X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24701
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta : Zyta Derlukiewicz
Szkoła Podstawowa Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu

STANOWISKO: Nauczyciel matematyki
CZAS TRWANIA STAŻU: 02.09.2013r. – 31.05.2014r.
DATA ZATWIERDZENIA PLANU: 31.05.2014r

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz nabycie umiejętności jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu a następnie omawianie ich.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
6. Współpraca z wychowawcami klas.
7. Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Lp./ Zadania/ Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. Zapoznanie się z:
- Statutem szkoły
- Szkolnym programem wychowawczym
- Wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- Szkolnym programem profilaktyki
- Rocznym planem rozwoju szkoły
- Regulaminem pracy
- Dziennikami zajęć
IX.2013r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne z analizy dokumentacji

2 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć) IX.2013r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

3 Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami
Obserwacja i udział w Radach Pedagogicznych
IX.2013r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Prawidłowa organizacja zajęć własnych

4 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie.
Sporządzenie planu rozwoju IX.2013r.
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego

5 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu.
IX.2013r. Kontrakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy

6 Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie planu rozwoju zawodowego oraz przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły IX.2013r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

7 Dokumentowanie realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty
Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności
Cały okres trwania stażu
Dokumenty

8 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu, oraz opis stopnia realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie modyfikacji planu rozwoju
VI.2014r.
Sprawozdanie z realizacji planu i przebiegu stażu

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją
Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku
V.2013r.
Wniosek
Dokumentacja z realizacji planu


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1 Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych
Opracowanie i realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok szkolny 2013/2014
IX.2013r. oraz cały okres stażu Rozkłady materiałów i plany wynikowe z matematyki

2 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
Cały okres stażu
Konspekty lekcji
Testy i karty pracy uczniów
Notatki własne

3 Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
Analiza i wnioski z własnej pracy pedagogicznej
Cały okres stażu
Dokumenty pohospitacyjne
Arkusze obserwacji lekcji
Notatki własne

4 Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej
Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne
Opracowywanie prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów semestralnych
Studiowanie literatury pedagogicznej
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne
Zgromadzone prace klasowe, kartkówki, sprawdziany
Notatki własne

5 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami także innych palcówek, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Cały okres stażu
Kontakty interpersonalne z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, policją, kuratoriami, sądem

6 Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych
Pomoc w nauce i w wyrównanie braków szkolnych
Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Pomoc w odrabianiu zadań, gry i zabawy edukacyjne
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

7 Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
Publikacja w Internecie Planu rozwoju zawodowego a także wybranych konspektów lekcji.
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowywania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów
Cały okres stażu
Notatki własne

8 Organizacja szkolnego konkursu matematycznego
Przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego w klasach IV- VI
Cały okres trwania stażu
Zadania konkursowe


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1 Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami
Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami
Udział w godzinach wychowawczych
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku
Konspekty zajęć
Arkusze obserwacji

2 Kontakty z pracownikami placówek współpracujących ze szkołą ( Policja, Sądy, kuratorzy)
oraz rodzicami uczniów. Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach
Udzielanie wsparcia dla rodziców
Analiza dokumentacji oraz indywidualnych teczek
Cały okres stażu
Stosowne wpisy w dzienniku

3 Poznanie i udzielanie wsparcia w środowisku uczniów
Obserwacja uczniów
Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obserwacja wg wcześniej przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji lekcji

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Cały okres stażu
Konspekty lekcji

3 Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji
Opracowanie konspektu zajęć, konsultacja, analiza
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, opinia osoby hospitującej

4 Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych lekcji, notatek, rozmów pohospitacyjnych Cały okres stażu
Udoskonalenia w prowadzeniu zajęć

5 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
VI. 2013r.
Teczka stażysty
Sprawozdanie z okresu stażu


........................................
nauczyciel stażysta........................................
opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji:


........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora

Kijowiec, dn. ...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.