenia z biblioteki potwierdzające współpracę
2. Współpraca z wydawnictwami językowymi • Pozyskiwanie darmowych podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną
• Pozyskiwanie nagród, upominków dla uczniów
• Pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych Okres stażu • Poświadczenie współpracy
• Spis otrzymanych pomocy i nagród
3. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych, konkursów itp. • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, konkursów itp.
Okres stażu • Scenariusze imprez
• Regulaminy konkursów
• Prezentacja wyników uczniów
• Zdjęcia
4. Pogłębianie wiedzy o uczniach. • Współpraca oraz praca w zespole wychowawców w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności wychowawczych. Okres stażu • Pisemne potwierdzenia, sprawozdania przewodniczącego zespołu wychowawczego
5. Współpraca z innymi nauczycielami. • Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych. Okres stażu • Potwierdzenia współpracy z nauczycielami, sprawozdania przewodniczącego zespołu wychowawców.
7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt. 5).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych pojawiających się w szkole podstawowej i gimnazjum. • Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych
• Poznanie i przekazanie rodzicom i opiekunom uczniów zasad i form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Udział w opracowywaniu Planów Działań Wspierających
• Zakładanie i prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia Okres stażu • Opis i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu.
• Prowadzenie oraz uaktualnianie dokumentacji na bieżąco
*Dowody realizacji będą wykorzystane w opisie i analizie założonych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.