X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24743
Przesłano:

Plan pedagogizacji

Plan Pedagogizacji Rodzica w klasie 5 w roku szkolnym 2013/2014

wrzesień:

System pracy w szkole podstawowej :

- zapoznanie rodziców z harmonogramem pracy w klasie 5 sp
- omówienie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole podstawowej
- poinformowanie rodziców o roli rady rodziców oraz samorządu klasowego
- zwrócenie uwagi na konieczność aktywnego udziału rodzica w życiu szkoły , między
innymi o obowiązkowym udziale w zebraniach
- rozmowa z rodzicami na temat opinii i orzeczeń dzieci , oraz o dostosowaniu metod pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach
- udzielenie wstępnych informacji dotyczących planowanych działań klasy oraz grupy wiekowej w bieżącym roku szkolnym
- omówienie form i sposobów przebiegu zebrań w roku szkolnym oraz możliwości utrzymywania kontaktu i współpracy ze szkołą

październik:
Wpływ domu rodzinnego na zachowanie dziecka i postępy w nauce:

- omówienie pojęcia trudności wychowawczych oraz trudności w nauce
- zwrócenie szczególnej uwagi na wykształcenie w dzieciach nawyku nauki
- podkreślenie wpływu rodziców/rodziny i rodzeństwa na późniejsze zachowanie dziecka
- omówienie zagadnienia wychowania tolerancyjnego i rygorystycznego
- zwrócenie rodzicom uwagi na ich ogromną rolę w kształtowaniu postaw i poglądów dzieci
- omówienie możliwości współpracy między rodzicami a nauczycielami, pedagogami i psychologami w celu pokonania trudności wychowawczych oraz w nauce
- sposoby motywacji dziecka do nauki oraz ich wpływ na efekty nauczania

listopad:

Mediacje w domu i w szkole :

- podanie definicji mediacji oraz mediatora
- rozmowa na temat roli mediacji w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w domu jak i w szkole
-podkreślenie roli kompromisu we wzajemnych kontaktach dzieci oraz w kontaktach między rodzicami oraz nauczycielami
- wskazanie rodzicom jak ważne jest nawiązanie nici porozumienia i współpracy dla dobra dzieci
- zwrócenie uwagi na szkodliwość zbyt emocjonalnego podejścia do kwestii związanych z zajęciami, uwagami, nauczycielami i innymi aspektami związanymi z pobytem dziecka w szkole

grudzień:

Wychowanie dziecka - ideały a rzeczywistość

- rozmowa na temat wychowanie bezstresowego , jego wad i zalet
- poruszenie tematyki wychowania rygorystycznego oraz jego cech
- omówienie często pojawiającej się u uczniów postawy roszczeniowej oraz zastanowienie się nad uzasadnieniem tego rodzaju postawy
- uwrażliwienie rodziców na problem związany z uzasadnianiem i usprawiedliwianiem postaw i zachowań dziecka opinią lub orzeczeniem PPP oraz samym charakterem dziecka
-wychowanie jako proces długotrwały i zależny nie tylko od rodziny ale też od środowiska w którym dziecko przebywa

styczeń:

Moje dziecko jest uczniem - prawa i obowiązki

- omówienie wraz z rodzicami podstawowych zadań spoczywających na dzieciach jako uczniach szkoły podstawowej na podstawie bieżących wyników w nauce
- zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci oraz zachowanie norm społecznych, tolerancji i zrozumienia wobec innych uczniów
- zainteresowanie rodziców problemem "przekraczania granic" czyli zachowań nie dozwolonych i nie akceptowanych
- rozmowa z rodzicami dotycząca wyznaczania dziecku granic w życiu codziennym i szkolnym

luty :

Wpływ mediów na dziecko - Internet, tv, gry

- pogadanka dotycząca negatywnego wpływu telewizji i szeroko pojętego Internetu
-wskazanie rodzicom zalet i wad Internetu(portale społecznościowe , czaty, maile, ochrona danych osobowych, zdjęcia, smsy) oraz zagrożeń z nich płynącego
- poinformowanie o możliwości ochrony dziecka przed cyber przemocą oraz o konieczności rozmów z dziećmi o zagrożeniach płynących z Internetu
-ponad to uwrażliwienie rodziców na fakt iż dziecko może być nie tylko ofiarą ale też sprawcą takiej przemocy

marzec:

Higiena pracy i życia codziennego

- pogadanka na temat pracy dzieci w trakcie zajęć lekcyjnych
- rozmowa z rodzicami oraz krótki wykład na temat przygotowania stanowiska pracy dziecka w domu i zapewnienia mu odpowiednich warunków do nauki oraz zapoznanie rodziców z pojęciem komfortu psychicznego czy zadbania o dietę dzieci sprzyjającą ich rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu
- przedstawienie najczęstszych błędów pojawiających się w diecie i w nawykach nauki w domu

kwiecień:

Uczeń aktywny i zaangażowany

- omówienie programów, projektów i konkursów które już odbyły się lub odbędą w szkole
- przekonanie rodziców do większego zaangażowania się w pracę szkoły ale przede wszystkim do motywowania dzieci aby brały udział nie tylko w zajęciach dodatkowych ale też w różnego rodzaju akcjach i projektach co pozwoli poszerzyć wiedzę dziecka ale też ukształtować odpowiednie postawy na przyszłość
- przedstawienie korzyści płynących z udziału w zadaniach proponowanych przez szkołę i uczniów innych niż wyższe oceny i pochwały

maj:

Nasze oczekiwania a rzeczywistość

- pozyskanie informacji od rodziców na temat ich oczekiwań względem szkoły , pracy pedagoga oraz nauczycieli oraz konfrontacja tych oczekiwań z rzeczywistością
- rozmowa z rodzicami na temat ich zaangażowania i współpracy ze szkołą, oczekiwań pracowników szkoły względem rodziców
- wyciągnięcie wniosków co do wzajemnej współpracy, możliwości jej poprawy czy osiągnięcia kompromisu w kwestiach spornych na linii szkoła-rodzic

czerwiec:

Nasza klasa i jej praca- podsumowanie

- podsumowanie pracy klasy w roku szkolnym
-wyciągnięcie wniosków z wykonanych zadań, porażek oraz sukcesów
- poinformowanie rodziców co do danych statystycznych , wizerunku klasy , postępów w nauce
- wskazanie plusów wzajemnej pracy dla dobra dziecka oraz podsumowanie działań klasy, rocznika i innych grup wiekowych na rzecz szkoły

Opracowała: Agnieszka Szatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.