X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24682
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. /ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ TERMIN REALIZACJI/ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego Sierpień 2011 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
- plan rozwoju zawodowego
2. Doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu metod pracy pedagogicznej
• Przygotowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
• Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez wyszukiwanie lub przygotowywanie pomocy dydaktycznych
• samokształcenie
• samodzielne studiowanie literatury fachowej
• Tworzenie biblioteczki metodycznej z materiałami dla nauczyciela języka polskiego
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne. Okres trwania stażu - lista lektur, potwierdzenia z biblioteki szkolnej
- przykładowe testy, sprawdziany
- przykładowe pomoce
- wykaz lektur, notatka
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w szkoleniu zawodowym
• Udział w szkoleniach, Radach Pedagogicznych
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.) Według harmonogramu, cały okres stażu - listy obecności
- potwierdzenia dyrektora
- zaświadczenia
4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego
• Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Opracowanie planów wynikowych dla klas I-III w gimnazjum
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora Okres trwania stażu - lista obecności
- poświadczenia, protokoły
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, notatek, itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego Okres trwania stażu - dokumentacja
- sprawozdanie
- prezentacja

6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów, sprawdziany, kartkówki i analiza wyników
• Analiza i opracowanie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnego z języka polskiego dla klas III gimnazjum Okres trwania stażu
- przykładowe testy, sprawdziany, kartkówki
- opracowane wyniki egzaminów
7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań
• opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas III w gimnazjum
• Praca z uczniami zdolnymi – opracowanie programu zajęć koła fotograficznego dla uczniów klas II-III w gimnazjum
• Przygotowanie danych i opracowanie identyfikatorów szkolnych 2011-2012
2011-2012
wrzesień-październik 2011 - plany pracy
identyfikatory szkolne, poświadczenie Dyrektora
8. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Okres trwania stażu Kontrakt, sprawozdanie
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty lekcji, notatki
Notatki, konspekty lekcji
Notatki


§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami
• Systematyczny kontakt z wychowawcami, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem i wspólne rozwiązywanie problemów Okres trwania stażu -protokoły, sprawozdanie wychowawcy
poświadczenia pedagoga, Dyrektora

2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu rozwiązywania problemów z uczniami
• Nawiązywanie kontaktów indywidualnych, spotkanie z rodzicami na zebraniach, kontakt mailowy i telefoniczny
• Prowadzenie konsultacji dla rodziców
• Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
• Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły” Na bieżąco -wpisy w dzienniku, poświadczenie Dyrektora
- harmonogram konsultacji, notatki wychowawcy
- poświadczenie Dyrektora
3. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych/z zaległościami
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas III gimnazjum przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w oparciu o opracowany plan; wyrównywanie szans uczniów
• Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających problemy z nauką
• Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
• Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu i lekcji wychowawczych
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas II i III objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną Okres stażu
Na bieżąco - plan pracy kół, sprawozdanie nauczyciela
- poświadczenie Dyrektora
gazetki ścienne
- plan wychowawczy, scenariusze godzin wychowawczych
- plan wychowawczy, sprawozdanie
- poświadczenie pedagog i psychologa
- plan pracy, sprawozdanie
4. Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania własnych umiejętności
• Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów polonistycznych
• Organizacja szkolnego konkursu talentów Okres stażu
Marzec 2012 - lista uczestników, protokół przebiegu, lista laureatów
- zdjęcia, lista laureatów
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich konkursów z języka polskiego, organizowanych przez kuratorium oświaty, inne szkoły i instytucje niezależne Okres trwania stażu - zaświadczenia, lista uczestników i laureatów
6. Zapoznanie się z potrzebami i zainteresowaniami, problemami uczniów
• Tworzenie biblioteczki klasowej oraz włączenie do listu lektur pozycji związanych z problemami okresu adolescencji Okres stażu - lista lektur
7. Współpraca z biblioteką szkolną
• Propozycja zakupu literatury współczesnej dla młodzieży Okres stażu - lista lektur


§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy pomocy komputera
• Wykonywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera, dyplomów
• Opracowanie scenariuszy lekcji i różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: sprawdzianów, testów, kartkówek
• Opracowanie dokumentacji szkolnej – planów wynikowych, wymagań edukacyjnych, PSO.
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Prowadzenie dziennika internetowego Okres stażu - przykładowe testy, sprawdziany, dyplomy
- poświadczenie Dyrektora
2. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych i forów do wzbogacenia własnego warsztatu pracy
• Pozyskiwanie materiałów z metodyki nauczania języka polskiego i dotyczących awansu zawodowego
• Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami
• Doskonalenie umiejętności pracy na komputerze oraz korzystanie z zasobów Internetu Okres stażu - adresy przykładowych stron
3. Publikacje w Internecie
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Tworzenie szkolnej strony internetowej
• Publikacja wymagań edukacyjnych, planów wynikowych, planów kół zainteresowań na szkolnej stronie internetowej Okres stażu
- adres strony
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej przez uczniów
• Prowadzenie wybranych zajęć koła fotograficznego w pracowni internetowej
• Nauka obsługi programów do edycji zdjęć w ramach koła fotograficznego
• Praca z tablicą multimedialną na lekcji Okres stażu - przykładowe scenariusze lekcji


§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Aktywny udział w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia, służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Lektura pozycji wydawniczych dotyczących tej tematyki
• Śledzenie na bieżąco nowoczesnych metod dydaktycznych Na bieżąco - poświadczenia
- lista lektur, notatki
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych, rozmowy z innymi nauczycielami, wychowawcami, zasięganie porad pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
• Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych
• Rozwiązywanie problemów edukacyjnych poprzez różnicowanie metod i form pracy z dziećmi zdolnymi
• Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami Na bieżąco - wpisy w dzienniku zajęć lekcyjnych, wpisy w teczce wychowawcy, potwierdzenia pedagoga i dyrektora szkoły
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Udział w obradach Rady Pedagogicznej
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych Na bieżąco - lista obecności
- dokumentacja szkolna
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Udział w posiedzeniach zespołu nauczycieli i specjalistów, dotyczących planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
• Tworzenie KIPU W ciągu stażu - opinie
- notatki


§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej. Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów dotyczących awansu zawodowego
• Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego, przepisów BHP,
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego poprzez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenia MEN dotyczące programów nauczania, Rozporządzenia MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów.
• Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie Na bieżąco - teksty przepisów
- notatki
2. Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego
• Regularne odwiedzanie stron internetowych, portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym i udział Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji
• Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich Na bieżąco - teczka zawierająca akty nowelizacji prawa oświatowego
- właściwie przygotowana dokumentacja szkolna
- poświadczenia dyrektora
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznych
• Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych Na bieżąco - protokoły
- poświadczenia dyrektora
4. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów szkolnych zgodnie z prawem oświatowym
• Dostosowanie planów wynikowych, PSO do obowiązujących uregulowań prawnych
• Udział w pracach różnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
• Prawidłowa organizacja i współorganizacja wycieczek
• Udział w posiedzeniach zespołu nauczycieli i specjalistów, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom W ciągu stażu - zapisy w protokołach
- plany wynikowe
- dokumentacja wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.