X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25351
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasie IV

Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasie IV odbywa się za pomocą programu „Matematyka z plusem”, GWO

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności: kartkówki (15 min), sprawdziany i testy ( 40 minut), praca na lekcji (indywidualna, grupowa), odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, prace domowe, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, aktywność pozalekcyjna np. udział w konkursach matematycznych, wykonanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego, sukcesy w konkursach, olimpiadach.

2. W przypadku sprawdzianów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów: poniżej 30% - ocena niedostateczna, 30%-49% - ocena dopuszczająca, 50%-69% - ocena dostateczna, 70%-84% - ocena dobra, 85%-97% - ocena bardzo dobra, 98%-100% -ocena celująca.

3. Wymienione formy aktywności posiadają określoną wagę ( rangę) przedstawioną w poniższej tabeli:

Forma aktywności Ranga
Kartkówka 5
Sprawdzian i test 6
Praca na lekcji 4
Odpowiedź ustna 4
Aktywność na lekcji 3
Praca domowa 3
Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń 3
Aktywność pozalekcyjna 5
Sukcesy w konkursach, olimpiadach 6

4. Aby obliczyć średnią ważoną, która ma przełożenie na ocenę semestralną (roczną) należy skorzystać ze wzoru:

Średnia ważona=

5. Aby ustalić jakiej ocenie semestralnej (rocznej) odpowiada uzyskana średna ważona korzystamy z tabeli:

Wartość średniej ważonej Ocena
Poniżej 1,5 Niedostateczny
Od 1,5 do 2,59 Dopuszczający
Od 2,6 do 3,59 Dostateczny
Od 3,6 do 4,49 Dobry
Od 4,5 do 5,19 Bardzo dobry
5,2 i powyżej Celujący

6. Procedury wykorzystania wymienionych form aktywności są następujace:

• Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania, podstawą programową i standardami egzaminacyjnymi
• Każda ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela
• Aktywność na lekcji oceniana jest według zasady: pięć ” plusów” - ocena celująca, pięć „minusów” - ocena niedostateczna
• Sprawdziany, testy po zakończonym dziale zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika)
• Uczeń nieobecny na pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) z przyczyn losowych ma obowiązek zaliczenia tej pracy w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły na konsultacjach przedmiotowych; brak zaliczenia w wyznaczonym, dodatkowym terminie jest równoznaczny z oceną niedostateczną
• Nauczyciel ma obowiązek najpóźniej w ciągu dwóch tygodni ocenić pisemną pracę kontrolną i ocenę podać do wiadomości ucznia ( nie dotyczy to sytuacji losowych np. choroby). Wszystkie prace pisemne uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. Uczeń ma prawo wglądu do pracy w obecności nauczyciela
• Ściaganie na pracach pisemnych powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej i obowiązkową jej poprawę
• Uczeń może jednokrotnie poprawić ocenę niedostateczną oraz każdą, która go nie satysfakcjonuje. Kryteria oceny nie zmieniają sie, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika (obok poprawianej oceny)
• Kartkówka i odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych
• Kartkówka może być zapowiedziana na lekcji ją poprzedzającej
• Nie ma możliwości poprawiania wszystkich ocen w ciągu ostatniego miesiąca przed klasyfikacją
• Jeżeli uczeń opuści 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny- uczeń nie jest klasyfikowany
• Uczeń ma prawo trzy razy w ciagu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np. brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej lub odpowiednich pomocy i przyborów, nieprzygotowanie do odpowiedzi) bez konsekwencji oceniania. Należy taką informację zgłosić od razu po sprawdzeniu obecności, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną. Nie zwalnia to ucznia z aktywnej pracy w czasie lekcji, pisania kartkówki czy sprawdzianu
• Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć odpowiada ocenie niedostatecznej z odpowiedniej formy aktywności
• Brak przyborów geometrycznych traktowany jest jak brak pracy domowej
• Nieodrobioną pracę domową należy odrobić na kolejną lekcję
• Uczeń na lekcji powinien posiadać zeszyt w kratkę, zeszyt ćwiczeń i podręcznik, ołówek, linijkę, kolorowe kredki, nożyczki, na zajęciach z geometrii - ekierkę, kątomierz i cyrkiel.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.