X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25382
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL MIANOWANY: MGR ALEKSANDRA KULETA
MIEJSCE PRACY : PRZEDSZKOLE NR 130 IM M. KOWNACKIEJ W WARSZAWIE
KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA LICENCJACKIE:
KIERUNEK: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Z NAUCZANIEM POCZĄTKOWYM
STUDIA MAGISTERSKIE:
KIERUNEK: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNE
STAZ PRACY: 14 LAT NA STANOWISKU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2014
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2017

ORGANIZACJA STAŻU

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

Poznanie znowelizowanych przepisów oświatowych oraz procedury awansu zawodowego z 01.03. 2013r. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
Oraz znowelizowanej Karty Nauczyciela
i Ustawy o Systemie Oświaty.

Wrzesień 2014
Poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu. Wszczęcie postępowania

Opracowanie własnego planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego,
tworzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014

Na bieżąco
Plan rozwoju zawodowego gromadzenie świadectw, potwierdzeń,
sprawozdań, zdjęć

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis przebiegu realizacji założeń planu rozwoju zawodowego,

Na bieżąco
Dokumenty obrazujące przebieg stażu,
zaświadczenia

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8 ust. 2 pkt 1 )

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Samodzielne
i zorganizowane pogłębianie wiedzy
i umiejętności służących własnemu rozwojowi
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego i spotkaniach metodycznych
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, kursach, warsztatach)
• Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Na bieżąco
• Zaświadczenia, świadectwa

2. Zgłębianie literatury pedagogicznej

• Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych.

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy

• Śledzenie aktualności na portalach edukacyjnych

Na bieżąco
• Potwierdzenie dyrektora

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań oraz
wymiana doświadczeń

• Udział w sesjach metodycznych, dyskusjach

Na bieżąco

• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

4. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach wewnątrz przedszkolnych i poza przedszkolnych

• Pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców

W miarę potrzeb

• Ewentualne dyplomy

• Zdjęcia

• Sprawozdania

5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami

Na bieżąco
• Plan współpracy z rodzicami
• Scenariusze uroczystości

6. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
• Planowanie pracy Rady Pedagogicznej

• Opracowanie planu rocznego przedszkola

• Udział w ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Okres stażu
• Opracowane dokumenty

• Ankieta

7. Podejmowanie dodatkowych zadań.

• Pełnienie funkcji koordynatora do spraw promowania wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej Wydziału Edukacji Dzielnicy Żoliborz

• Wyszukiwanie fundacji i inicjatyw społecznych, w których placówka może wziąć udział

Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Sprawozdania

• Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz

• Zdjęcia

• Potwierdzenie dyrektora

• Podziękowania

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt 2)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

• Nabywanie wiedzy komputerowej umożliwiającej wykorzystanie jej do planowania pracy własnej i pozyskiwania informacji
• Wykorzystanie edytora tekstów do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć oraz materiałów związanych z awansem zawodowym
• Wykorzystanie internetu
• Portali pedagogicznych
• Encyklopedii multimedialnych

• Programów edukacyjnych jako dodatkowego źródła informacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej

• Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Publikacje w internecie ( plan rozwoju zawodowego scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości przedszkolnych itp. )
• Korzystanie z nośników optycznych ( dvd, cd ) w pracy z dziećmi
• Korzystanie z technologii komputerowych ( tablet, laptop) w pracy z dziećmi
• Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola stworzonych programów (Poznajemy muzea warszawskie, Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobrażnię
• Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą przedszkola
Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Spis programów

• Adres strony internetowej

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust.2 pkt 3)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Udział w pracach zespołu ewaluacji wewnętrznej

2. Udział w pracach zespołu indywidualnych potrzeb dzieci z odroczeniem psychologa

• Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola

• Wymiana informacji

• Opracowanie planu pracy dla potrzebujących dzieci

Na bieżąco

Wrzesień 2014
Czerwiec 2015
• Sprawozdania

• Dokumentacja

• Zapis w dzienniku zajęć

3. Prowadzenie rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

• Opracowanie materiałów szkoleniowych,
przeprowadzenie szkolenia
Według harmonogramu • Scenariusz rady szkoleniowej,

• Pakiet materiałów szkoleniowych

• Protokoły z rad szkoleniowych

4. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
• Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów poruszanych na Radach Pedagogicznych
• Organizowanie imprez okolicznościowych

• Połączenie wysiłku
Nauczycieli w celu skuteczniejszego
rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych. Wypracowanie wspólnych metod radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności itp.

Okres stażu
• Księga protokołów

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

• Przygotowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie zajęć
Według potrzeb
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola, scenariusze zajęć

• Zdjęcia

6. Dzielenie się wiedza z innymi nauczycielami
• Przekazywanie doświadczeń przez Internet (Forum dyskusyjne), podczas rozmowy na spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia
Według potrzeb
• Internet ( adresy stron internetowych)

7. Promocja placówki .

• Organizowanie dla społeczności lokalnej drzwi otwartych, przedstawień, zajęć adaptacyjnych

• Nawiązanie współpracy z różnymi osobami, uczestniczenie w wyjazdach i wyjściach do innych placówek
• Prezentowanie umiejętności wychowanków w środowisku lokalnym
• Prezentowanie ważnych wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej Wydziału Edukacji Dzielnicy Żoliborz
• Zorganizowanie konkursu plastycznego dla całej dzielnicy

Okres stażu

• Scenariusze

• Zdjęcia

• Informacje na stronie internetowej

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
( § 8 ust. 2 pkt 4c)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
• Udział w akcji, np. „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom” , „Góra grosza” itp.

Na bieżąco
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Podziękowania, zaświadczenia

2. Organizowanie dla społeczności lokalnej drzwi otwartych, pokazów przedstawień zajęć adaptacyjnych dla nowych dzieci
• Opracowanie scenariusza spotkania

• opracowanie scenariusza spotkania z osobami zaproszonymi na uroczystość z okazji urodzin patronki przedszkola

Na bieżąco
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Zdjęcia,

• Scenariusz spotkania

3. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, imprez okolicznościowych dla rodziców

• Opracowanie scenariuszy

• Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć

Na bieżąco według kalendarza imprez
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Scenariusze

• Uroczystości

• Zdjęcia

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywizującym

• Organizowanie zebrań
• Integracja rodziców,
• Poprawa relacji
Na bieżąco
• Protokoły z zebrań

• Listy obecności

4a.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt 4a)

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programów:

„Czytajmy dzieciom- czytanie rozwija wyobraznię.”

„Poznajemy muzea
warszawskie"

2. Współudział w realizacji programów:

Program adaptacyjny
„ Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola „

Program historyczny
„ Z pamięci o nas samych utkana jest nasza własna tożsamość”

Program o patronce przedszkola
„ Maria Kownacka patronka naszego przedszkola

• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

• Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludzmi w ramach kampanii Cała
• Polska czyta dzieciom.

• Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola- głośne czytanie dzieciom

• Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych i recytatorskich

• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści

• Nawiązanie współpracy z muzeami w Warszawie, umówienie terminów spotkań

• Realizacja programu według scenariuszy na każdy dzień

• Sposób realizacji programu w zależności od grupy wiekowej ( uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie przedstawień, wycieczki )

• Zgłębianie wiedzy na temat życia i twórczości Marii Kownackiej poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach

Okres stażu

Rok szkolny
2014/2015
Okres stażu

• Dokumentacja innowacji

• Zdjęcia i informacje na stronie internetowej,

• Scenariusze zajęć

• Zapisy w dzienniku zajęć

• Karty wycieczek

• Zdjęcia

• Zapisy w dzienniku zajęć

• Scenariusz każdego dnia programu

• Zdjęcia

• Prace plastyczne

• Założenie zielnika

• Ankieta ewaluacyjna

• Zorganizowanie obchodów urodzin patronki przedszkola

• Scenariusz uroczystości

• Zapisy w dzienniku zajęć

5. Organizowanie konkursów plastycznych na terenie placówki i dzielnicy
• Zorganizowanie konkursów
Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

6. Pedagogizacja rodziców
• Współredagowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla rodziców

Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola

• Biuletyny i materiały edukacyjne

7. Zachęcanie i przygotowywanie przedszkolaków do udziału w konkursach i przeglądach

• Udział dzieci w różnego rodzaju przedsięwzięciach plastycznych, teatralnych, sportowych....
Na bieżąco
• Potwierdzenie dyrektora przedszkola, podziękowania i dyplomy

8. Uczestniczenie z dziećmi w różnych formach kultury

• Organizowanie wyjść do muzea, kina, teatru
Okres stażu
• Karty wycieczek

• Zdjęcia

4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
( § 8 ust. 2 pkt 4e )

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i placówkami kulturalnymi
• Nawiązanie współpracy z Izbą Pamięci Marii Kownackiej,
• Biblioteką publiczną
• Kontakt z policją, strażą miejską , zapraszanie przedstawicieli do placówki, podejmowanie wspólnych działań
• Współpraca ze Strażą pożarną. Zwiedzanie Straży Pożarnej. Zapraszanie przedstawicieli Straży pożarnej na pogadanki. Udział w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru.
• Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru

• Współpraca z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia. Zapoznanie z zasadami higieny zdrowia.
• Współpraca ze szkołami podstawowymi, organizowanie spotkań z nauczycielami szkół, zwiedzanie pomieszczeń szkolnych

Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora placówki

2. Systematyczna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Wnikliwa obserwacja dzieci

Kierowanie na badania uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi
• Konsultacje z psychologiem i logopedą

• Wdrażanie zaleceń Poradni podczas pracy z dzieckiem

Zgodnie z potrzebami
• Potwierdzenie dyrektora placówki

3. Współpraca z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców .

• Wdrażanie rodziców do działania na rzecz przedszkola

Na bieżąco
• Protokół zebrań

• Lista obecności

4. Nawiązanie współpracy z organizacjami i fundacjami pozarządowymi m.in.:

Domem Dziecka

Fundację Nasza Ziemia

Fundacją Panda

Fundacją ABC XXI-Program Zdrowia Emocjonalnego( Cała Polska Czyta Dzieciom)

• Nawiązanie współpracy z organizacjami i fundacjami pozarządowymi

• Udział w proponowanych formach współpracy

W trakcie trwania stażu
• Potwierdzenie dyrektora

• Podziękowania

5. Współpraca z domem seniora

• Organizowanie przedstawień teatralnych, występów dla seniorów

W trakcie trwania stażu
• Potwierdzenie dyrektora

6. Współpraca z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz

• Prezentowanie ważnych wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej Urzędu
W trakcie stażu
• Potwierdzenie dyrektora

• Strona internetowa

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust. 2 pkt 5)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
• Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań
• Podsumowanie osiągniętych rezultatów

Okres stażu
• Opis analizowanych przypadków

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

• Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, rozmowy z rodzicami, wywiady, współpraca z psychologiem

Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora

3. Obserwacja, diagnoza i analiza możliwości oraz problemów wychowawczych dzieci, a także systematyczny pomiar ich osiągnięć

• Zebranie informacji według przygotowanych narzędzi badawczych
Na bieżąco
• Karty obserwacji

• Diagnozy

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może podlegać niewielkiej modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.