X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Agnieszka Gil
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Cholewianej Górze

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od 1 września do 31 maja 2015 r.
Wymagania kwalifikacyjne:
&8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
1.Poznanie procedur awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego i opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami oddziału przedszkolnego.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy oddziału przedszkolnego.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

5.Włączenie się i realizacja programu „Czytające przedszkola” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
6.Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków (Andrzejki, Wigilia, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Przywitanie Wiosny, uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, Dzień Dziecka)

7.Opieka nad salą przedszkolną. Dbanie o aranżację sali.

8. Organizowanie wycieczek do różnych środowisk społecznych i przyrodniczych.

9. Zorganizowanie konkursu „Rozśpiewane przedszkolaki”. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w różnorodnych konkursach plastycznych, recytatorskich.

10.Dostosowanie programów i podręczników do możliwości i umiejętności dzieci.

11.Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami połączonych z pedagogizacją.

12.Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami m.in. Metoda Projektu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych ; MEN ; portalu Edusseek itp.

Gromadzenie dokumentów i materiałów

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami oddziału przedszkolnego.
Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.
Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Aktualizacja gazetek w sali przedszkolnej.
Systematyczna prezentacja prac dzieci.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.
Współpraca z wydawnictwami.
Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Udział w Zespołach Samokształceniowych.
Aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych.

Opracowanie scenariuszy uroczystości, imprez, inscenizacji i przedstawień, przeprowadzanie ich.

Wzbogacanie sali w nowe pomoce, tworzenie ciekawych kącików zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięce. Redagowanie gazetek przedszkolnych o różnorodnej tematyce.

Wyjazdy terenowe, wyjścia w plener.

Opracowanie regulaminu, wyłonienie zwycięzców, opracowanie i wydrukowanie dyplomów.

Poznanie możliwości intelektualnych dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego 5-latków, 6-latków.

Zapoznanie z ofertą programów i podręczników dla dzieci.

Prowadzenie zebrań ogólnych i indywidualnych rozmów z rodzicami.

Wrzesień 2014

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Okres stażu.

Okres stażu.

Na bieżąco.

Okres stażu.

&8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem.

3. Wykorzystywanie programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także encyklopedii multimedialnych.

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

Komputerowe opracowanie materiałów – tworzenie kart pracy dla dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju oraz pomocy dydaktycznych do zajęć.
Przygotowywanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami.
Redagowanie i przygotowywanie materiałów do gazetki przedszkolnej.
Pisanie ogłoszeń, zaproszeń, wykonywanie dyplomów.

Pisanie sprawozdań, opracowanie planów i programów pracy.

Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów komputerowych dla dzieci.

Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych i stronach wydawnictw.

Przekazywanie rodzicom ciekawych artykułów dotyczących wychowania i nauczania dzieci. Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

&8, ust. 2, pkt 3
Umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Aktywne uczestnictwo w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora.

2. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń.

3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu.


Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów zdobytych na szkoleniach i warsztatach pedagogicznych.
Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły.

Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie szkoły.

Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli.

Opublikowanie na stronach internetowych przykładowych scenariuszy uroczystości. Cały okres stażu.


Cały okres stażu.

Okres stażu.
&8, ust. 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię”.

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz opracowanie jego treści.

Współpraca z biblioteką publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Włączenie rodziców do współpracy - głośnego czytania dzieciom, na rzecz grupy przedszkolnej. Cały okres stażu.

&8, ust 2.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.

2. Udział w akcjach ogólnopolskich „Cała Polska czyta dzieciom”, „Święto Ziemi”.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych.

4. Opracowanie informacji o stanie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

5. Udział w akcjach charytatywnych „Zostań Mikołajem” i innych przeprowadzonych na terenie szkoły. Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Zorganizowanie spotkań z logopedą.
Współorganizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Opracowywanie i realizacja planów wycieczek.

Przeprowadzenie badań dojrzałości szkolnej w grupie przedszkolnej 5- latków i 6- latków.
Zachęcanie i motywowanie dzieci do udziału w organizowaniu pomocy dla dzieci potrzebujących. Cały okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.
&8, ust. 2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozwiazywaniu problemów uczniów i ich rodzin.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

4. Współpraca z policją w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni.
Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Organizowanie spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych poza terenem przedszkola pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych.

Zorganizowanie spotkania z policjantem.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci. Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Okres stażu.

Okres stażu.

&8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci.
Opis i analiza przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych. Zbieranie informacji o dzieciach.
Zdiagnozowanie wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Indywidualna praca z dzieckiem potrzebującym pomocy w różnych sferach rozwoju przy współpracy z pedagogiem szkolnym.
Właściwe dobieranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych dziecka.

Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.