X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24737
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel kontraktowy: mgr inż. Joanna Kornak
Nauczane przedmioty: chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: .........
Puławy, 2011r.
I. CEL GŁÓWNY

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz podniesienie poziomu jakości pracy.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej;
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

PLAN DZIAŁANIA
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1)*


1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli
2. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego:
- określenie zadań przewidzianych do realizacji w czasie trwania stażu,
- zredagowanie projektu planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły
3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- bezpośrednia rozmowa i zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
4. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami:
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wg ustalonego harmonogramu
- przeprowadzanie lekcji w obecności opiekuna wg harmonogramu
- prowadzenie lekcji otwartych
- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
5. Tworzenie własnego warsztatu i metod pracy oraz ich doskonalenie:
- opracowanie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania oraz regulaminu klasopracowni
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- gromadzenie oraz aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych
- gromadzenie oraz aktualizacja własnej biblioteki metodyczno - przedmiotowej
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dziennika zajęć pozalekcyjnych
- przygotowywanie scenariuszy lekcji
- stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy
7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- kontynuacja studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
- udział w różnorodnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia) zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
8. Aktywne uczestnictwo w pracach komisji przedmiotów chemicznych. Pełnienie oraz podejmowanie dodatkowych funkcji i zadań w szkole:
- realizacja planu pracy komisji
- współpraca z nauczycielami
- opiekowanie się młodzieżą podczas wyjść, wycieczek i imprez organizowanych w szkole zgodnie z kalendarium
- udział w „Dniach Otwartych Szkoły”
9. Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- zbieranie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, konspektów zajęć itp.
10. Określenie mocnych i słabych stron własnego działania – ewaluacja metod pracy:
- analiza i autorefleksja
- rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu
- dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy
11. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrekcji szkoły:
- opis realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego pogłębiony autoanalizą i autorefleksją
12. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją:
- sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)*

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami:
- szczegółowe zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- rozmowy z pedagogiem szkolnym
2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
- zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- prowadzenie spotkań z rodzicami
- rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- współpraca z samorządem klasowym, trójką klasową (radą rodziców klasową)
- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów
- wywiady środowiskowe
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- konsultacje z innymi nauczycielami
3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- zapewnienie uczniom opieki na lekcjach
- dbałość o bezpieczeństwo uczniów
- kształtowanie właściwych postaw moralnych, społecznych i patriotycznych
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
4. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy:
- objęcie opieką uczniów z problemami dydaktycznymi i/lub wychowawczymi
- służenie uczniom pomocą
- współpraca z uczniem zdolnym oraz uczniem wykazującym trudności w nauce
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- prowadzenie zajęć dodatkowych
- ustalenie form i metod pracy dostosowanych do możliwości uczniów
- indywidualizacja w procesie nauczania
- przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych
5. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
- problemy cywilizacyjne – filmy
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki
- podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę
- przygotowanie gazetki o tematyce chemicznej
6. Wspomaganie uczniów i przygotowywanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie:
- motywowanie uczniów i zespołów uczniów do realizacji zamierzonych celów oraz monitorowanie ich osiągnięć
7. Wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych zdolności i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia: - organizacja lekcji z uwzględnieniem możliwości uczniów i zakresu programu


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)*

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i komunikacyjnej:
- przygotowywanie dokumentów i materiałów dydaktycznych, np. planu rozwoju zawodowego, planów wynikowych, konspektów zajęć, testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych itp.
- prowadzenie e-dziennika
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw, nauczycielami, rodzicami i uczniami
2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela:
- wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu
- korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i internetu
3.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych:
- umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt 4)*

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- analizowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki
3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym:
- analiza wyników w nauce
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- indywidualna pomoc uczniom
- objęcie szczególną troską uczniów słabych
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez prowadzenie zajęć uświadamiających na godzinach wychowawczych
- przygotowywanie scenariuszy godzin wychowawczych
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
4. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze:
- obserwacja zachowania uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze, ich relacji interpersonalnych, analiza ich ocen
- postawienie diagnozy do indywidualizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
5. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
Pedagogizacja rodziców:
- wystąpienia na zebraniach z rodzicami dotyczące tematyki dydaktyczno – wychowawczej
- diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów
- zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami
- rozmowy wychowawcze w uczniami.
- organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych
- opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych i pozaszkolnych


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)*

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły:
- analiza dokumentów wyznaczających pracę szkoły
- analiza przepisów prawa oświatowego
- stosowanie się do dokumentów wewnątrzszkolnych we własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej
- opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w radach pedagogicznych, radach szkoleniowych i spotkaniach komisji przedmiotów chemicznych.
- praca w komisji przedmiotów chemicznych
- dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych
3. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły:
- zapoznanie się z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami


Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego został opracowany wg wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580);
- Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010r. Nr 235, poz. 1543);
- Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).
W okresie trwania stażu przedłożony projekt planu rozwoju zawodowego może być przeze mnie modyfikowany i uzupełniany. Informacje o zmianach będą zamieszczone w prowadzonej dokumentacji przebiegu stażu.

Zatwierdzam do realizacji: ..................................
Data i podpis dyrektora

Opracowała: ..................
Opiekun stażu: .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.