X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25308
Przesłano:

Plan wychowawczy kl 3 zawodowa

Cele i założenia programu:

Program stworzyłam z myślą o potrzebach i zainteresowaniach uczniów, a treści, które się na niego składają –mają na celu przede wszystkim wspomaganie ucznia w zdobywaniu właściwie pojętej hierarchii wartości, pomoc w realizowaniu własnych pragnień – ale z poszanowaniem drugiego człowieka. Do podstawowych zadań, działań wychowawczych zaplanowanych na ten rok szkolny należy podniesienie jakości kształcenia w szkole oraz profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Ważnym spektem wychowawczym jest zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego stylu życia. Szkoła pragnie nieść pomoc uczniom i wspomagać rodziców w procesie wychowania – zwłaszcza w trudnym okresie dorastania, w którym znajdują się uczniowie. Jako promotor zdrowia chcę kontynuować przekazywanie wiedzy swoim uczniom z zakresu zdrowego stylu życia, z dużym naciskiem na problematykę uzależnień(narkotyki, nikotyna, alkohol), i konsekwencji z tym związanych, jak również omówić problematykę częstych wagarów, agresji w szkole i tych zagadnień które na bieżąco „dotykają” młodzież. Biorąc pod uwagę wiek rozwojowy uczniów pragnę także pokazać im, iż są w dalszym ciągu narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które tak często bagatelizują. Dlatego też w ramach godz.wych. istotną rolę odgrywa program profilaktyki uzależnień i zachowań. Szkoła średnia to ostatni etap szkolnego życia ucznia. Przychodzą do niej młodzi ludzie częściowo już ukształtowani, z wyrobionym światopoglądem, ukształtowaną osobowością. W trakcie pobytu w szkole osiągają pełnoletniość i nabywają praw ludzi dorosłych. Posiadają już spory zakres wiedzy o życiu, o czyhających na nich niebezpieczeństwach i wiedzą jak sobie radzić ...choć nie zawsze potrafią.

TREŚCI NAUCZANIA

Program jest zgodny z założeniami programu wychowawczego przyjętego przez szkołę. Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w ramach zajęć z wychowawcą.

-Wszechstronny rozwój własnej osobowości
-Planowanie i organizowanie nauki, pracy, wypoczynku
- Postawa patriotyczna i obywatelska w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, -narodowych, lokalnych
-Profilaktyka przemocy i agresji w szkole.
-Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.
-Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
- Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
-Pomoc w rozwijaniu wszystkich uzdolnień tak, by pomnożyć ich kompetencje i zredukować uzależnienie od innych.
-Przygotowanie wychowanków do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie.
- Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej.
-Zdrowy styl życia- działania profilaktyczne

Program zakłada wykorzystywanie różnych metod i form realizacji: wykład, pogadanka, film, prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów, ankiety, praca samodzielna, zajęcia warsztatowe, dzielenie się doświadczeniami,

Elementy programu:

1. Udział klasy w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego
-integrowanie zespołu klasowego
- organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych
- aktywne uczestnictwo w akcjach pozaszkolnych
- przygotowywanie plakatów w kampaniach profilaktycznych, oganizacja zbiórek charytatywnych itp.
- prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci).
-Ustalenie regulaminu klasowego zawierającego normy
postępowania zapobiegające agresji i przemocy- wyjaśnienie
problemu, nagrody i kary.

2.Organizacja pracy i wypoczynku klasy
- wybór i działalność samorządu klasowego
- współpraca w grupie i pomoc koleżeńska
- wycieczki klasowe i imprezy okolicznościowe

3.Współpraca z pracownikami szkoły i pracodawcami
- spotkania z pedagogiem szkolnym, higienistką
- indywidualne spotkania z pracodawcami oraz współpraca z kierownikiem do spraw praktyk.
-uzyskiwanie informacji u nauczycieli o pracy całego zespołu
klasowego;
- koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli wobec ogółu
uczniów;
- koordynowanie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przez nauczycieli uczących zespół klasowy- wspólne
-ustalanie form pomocy uczniom słabym i zaniedbanym środowiskowo;
-stały kontakt z nauczycielami uczącymi, by zapobiegać
niepowodzeniom szkolnym.

4. Współpraca z rodzicami:

- zebrania z rodzicami według ustalonych terminów
- indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami
- praca w komitecie rodzicielskim
- pomoc rodziców w realizacji zadań wychowawczych
- pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych
-współdecydowanie o elementach pracy wychowawczo-dydaktycznej

Tematyka godzin wychowawczych (38 godz.) w tym przeznaczonych na rozwiązywanie spraw klasowych i bieżących problemów.

1.Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły.
1. Wybory samorządu uczniowskiego.
2. Dojrzałość emocjonalna – ćwiczenia charakteru, porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów.
3. Ocena własnych zdolności i możliwości.
4. Wartości ważne w życiu.
5. Wartości cenione w pracy zawodowej.
6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów – negocjacje.
7. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją– asertywność
8. Nauka i praca – czym się różni praca od szkoły?
9. Kończę szkołę i co dalej? Moje plany na przyszłość.
10. Umiejętność podejmowania decyzji.
11. Agresja słowna i fizyczna – przyczyny i skutki.
12. Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy.
13. O problemach natury psychicznej: depresja, nerwice, fobie.
14. Wyjście do kina / teatru.
15. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.
16. Pasja a sukces zawodowy.
17. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy
18. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.
19. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.
20. Radzenie sobie z egzaminacyjnym stresem.
21. Aktywność – organizacja czasu, dbanie o siebie.
22. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka
23. Kłamstwo, a szczerość.
24. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.
25. Co znaczy dla mnie fakt, że jestem Polakiem?
26. Pułapka współuzależnienia.
27. Nasze miasto i region.
28. Komunikacja w rodzinie.
29. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.
30. Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień
31. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.
32. Kariera – drogi jej realizacji („koszty” własne i otoczenia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.