X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2511
Przesłano:

Najistotniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego

1.ARTICLES AND QUANTIFIERS

a) Większość rzeczowników jest policzalnych,np.car,bus,train,tram.
Możemy mówić a car,cars lub some cars.
Ale niektóre rzeczowniki są niepoliczalne,np.petrol,wine,freedom,
safety,water,rain.
Nie możemy powiedzieć a petrol lub petrols,ale some petrol.
Zapamiętaj,że takie rzeczowniki jak:furniture,information,weather,
advice,hair,progress,news są niepoliczalne.Liczbę mnogą tworzy-
my przez dodanie some (some good news,some furniture),a liczbę
pojedynczą przez dodanie piece,slice,cup itp.(a piece of good
news,three cups of water).
Zapamiętaj,że rzeczowniki te występują z czasownikami w liczbie
pojedynczej,np.:
The news is good. The weather was awful.
b) "Quantifiers" to słowa takie jak: few,less,some,any,much,many.
There’s some tea left in the pot,and there are some biscuits in the
packet.
There isn’t any tea left in the pot,and there aren’t any biscuits
either.
Is there any tea left in the pot? Are there any biscuits left in the
packet?
Less,the least,little i much używane są tylko z rzeczownikami
niepoliczalnymi:
There isn’t much tea left. There’s very little tea left.
Beth’s got less money than Jane.But Dave’s got the least money
of all.
Few,fewer,the fewest i many używane są z rzeczownikami poli-
czalnymi w liczbie mnogiej:
There aren’t many biscuits left. There are only a few biscuits.
Alan’s got fewer friends than Sue.But Dave’s got the fewest
friends of all.
c) The używane jest w następujących wypadkach:
- gdy odnosi się do rzeczy unikalnych , np.
- Cricket is the most popular summer sport in Britain.
- The Queen of England
- The sea is too rough to swim in.
- I’m worried about the future.
- What time does the sun rise?
- kiedy jest oczywiste co mamy na myśli ,np.
- We’re going to the pub; you can join us.
- I’m taking the dog for a walk .
- How many students are there in the class.
- We are taking the exam in the summer.
- kiedy mówimy o szczególnej osobie lub rzeczy, np.
- the actor who played the villain
- The director of the film “Psycho” was Alfred Hitchcock.
- oceany, morza, rzeki, np.
- the Atlantic the Mediterranean the Thames
- pasma górskie, grupy wysp, państwa w l. mn. , np.
- the Andes the Canary Islands the Netherlands
- hotele, kina, teatry, muzea, np.
- the Ritz the Gaumont the National Gallery
d) A lub an używamy w następujących wypadkach:
- w odniesieniu do rzeczownika policzalnego w l. poj.,np.
- There’s a bank opposite the cinema. (jeden z kilku banków w mieście)
- It’s a difficult exercise.
- a friend of mine
- She’s a friend of Peter’s.
- It was quite an interesting story.
- She’s such an active person.
- nazwy zawodów, np.
- He’s an actor.
- My father’s a taxi-driver.
- uogólnienia ,np.
- An actor performs in front of an audience.
- A leisure pool usually has a water slide.
- A manager has to be a good leader.
e) Przedimka nie stosujemy w następujących przypadkach:
- uogólnienia odnośnie ludzi lub rzeczy w liczbie mnogiej, np.
- Actors perform in front of audiences.
- New cars are expensive.
- Dictionaries are useful.
- Managers have to be good leaders.
- w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych, np.
- shopping, freedom, knowledge, pollution, liberty, democracy, history, music, tennis, stamp-collecting, watching television, swimming........
- planety, kontynenty, państwa, stany ,np.
- Jupiter, Europe, Britain, Holland, France, California, Texas
- ALE: the Earth, the Sun, the Moon, the United Kingdom, the Netherlands
- nazwy języków, np.
- English, Dutch, Swahili, Greek
- góry i jeziora, np.
- Mount Fuji, Lake Geneva, Ben Nevis, Loch Ness
- ulice, drogi i place, np.
- Oxford Street, Fifth Avenue, Trafalgar Square, Regent Street
- parki, stacje i budynki publiczne, np.
- Central Park, Victoria Station, Gatwick Airport, Windsor Castle
- ALE: the Acropolis, the Statue of Liberty, the Eiffel Tower, the Empire State Building.

2. OKREŚLANIE PRZYSZŁOŚCI

a) W przewidywaniach lub ogólnych zdaniach odnośnie przyszłości stosujemy:
will, will be doing, will have done, np.
In the future the Earth will be hotter.
I expect it will rain tomorrow.
By the end of this year I’ll have taken my exam.
While I’m studing, my younger brother will be enjoying himself.
b) Dla określenia wydarzeń, które są nieuniknione używamy formy going to,np.
One day there’s going to be a terrible accident on that road.
My wife’s going to have a baby.
Look out! That dog is going to bite you.
c) Formy going to używamy także dla określenia intencji (zamierzam), np.
I’m going to leave now.
We’re going to visit Spain next year.
I’m going to do the work later when I’ve got more time.
d) Dla określenia czynności zaplanowanych używamy czasu present continuous,
np. I’m seeing the dentist at 2.30.
We’re visiting Spain next year.
She’s meeting her friends this afternoon.
e) Wydarzenia „ kalendarzowe” opisujemy używając czasu present simple, np.
The exam takes place on June 13th and 14th.
The plane from London lands at 09.30.
f) Dla obietnic, sugestii i ofert używamy will, np.
I’ll pay for lunch if you help me with my work.
I’ll help you tomorrow.
Give me your suitcase and I’ll put it in the boot of the car for you.

3. OKREŚLANIE PRZESZŁOŚCI.

Przeszłość i czas przeszły to nie zawsze to samo. Możemy używać czasu
przeszłego w odniesieniu do prawdopodobnej sytuacji lub wydarzenia, które tak naprawdę nie miało miejsca, np.
I wish my friends were here.
A także możemy używać czasu teraźniejszego do opisu wydarzeń z przeszłości
( kiedy opowiadamy książkę itp.), np.
So I get out my keys and unlock the door. You can imagine how I feel when
I see that...
1. Czas past simple jest czasem najczęściej używanym w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości, np.
The Second World War started in 1939.
My sister got married last year.
2. Czas past continuous w odniesieniu do wydarzeń, które zostały przerwane i niedokończone, np.
At 7.45 last night it was stall raining.
Używamy go także do opisania czynności, które odbywały się jednocześnie w przeszłości, np.
We were lying in the sun while she was revising for her exam.
3. Forma used to podkreśla, że dana czynność miała miejsce często w przeszłości, ale prawdopodobnie nie ma już miejsc w teraźniejszości, np.
He used to smoke 20 cigarettes a day. ( but not now )
When I was a child, we used to have a dog.
4. Czas present perfect używany jest w następujących przypadkach:
- Kiedy nie jest podany konkretny czas wydarzenia, np.
I have been to Italy several times.
He has seen that film three times.
- Kiedy czynność zaczęła się w przeszłości i nie została jeszcze dokończona, np.
I have already read 100 pages of the book.
- Kiedy czynność właśnie się zakończyła, np.
I have just been to the dentists.
- Często używa się tego czasu z następującymi przysłówkami:
just already never yet so far np.
Have you done your homework yet?
I have never seen a lion in the wild.
Należy pamiętać, że czas present perfect nie odnosi się do określonego czasu w przeszłości i nie jest używany w pytaniach, które rozpoczynają się od when.
W takich przypadkach używamy czasu past simple, np.
I saw that film lasr week.
We did this exercise on Monday.
When did you go there?
5.Czas present perfect continuous jest używany, aby podkreślić, że dana czynność zaczęła się w przeszłości i nadal ma miejsce. Zwykle używa się go z określeniami for lub since, np.
I have been playing football since I was seven.
She has been feeling unwell for two days.
6.Czasu past perfect używamy zwykle, aby podkreślić, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości, np.
Before we got our cat, we had never had a pet in our family.
I hadn’t realized he was married until I noticed his wedding ring.

4. OKREŚLANIE TERAŹNIEJSZOŚCI.

1.Czas present simple opisuje ogólne prawdy, niezmienne i regularne czynności i wydarzenia, np.
Water freezes at 0 grades of Celsius.
I always have two cups of coffee for breakfast.
Where do you live? ( jaki jest twój stały adres )
Najczęściej używane przysłówki w tym czasie to:
usually often generally normally frequently always never sometimes
hardly ever occasionally.
2.Czas present continuous opisuje czynności wykonywane w tej chwili i niedokończone, np.
I’m trying to concentrate, so please don’t interrupt.
This year I’m doing a First Certificate course.
Where are you living? ( jaki jest twój tymczasowy adres )
Najczęściej używane określniki to:
at the moment today this morning this week this month this year now.
Czas present continuous użyty z przysłówkiem always opisuje coś co denerwuje nas zawsze lub często, np.
She’s always shouting.
He’s always arriving late.
They’re always talking when they should be studying.
3.Niektóre czasowniki nie występują w czasie present continuous. Należą do nich:
believe contain cost deserve fit know like look like love matter owe
realise remember seem smell suit understand.
4.Czas present perfect odnosi się do wydarzeń i sytuacji, które zaczęły się w przeszłości, ale nadal są związane z teraźniejszością lub nie zostały jeszcze zakończone, np.
I’ve never smoked a cigar in my life.
Someone has eaten all the cakes.
We haven’t spent very long time on this unit so far.
Have you finished your meal?
Czas present perfect występuje często z użyciem określników:
so far ever never this year this week all my life recently for a long time since 1995.
For używamy określając od jakiego czasu, a since – od którego momentu
w przeszłości, np.
for two years for a long time for a few minutes for the last three days
since 1998 since yesterday since 5 o’clock since lunchtime since May.
5.Czas present perfect continuous odnosi się do czynności zaczętych w przeszłości i niedokończonych, np.
We’ve been waiting for 20 minutes.
I have been learning English for 5 years.
I have been knocking for 5 minutes but nobody has answered the door.
6.Czasy teraźniejsze mogą także być używane do opisu przyszłości, np.
When does this lesson end?
I’ll phone you when I arrive.
When is your sister getting married?
Lub do opisu przeszłości, np.
I’ve been to the USA several times.
Teacher wins jackpot in lottery. ( jako nagłówek w gazecie )

5. OKRESY WARUNKOWE

Zdania rozpoczynające się od If są używane przy opisach lub wyobrażeniu sobie konsekwencji danego wydarzenia. Są trzy podstawowe okresy warunkowe.

1. PIERWSZY OKRES WARUNKOWY

If + czas present simple oraz czas future simple (will + bezokolicznik) są używane do wyobrażenia sobie wydarzenia, które może nastąpić w przyszłości lub do opisu konsekwencji wydarzeń, które zawsze mają miejsce, np.

If our flight lands on time, we’ll arrive in time for lunch.
If you book your summer holiday in December, you will get a discount.
If you want to go to the USA, you will have to get a visa.
If water is heated, it will boil ( można również powiedzieć: If water is heated, it boils).
Przykład umieszczony w nawiasie jest czasem nazywany zerowym okresem warunkowym. Używamy go tylko wtedy, gdy mówimy o wydarzeniach i ich konsekwencjach, które zawsze mają miejsce, np.

If the sun shines, the temperature rises.
Water freezes if the temperature falls below 0.

Unless (jeśli nie) i in case ( w przypadku, na wypadek ) mogą również być używane w tym okresie warunkowym, np.
I won’t give you a present unless it’s your birthday.
You won’t be able to get into the concert unless you have got a ticket.
I’ll bring a jumper in case it gets colder in the evening.
I’ll take a map with me in case I get lost.

2. DRUGI OKRES WARUNKOWY

If + czas past simple i would + bezokolicznik są używane, kiedy chcemy sobie wyobrazić konsekwencje wydarzenia, które raczej nie będzie miało miejsca lub nie może mieć miejsca, np.

Which country would you visit if you could go anywhere in the world ?
If I had enough money, I would go to Brazil.
If I was (możemy również użyć were!!!) English, I wouldn’t need to take this exam.

Forma if I were you jest często stosowana przy udzielaniu rady, np.
What would you do in this situation?
If I were you, I would stay at home.

3. TRZECI OKRES WARUNKOWY

If + czas past perfect i would have + 3 forma czasownika są używane, gdy chcemy wyobrazić sobie konsekwencje wydarzenia, które wydarzyło się, nie wydarzyło się lub rozpoczęło się w przeszłości, np.

If I had known about the delay, I wouldn’t have got to the airport so early.
If there hadn’t been a mix-up with our booking, we would have had a better room.
If I had had more time, I would have finished my work.

4. OKRESY WARUNKOWE MIESZANE

Możemy także połączyć drugi i trzeci okres warunkowy. Tej formy używamy często, aby wyobrazić sobie konsekwencje w przyszłości lub w teraźniejszości wydarzenia, które miało miejsce lub nie miało miejsca w przeszłości, np.
If you had done more work (w przeszłości), you would get higher marks (obecnie lub w przyszłości).
If the sun had shone more while I was on holiday, I would have a suntan now.
If I had been born in 1975, how old would I be now?

6. STRONA BIERNA

1. Strony biernej używamy, gdy dana osoba odpowiedzialna za czynność jest nieznana lub nie jest to istotna informacja,np.
Beer is made water, hops and malted barley.
I was given a watch for my birthday.
These problems will have to be solved before we can go ahead.
The results are being published on Monday.
Możemy również używać strony biernej, gdy nie chcemy wspomnieć o osobie wykonującej czynność, np.
We were asked to arrive at 8 o’clock.
This composition must be handed in by next Monday.
2. Słówka by używamy w stronie biernej, gdy chcemy wymienić osobę odpowiedzialną za daną czynność, np.
Penicilin was discovered by Alexander Fleming.
The first CDs were marketed in 1982 by Philips and Sony.
The research is being done by a team of American scientists.

3. Czasami zdarza się, że nie ma dużej różnicy w tłumaczeniu zdań w stronie biernej i w stronie czynnej. Strona bierna może być używana, aby ubarwić styl wypowiedzi, np.

Only 17 muscles are used when you smile but 43 are used when you frown. (strona bierna)
You only use 17 muscles when you smile but you use 43 when you frown. (strona czynna)

Light bulbs were invented in 1878 by Joseph Swan. (strona bierna)
Joseph Swan invented light bulbs in 1878. (strona czynna)

4. PODSTAWOWA KONSTRUKCJA STRONY BIERNEJ TO:
CZASOWNIK BE + 3 FORMA CZASOWNIKA !!!

Formę tę dostosowujemy do czasu, w jakim jest nasza wypowiedź:
present simple - am (are, is ) + 3 forma czasownika
present continuous - am (are, is ) being + 3 forma czasownika
past simple - was (were) + 3 forma czasownika
past continuous - was (were) being + 3 forma czasownika
present perfect - have (has) been + 3 forma czasownika
past perfect - had been + 3 forma czasownika
future simple - will (shall) be + 3 forma czasownika
future in the past - would (should) be + 3 forma czasownika
future perfect in the past - would (should) have been + 3 forma czasownika

7. MOWA ZALEŻNA

1. W mowie zależnej czas zwykle zostaje “cofnięty” do past simple lub past perfect,
np. „I haven’t watched the news on TV for ages”. – He said that he hadn’t watched the news on TV for ages.
“I don’t often read the newspaper.” – She said that she didn’t often read the newspaper.

Kiedy informacja jest nadal aktualna i prawdziwa, czas nie musi być zmieniony,
np. My boss refused to let me know whether I’m going to get a pay rise next year.
We were told that Jupiter is the largest planet.

2. Zamiana czasów:
Present Simple – Past Simple
Present Continuous – Past Continuous
Present Perfect – Past Perfect
Past Simple – Past Perfect
Past Continuous – Past Perfect Continuous
Future Simple – Future in the Past

3. Wyrażenia, które wprowadzają mowę zależną to:
add, admit, announce, answer, complain, explain, find out, inform, let know, reply, report, say, shout, suggest, tell, whisper.
Np. “I’m afraid I made a mistake.”- She admitted that she had made a mistake.
“Oh, and I’m sorry.” – She added that she was sorry.
“Listen everyone: we’re getting married!” – They announced that they were getting married.

Polecenia, obietnice, oferty, prośby i rady w mowie zależnej są wprowadzane przez następujące wyrażenia:
advise, ask, encourage, invite, offer, order, persuade, promise, recommend, remind, tell, threaten, want, warn.
Np. “You’d better be careful.” – She advised me to be careful.
“Will you help me, please?” – He asked me to help him.
“Don’t drop it!” – She warned me not to drop it.
“Go on, have another try!” – She encouraged me to try again.

Pytania w mowie zależnej są wprowadzane przez wyrażenia:
ask, inquire, try to find out, wonder, want to know.
Np. “What are you doing?” – He asked me what I was doing.
“Are you feeling all right?” – She asked me if/whether I was feeling all right.

4. Kiedy określamy czas lub miejsce następujące wyrażenia muszą być zmienione:
here – there
now – then
this – that
tomorrow – the next day
yesterday – the day before
this week – that week
last week – the week before
next week – the week after
Np. Some days ago she said, “Phone them tomorrow.” – She told me to phone them the next day.
“Don’t forget to include this information.” – She reminded me to include that information.

Wyrażenia te nie ulegają zmianie, jeśli czas i miejsce nie zmieniły się od czasu rozmowy, np. Earlier today she said, „Go and see them tomorrow.”- She told me to go and see them tomorrow.
Five minutes ago she said, “I will meet you here at lunchtime today.” – She told me that she would meet me here at lunchtime today.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.