X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25410
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Migdał-Jarosz

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 7 w Lublinie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy

Opiekun stażu: mgr Justyna Kierepka

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. i formy realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności na podstawie przeprowadzonych ankiet

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego opartego na wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
• Udział w kursach, warsztatach i spotkaniach metodycznych.
• Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, czasopism, testów, gier, itp. (testy, krzyżówki).
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl
• Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, dzienników pozalekcyjnych.

5. Ewaluacja pracy własnej:
• Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat zajęć i opracowanie wyników ankiety.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym szkoły.

2. Przygotowanie wybranych bądź przydzielonych uroczystości oraz imprez szkolnych.

3. Nadzór nad przebiegiem szkolnych etapów konkursów.

4. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

5. Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do potrzeb oraz zainteresowań wychowanków.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

7. Poznawanie środowiska uczniów, ich sytuacji rodzinnej i materialnej, analiza opinii z poradni.

8. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

9. Pomoc uczniom zdolnym w przygotowaniu do konkursów.

10. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – zajęcia wyrównywania wiedzy.

11. Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących uczniów, ich problemów.

12. Rozmowy z rodzicami podczas zebrań z wychowawcą na temat działań wychowawczych, ewentualnych problemów, postępów uczniów.

13. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych, różnorodnych imprez, akcji charytatywnych

14. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.

15. Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.).

16. Zachęcanie i angażowanie uczniów do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, akcjach charytatywnych.

17. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych.

18. Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)

19. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

20. Ukończenie warsztatów doskonalących umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych oraz uczestnictwo w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.

2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

6. Przeprowadzenie zajęć z użyciem sprzętu multimedialnego (komputera, tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego).

7. Projektowanie
i przygotowywanie dyplomów dla uczniów oraz pisanie ogłoszeń i zawiadomień dla uczniów.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez śledzenie nowości wydawniczych.

2. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych.

3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

4. Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.

5. Aktywna praca nad samokształceniem.

6. Współpraca z rodzicami – pedagogizacja rodziców.

7. Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały LSCDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Udział w szkoleniu „Prawo oświatowe”

4. Poznanie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

5. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.

6. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań
• poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych

8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

9. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.