X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25529
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
mgr Agnieszka Nowak-Gӧbel
nauczyciel języka angielskiego i edukacji dla bezpieczeństwa
w Publicznym Gimnazjum
w Przyworach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Okres trwania stażu- 2lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu- 1.09.2014-31.05.2017
Opiekun stażu- mgr Aneta Teper-Ćwirko

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004r. nr 260; poz 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:
§7 ust. 1 Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
pkt 1: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego
pkt 2: pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
pkt 3: poznawać przepisy systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Wymagania niezbędne:
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli :
-Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r.
- Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004r. oraz z 14.11.2007r.
1.wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowany plan rozwoju

1.VIII-IX 2014

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu o warunkach współpracy i ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć. harmonogram, kontrakt
cały okres stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Obserwacja i omówienie zajęć z nauczycielem prowadzącym wnioski wg harmonogramu
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Prowadzenie i omówienie zajęć wraz z opiekunem
Określenie swoich mocnych i słabych stron wnioski wg harmonogramu
5. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły Analiza dokumentów funkcjonujących w szkole ( min: statutu, planu wychowawczego, regulaminów, WSO) zapis własny IX-X 2014
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły Rady Pedagogiczne, Rady Szkoleniowe, Zebrania Zespołów Szkolnych, Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami. Listy obecności Okres stażu
7. Tworzenie bazy własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego Opracowanie rozkładów nauczania do języka angielskiego dla klas I-III.
Opracowywanie testów, sprawdzianów, quizów,
Sporządzenie testów kwalifikacyjnych poziomujących uczniów do odpowiedniej grupy
Sprawdzanie egzaminów próbnych, diagnoza wyników, Raporty, sprawdziany, testy Początek każdego roku szkolnego
8. Budowanie własnego zaplecza dydaktycznego Gromadzenie biblioteczki językowej
Studiowanie literatury metodycznej
Zapoznawanie się na bieżąco ze wszelkimi zmianami dotyczącymi podstawy programowej i egzaminów gimnazjalnych
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego Kserokopie
Literatura fachowa

Zaświadczenia Cały okres stażu

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 1.Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć
2.Napisanie sprawozdania z realizacji planu
3.Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 1.Zebrane dokumenty

2.sprawozdanie
3.wniosek 1.Cały okres stażu

2.V 2017
3.VI 2017

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poznanie środowiska uczniowskiego i pomoc 1.Przeprowadzenie ankiety i wywiadu środowiskowego
2.Współpraca z wychowawcami, psychologiem, rodzicami
Indywidualne rozmowy z uczniami 1.Ankieta
2.Adnotacje w dziennikach
Cały okres stażu
2. Realizowanie potrzeb uczniów ze względu na ich warunki edukacyjne i środowiskowe 1.Przeprowadzenie ankiety na temat trudności w nauce języka angielskiego.
Ewaluacja osiągnięć uczniów- wnioski i zaplanowanie działań wspierających uczniów słabszych i mobilizujących uczniów zdolniejszych:
2.Konsultacje, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
3.Indywidualizacja nauczania
4.Wspieranie uczniów zdolnych poprzez przygotowanie ich do olimpiad, konkursów
5.Organizowanie zajęć konwersacyjnych
1.Ankieta

2.Adnotacje w dziennikach

4.Konkursy i wyniki

5.Dziennik zajęć
1.Początek każdego roku szkolnego

Według harmonogramu
3. Poruszenie problemów współczesnego świata nastolatków na lekcjach wychowawczych i na lekcjach języka angielskiego 1.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o zagrożeniach wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków etc

2.Stworzenie lekcji języka angielskiego poruszających problemy dzisiejszych nastolatków: narkotyki, przemoc etc 1.Wykaz tematów lekcji wychowawczych

2.Scenariusze lekcji

Według harmonogramu
4. Wdrażanie autorskich zajęć promujących kulturę, zwyczaje i tradycję anglojęzyczną Przeprowadzenie lekcji na temat:
- świąt w krajach anglojęzycznych w porównaniu ze świętami w naszym kraju
-historii
-zabytków Scenariusze
Według harmonogramu
5. Popularyzacja nauki języka angielskiego i tolerancji wobec innych kultur Przygotowania i przeprowadzenie konkursów języka angielskiego
Organizowanie wystaw prac uczniów
Nawiązanie kontaktu z uczniami z innych krajów
Zbieranie pomocy dydaktycznych do sali językowej Zestawy pytań

Zdjęcia
Maile, listy uczniów
Zdjęcia, sprawozdania Cały okres stażu

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
zadanie Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii w pracy pedagogicznej Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, zestawu słuchawek ,tablicy multimedialnej, DVD oraz płyt CD
Wykorzystanie komputera do opracowywania testów, konkursów, quizów
Korzystanie z anglojęzycznych stron internetowych podczas zbierania materiałów na lekcje
Opracowanie dokumentacji szkolnej (rozkłady materiału, plan wychowawczy etc)
Odbieranie prac uczniów w formie elektronicznej
Realizacja projektów klasowych z wykorzystaniem Internetu Testy, konkursy, zdjęcia, adresy stron internetowych, sprawozdania Cały okres stażu
2. Publikacje w Internecie Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Publikacja wybranych scenariuszy lekcji Adresy stron z planem rozwoju i scenariuszami 2014
3. Korzystanie z anglojęzycznych stron internetowych do komunikacji między uczniami Nawiązanie współpracy z uczniami z innych krajów za pomocą Internetu.
Maile uczniów
Adres strony 2014/2015
4. Korzystanie z oprogramowania komputerowego do nauki języka Zachęcenie uczniów do powtarzania i utrwalania materiału z lekcji za pomocą komputera w domu i na lekcji sprawozdanie Cały okres stażu

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
zadanie Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach
Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez firmy szkoleniowe :Pearson, wydawnictwa: Oxford, Macmillan zaświadczenia Cały okres stażu
2. Gromadzenie literatury na temat dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki Studiowanie literatury fachowej
tytuły Cały okres stażu
3. Wdrażanie poznanych metod do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych w klasie Rozwiązywanie problemów na bieżąco w klasie z uczniami, indywidualnie, z rodzicami
Omawianie problemów w zespołach wychowawczych, konsultacja z innymi nauczycielami, Rady Pedagogiczne
Zastosowanie najwłaściwszych metod postępowania i oceniania w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia
Wzbudzanie w uczniach pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym
Sprawozdanie
Zapisy w dziennikach
Lista obecności Cały okres stażu

§7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
zadanie Forma realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Analiza:
Statutu, WSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego,
Uczestniczenie w modyfikacjach tych dokumentów Notatka własna Cały okres stażu
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły Uczestnictwo w pracach zespołowych nauczycieli
Udział w zebraniach z rodzicami
Organizowanie konkursów szkolnych
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Lista obecności
Cały okres stażu
3. Śledzenie na bieżąco zmian w aktach prawnych dotyczących oświaty i awansu nauczycielskiego Karta Nauczyciela
Rozporządzenia MEN
Przepisy BHP
Konwencja Praw Dziecka Notatka własna IX-X 2014
4. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy uczniom Propagowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów w szkole i poza nią
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych
Gazetki i plakaty informujące o bezpieczeństwie i o zdrowym trybie życia
Według harmonogramu zajęć wychowawczych

zdjęcia 2015-2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.