X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25338
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły.
- organizowanie konkursów na terenie szkoły,
- pomoc w organizacji ważnych
wydarzeń szkolnych
Okres trwania stażu

Współtworzenie, wdrażanie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły.
- udział w tworzeniu Harmonogramu Wydarzeń Szkolnych, Programu Wychowawczego Szkoły oraz innych bieżących dokumentów szkolnych
W zależności od potrzeb - okres trwania stażu

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- opracowywanie grafiku dyżurów świetlicowych,
- tworzenie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej,
- organizowanie i przygotowywanie regulaminów konkursów
Okres trwania stażu

Czuwanie nad jakością pracy świetlicy, opieka nad salami świetlicy, wzbogacanie warsztatu pracy, aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
- przygotowywanie sal świetlicy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dbanie o estetykę sali,
wykonywanie dekoracji,
- dbałość o wyposażenie i mienie świetlicy,
- tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych,
- organizowanie konkursów szkolnych
Okres trwania stażu

Doskonalenie metod i warsztatu pracy.
- samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej,
- udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą,
- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
Okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i urządzeń multimedialnych w pracy.
- wykorzystywanie komputera do sporządzania dokumentacji szkolnej
(e-dziennik),
- przygotowywanie na komputerze tekstów, zaproszeń, dyplomów, scenariuszy itp.,
- wykorzystywanie w swojej pracy Internetu, pozyskiwanie materiałów do wykorzystania na zajęciach,
- sporządzanie gazetek świetlicowych przy wykorzystaniu komputerów,
- prowadzenie
zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Okres trwania stażu

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.
- opracowywanie materiałów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu przy pomocy komputera,
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
Okres trwania stażu

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.
- opracowywanie materiałów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu przy pomocy komputera,
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
Okres trwania stażu

Publikacje scenariuszy zajęć w Internecie.
- opracowanie materiałów i zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych
Okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
- prowadzenie otwartych zajęć koleżeńskich,
- opracowanie i udostępnienie materiałów, scenariuszy zajęć oraz przedstawień,
- gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów innym nauczycielom
Okres trwania stażu

Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom.
- publikowanie opracowanych materiałów, scenariuszy zajęć na edukacyjnej stronie internetowej,
Okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Roczny plan pracy świetlicy
- opracowanie i realizacja planu pracy wychowawczej świetlicy szkolnej
IX 2013,IX 2014,IX 2015

Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia.
- realizacja zajęć w oparciu o program profilaktyczny „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”,
V 2014,V 2015,V 2016
- udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”; zorganizowanie konkursu na zdrową kanapkę
XI 2013,XI 2014,XI 2015

Promowanie właściwego zachowania i kultury osobistej.
- przygotowanie i realizacja całorocznego konkursu „Gwiazdy savoir vivre”
Rok szkolny 2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie i prowadzenie szkolnych konkursów .
- opracowanie regulaminów, przygotowanie oraz realizacja szkolnych konkursów dla wychowanków świetlicy
Okres trwania stażu

Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- prowadzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań dla dzieci z klas I-III:
• plastyczne,
• teatralne
Okres trwania stażu

Praca wspierająca i utrwalająca z uczniami.
- pomoc w odrabianiu zadań domowych (zwłaszcza pomoc uczniom mającym trudności w nauce),
- rozwijanie zdolności logicznego i twórczego myślenia u dzieci poprzez gry i zabawy logiczne
Okres trwania stażu

Współpraca z wolontariatem szkolnym.
- włączenie się w organizację kiermaszy charytatywnych,
- angażowanie dzieci do wykonania ozdób na kiermasze
Okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podjęcie współpracy z Multicentrum.
- uczęszczanie grupy świetlicowej na wybrane zajęcia z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania
Okres trwania stażu

Reprezentowanie szkoły.
- przygotowanie dzieci do udziału w plastycznych konkursach międzyszkolnych
Okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
- pomoc dzieciom nieśmiałym, mającym trudności z aklimatyzacją w środowisku szkolnym poprzez np. zabawy integracyjne
Okres trwania stażu

Szczególna opieka nad dziećmi z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami zachowania.
- współpraca z psychologiem szkolnym, logopedą i wychowawcami klas w zakresie spraw wychowawczych.
Okres trwania stażu

Rozwijanie własnych kompetencji
pedagogicznych.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki.
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy,
- lektura publikacji związanych z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.