X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25288
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o status nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO REALIZOWANY W OKRESIE

od 02 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i Nazwisko: mgr Justyna Grotowska-Pudełko
Placówka: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 02 września 2013 roku

CELE:
1. Podniesienie efektywności moich działań wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA ZADANIA TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
UWAGI

I. /Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r., §8 ust. 2 pkt. 1 zwane dalej Rozporządzeniem/
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Wrzesień 2013r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły:
- analiza dokumentów ,
- aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Posiadanie bieżących wiadomości. Wykaz zadań w planie rozwoju. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez studiowanie literatury fachowej, szukanie nowości w zakresie wychowania fizycznego oraz rehabilitacji ruchowej.

Cały okres stażu

Przeglądanie stron internetowych w poszukiwaniu informacji na temat wychowania fizycznego oraz rehabilitacji ruchowej.

Cały okres stażu

Podniesienie kompetencji zawodowych dotyczących pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).

Cały okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.

Promocja szkoły –udział uczniów w zawodach międzyszkolnych

Na bieżąco cały okres stażu

Wykaz osiągnięć

Opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych

Okres stażu
Tworzenie IPeT - u

II. /§8 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia/
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi

Cały okres stażu

Wykorzystanie technologii informacyjnej tworząc wszelkiego rodzaju dokumentację np. plany wynikowe, scenariusze zajęć

Na bieżąco cały okres stażu

Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli

Cały okres stażu

Korzystanie ze stron MEN – śledzenie zmian w przepisach oświatowych
.
Cały okres stażu

Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki

Cały okres stażu

III. /§8 ust.2 pkt. 3 Rozporządzenia/
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli

Według potrzeb

Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.

Cały okres stażu

Opublikowanie w portalu internetowym i na stronie internetowej szkoły planu rozwoju zawodowego

Listopad 2013r.
Publikacja w intrernecie

Pomoc innym nauczycielom w poszerzaniu wiedzy na temat wychowania fizycznego.

Według potrzeb

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami będącymi na ścieżce awansu, wspieranie młodych nauczycieli rozpoczynających staż.

Na bieżąco

IV. /§8 ust.2 pkt. 4 litera A Rozporządzenia/
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu z wychowania fizycznego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
( rehabilitacja ruchowa) dla dzieci autystycznych oraz niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

Cały okres stażu
Opinia o programach

Aktywny udział w pracach zespołu wychowawców klasowych.
Na bieżąco

IV. /§8 ust.2 pkt. 4 litera C Rozporządzenia/
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych – Dzień Dziecka, „Bezpieczne Ferie”, „ Sport w Szkole „.

Na bieżąco
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych

Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi Beskidzkie.

Cały okres stażu
Potwierdzenie wspólpracy z Olimpiadami Specjalnymi Beskidzkie.

Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.

Według potrzeb

IV. /§8 ust.2 pkt. 4 litera E Rozporządzenia/
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi Beskidzkie – udział uczniów w zawodach sportowych, własny udział w soptkaniach szkoleniowych.
Cały okres stażu

Potwierdzenie wspólpracy z Olimpiadami Specjalnymi Beskidzkie.

Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
Cały okres stażu
Wpisy w dziennikach

Wspólpraca z nauczycielami .

Cały okres stażu

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu
Zaświadczenie o współpracy.

Wspólpraca z psychologiem.

Cały okres stażu
Zaświadczenie o współpracy.

V. /§8 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia/
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Opis i analiza problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski.

Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.