X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24622
Przesłano:

Sprawozdanie częściowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego za II sem. r. szkolnego 2013/2014

Joanna Troll-pedagog szkolny

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOANNY TROLL
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEN ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES: 03.02.2014-27.06.2014

PODSTAWOWE CELE:
1. Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej.
2. Podejmowanie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
4. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
5. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 1.03.2013r., poz. 393).

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań, poprzez:
- udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki;
- udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
- systematyczny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,;
- udział w spotkaniach grup roboczych w ramach powołanych Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”;
2. Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole przydzielone przez dyrektora poprzez:
- koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
- koordynowanie spraw wychowanków z domu dziecka;
- uczestniczenie w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej;
- wprowadzanie zmian do statutu szkoły;
- pełnienie funkcji koordynatora ds. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, w tym: sporządzanie sprawozdań i dokumentacji dotyczącej pracy świetlicy;
- realizowanie szkolnych programów profilaktycznych, w tym programu współautorskiego;
- pełnienie zastępstw za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności;
3. Prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- prowadzenie indywidualnych spotkań - konsultacji dla rodziców i uczniów. Na bieżąco udzielanie rodzicom wskazówek do pracy w domu z dziećmi,
- prowadzenie zajęć/warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji n/t:
> spotkania dla rodziców w ramach realizacji programu „Każdy z nas może być dobrym rodzicem- treningu umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii”,
> Przeprowadzenie spotkania dla rodziców przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat „Zagrożenia dzieci w sieci”,
> Przeprowadzenie spotkania dla rodziców na temat uzależnień,
> Przeprowadzenie spotkania dla rodziców uczniów klas VIa, VIb, VIc na temat rekrutacji do gimnazjum,
4. Praca diagnostyczna:
- diagnozowanie uczniów klas Oa i Ob pod katem dojrzałości szkolnej,
- sporządzanie opinii pedagogicznych dot. zdiagnozowanych uczniów,
-wykorzystywanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją przez pedagoga szkolnego,
z których skorzystało 9 uczniów w ramach realizacji dodatkowej godziny z art. 42 KN,
- prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej prowadzonych przez pedagoga szkolnego dla 22 uczniów,
- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych na terenie szkoły przez nauczycieli-terapeutów, z których skorzystało 105 uczniów,
- organizowanie zajęć z psychologiem szkolnym na terenie szkoły, z których skorzystało 20 uczniów,
- organizowanie zajęć logopedycznych na terenie szkoły, z których skorzystało 15 uczniów,
- zorganizowanie dla 15 uczniów zajęć z pomocy koleżeńskiej w organizowanych
tzw. zespołach pomocy koleżeńskiej (uczniowie zdolni pomagają uczniom słabszym).
6. Realizowałam zadania z zakresu profilaktyki szkolnej, a mianowicie:
- lekcje wychowawcze na temat:
• Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas Ia/Ib/Ic/IIa/IIb/IIc/IIIa/IIIb/IIIc/IIId przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat: „Nie ufam obcym”;
• Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas IVa/IVb/IVc/Va/Vb/Vc/VIa/VIb/VIc przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat: „Asertywność – sztuka bycia sobą”,
• Zorganizowanie dla uczniów klas VIa, VIb, VIc – warsztatów ze specjalistami z PPP n/t: „Jak radzić sobie ze stresem”;
• Zorganizowanie dla uczniów klas Va, Vc– warsztatów ze specjalistami z PPP n/t:
„Jak radzić sobie z agresją rowieśniczą”;
• Zorganizowanie dla uczniów klas VI-tych spotkania z policją na temat: „Odpowiedzialności karnej nieletnich”,
- pogadanki dla uczniów:
• pogadanki dla uczniów klas I-III n/t : „Bezpiecznie spędzamy wakacje”, przeprowadzone przez straż miejska,
• zorganizowanie dla uczniów klas IV-VI pogadanek z przedstawicielem KMP na temat: „Zagrożeń związanych z Internetem, telewizją i telefonami komórkowymi”,
7. Dokonywałam ewaluacji własnych działań terapeutycznych:
Analiza postępów uczniów objętych opieką pedagoga (zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją).
8. Podejmowałam różnorodne formy doskonalenia zawodowego, dzięki temu uzyskiwałam dodatkowe kompetencje pedagogiczne, w tym:
- szkolenia zewnętrzne:
• „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży” – 100-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Akademię Profesjonalnego Nauczyciela,
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć dzieci, sprawiając radość sobie i dzieciom” -
50-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Diagnoza i co dalej – czyli o wykorzystaniu wyników badania umiejętności uczniów” - 30-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Sytuacje kryzysowe w szkole z perspektywy doświadczeń przedstawicieli Policji” – konferencja szkoleniowa,
• „Zrozum-zaakceptuj-pomóż” – konferencja pedagogiczna,
• „Statut szkoły podstawowej i gimnazjum w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego” – seminarium,
• „Przykłady dobrej praktyki w zakresie działań na rzecz profilaktyki oraz zdrowia
i bezpieczeństwa uczniów” – konferencja metodyczna,
• „Przestrzeń edukacyjna dla dziecka w wieku od 6 do 10 lat. Jak ją tworzyć, by skutecznie wspierać proces edukacji, zgodnie z potrzebami małego ucznia” – konferencja,
• „Nie zamykaj oczu – o różnych aspektach zjawiska przemocy w rodzinie” – konferencja,
• „Rozwijanie u uczniów umiejętności konstruktywnego komunikowania się
z innymi” – konferencja metodyczna,
• „SOS pomoc w szkole w sytuacji kryzysu” – 35-godzinne szkolenie.
- szkolenia wewnętrzne:
• „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych” – szkolenie,
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie,
• „E-dziennik” – szkolenie.
9. Samokształcenie:
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej:
1. Rogers Bill., Naprawa zachowania, Warszawa 2014,
2. Barciński Zbigniew (red.), Odmowa udziału w lekcji, Lublin 2012,
3. Barciński Zbigniew (red.), Zachowania przeciw nauczycielowi, Lublin 2013,
4. Goff S., Thomas D., Trenathan M., Być świadomym rodzicem, Kraków 2013,
5. Peters S., Paradoks szympansa. Przełomowy program zarządzania umysłem, Warszawa 2013,
6. Larson J., Lochman J., Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem, Warszawa 2012,
7. Larson J., Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem
i agresją, Warszawa 2012.
- bieżące korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych.
10. Planowanie pracy pedagoga na rok szkolny 2013/14 – sporządzenie sprawozdania
z Planu Pracy Pedagoga na rok szkolny 2013/14 uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz jej potrzeby;
11. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.);
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Umiejętnie posługiwałam się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji do: sporządzania narzędzi diagnostycznych, opracowywania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych, opracowywania konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, dyplomów, zaproszeń, sporządzania sprawozdań z działalności pedagoga szkolnego, opracowywania dokumentacji awansu zawodowego, korzystania z Internetu w poszukiwaniu informacji dot. pracy z dzieckiem oraz nowości i innowacji pedagogicznych, systematyczne korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych.
2. Stosowałam i wykorzystywałam Internet do komunikowania się z innymi, poprzez:
- korzystanie z sieci szkolnej: elektroniczny kontakt z dyrekcją, nauczycielami i instytucjami, przesyłanie informacji drogą elektroniczną,
3. Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy terapeutycznej:
- korzystanie z programów diagnostycznych dla uczniów, korzystanie z programów edukacyjnych-multimedialnych dla uczniów,
- sporządzanie opinii pedagogicznych,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dla rodziców i nauczycieli,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów,
- sporządzanie artykułów i umieszczanie ich na stornie internetowej szkoły.
4. Opublikowałam materiały na portalach internetowych:
• Sprawozdanie częściowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1. Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami, wychowawcami klas, psychologiem szkolnym, logopedą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów:
- udzielałam nauczycielom wskazówek do pracy z uczniami sprawiającymi problemy dydaktyczno-wychowawcze,
- pomagałam w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
- udostępniałam opracowane przez siebie scenariusze zajęć oraz materiały i pomoce dydaktyczne,
- pomagałam w uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opiniach z PPP,
- przygotowywałam oświadczenia z opinii z PPP lub innych Poradni Specjalistycznych dotyczące uczniów.
2. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami podczas spotkań zespołów
- Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki,
- Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,
- zespołu ds. statutu szkoły
Poza tym systematycznie uczestniczyłam również w spotkaniach grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
3. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach WDN-u:
- zorganizowałam dla grona pedagogicznego zajęcia warsztatowe ze specjalistą z PPP
n/t: „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów podczas lekcji”.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Realizacja współautorskiego programu dot. bezpieczeństwa uczniów „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” napisanego przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Gliwicach:
• Zorganizowanie dla uczniów klas IV-VI pogadanek z przedstawicielem KMP na temat: „Zagrożeń związanych z Internetem, telewizją i telefonami komórkowymi”,
• Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-VI na temat „Bądź bezpieczny w sieci”,
• Przeprowadzenie spotkania dla rodziców przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat „Zagrożenia dzieci w sieci”,
• Przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III na temat: „Wzywanie pierwszej pomocy”,
• Zorganizowanie dla uczniów konkursu plastycznego „Moje bezpieczne wakacje”,
• Zorganizowanie dla uczniów klas I-III spotkania ze strażą miejską na temat: „Bezpiecznie spędzamy wakacje”,
• Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas I-III przez psychologa
i pedagoga szkolnego na temat: „Nie ufam obcym”;
• Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV-VI przez psychologa
i pedagoga szkolnego na temat: „Asertywność – sztuka bycia sobą”,
• Przeprowadzenie spotkania dla rodziców na temat uzależnień,
• Zorganizowanie dla uczniów klas VI-tych spotkania z policją na temat: „Odpowiedzialności karnej nieletnich”,
• Przeprowadzenie i zredagowanie ankiety ewaluacyjnej dla uczniów i rodziców na temat: „Zagrożenia występujące na terenie szkoły”,
• Zorganizowanie wyjścia do Straży Pożarnej dla uczniów klas IIa, IIb, IIc,
• Zorganizowanie dla uczniów klas IIIc i IIIb wyjścia do Komendy Miejskiej Policji.
2. Realizacja programu dot. bezpiecznego korzystania z mediów „Bezpieczeństwo
w sieci”:
- Organizacja uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 11.02.2014 r.,
w tym:
> spotkanie z przedstawicielem policji dla uczniów klas IV-VI n/t : „Zagrożeń związanych z internetem”,
> zajęcia dla uczniów klas 0-VI n/t : „Bądź bezpieczny w sieci”,
> spotkanie dla rodziców n/t: „Zagrożenia dzieci w sieci”,
> konkurs dla klas III-VI na „Projekt koszulki dot. bezpieczeństwa w sieci”,
> konkurs plastyczny dla klas O-II n/t: „Moje gry komputerowe bez przemocy”,
> konkurs na wykonanie tapety komputerowej dot. bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzony w IMCI,
- Zorganizowanie apelu dla klas O-III n/t: „Kulturalnego zachowania w Internecie”,
- Umieszczanie i aktualizowanie informacji dla rodziców na temat „Bezpiecznego Internetu” na stronie internetowej szkoły;
- Blokowanie stron internetowych zawierających szkodliwe treści;
- Umieszczenia informacji na temat bezpiecznego korzystania z sieci w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z Internetu: (sala komputerowa, kącik multimedialny);
- Stała współpraca z policją w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem;
- Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieci;
- Bieżące korzystanie i rozpowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców informacji przekazywanych przez: Fundację Kidprotect, Fundację Dzieci Niczyje oraz strony internetowe: www.sieciaki.pl, www.helpline.pl, www.bezpiecznyinternet.org, www.dzieckowsieci.pl.
- Ukończenie kursów internetowych:
- Ukończenie 3-semestralnych studiów podyplomowych prowadzonych on-line przez pedagoga szkolnego w lutym 2014 roku o specjalności: „Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży”
- Bieżące umieszczanie przez nauczycieli na stronie internetowej www.edux.pl publikacji;
- Zorganizowanie happeningu uświadamiającego społeczność lokalną n/t bezpieczeństwa w sieci;
- Zredagowanie ankiety dla rodziców dot. bezpieczeństwa w sieci;
3. Realizacja programu zajęć dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców” – treningu umiejętności wychowawczych połączonego z profilaktyką narkomanii: „Każdy z nas może być dobrym rodzicem”. Przeprowadzenie zajęć dla rodziców n/t:
- Budowanie zasad – dziecięce drogowskazy.
- Uczucia dziecka - poszukiwanie akceptacji, szczęścia, zrozumienia.
- Zrozumieć dziecko – język współpracy.
- Konsekwencje, a nie kary.
-Umiejętność rozwiązywania problemów jako czynnik chroniący dziecko przed substancjami psychoaktywnymi.
- Rodzicielska pochwała jako profilaktyka uzależnień.
- Asertywność, a środki uzależniające.
- Uwalnianie od grania ról – życie bez narkotyków. Ewaluacja zajęć.
Program „Każdy z nas może być dobrym rodzicem – trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii” został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach jak działalność innowacyjna i uzyskał pozytywną opinię i zgodę na realizację w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 (od stycznia 2015 roku).
4. Realizacja programów zajęć specjalistycznych dla uczniów:
- zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją,
- zajęć z terapii pedagogicznej.
5. Koordynowanie działalnością pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:
- kierowanie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo do systematycznego uczestnictwa w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- sporządzanie sprawozdań z działalności świetlicy: kwartalnych, półrocznych i rocznych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Ukończyłam 3-semestralne studia podyplomowe o specjalności: Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży i uzyskałam tytuł socjoterapeuty. Dzięki temu mam uprawnienie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów.
2. Organizacja konkursów dla uczniów:
- konkurs na „Naj-COOL-turalniejszą klasę w szkole”,
- konkurs dal uczniów dotyczący bezpieczeństwa w sieci – na projekt ulotki,
- konkurs dla uczniów – plastyczny – na temat; „Moje bezpieczne wakacje”,
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:
- zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu,
- zorganizowanie apelu dla uczniów klas IV-VI na temat bezpiecznego korzystania z mediów,
- zorganizowanie happeningu dla uczniów i społeczności lokalnej n/t: „Bezpieczna internetowa sieć”,
- zorganizowanie wyjść dla uczniów klas II i III do Komendy Miejskiej Policji oraz do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
- zorganizowanie happeningu dla uczniów i społeczności lokalnej n/t: „Bezpieczna internetowa sieć”.
5. Prowadziłam działania zmierzające do poprawy bazy pomocy dydaktycznych, poprzez:
- systematyczne wzbogacanie biblioteczki pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego,
- zakup gier edukacyjnych i programów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Stale współpracowałam z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci:
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
- Sądem Rejonowym,
- kuratorami zawodowymi i społecznymi,
- Komendą Miejską Policji,
- Strażą Miejską,
- Strażą Pożarną,
- stowarzyszeniami i fundacjami.
2. Stała i bieżąca współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach, w tym z PPP „Partner” oraz innymi poradniami specjalistycznymi.
Wymiernym wyznacznikiem mojej współpracy z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi mogą być poniższe dane liczbowe dotyczące:
- skierowania 24 uczniów do diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- zakwalifikowania 154 uczniów do różnych form pomocy w roku szkolnym 2013/2014 – II semestr:
• 140 uczniów posiada opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• 14 uczniów zostało zgłoszonych do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na wniosek nauczyciela,
- 89 uczniów posiada dostosowanie wymagań edukacyjnych, w tym:
• dysleksja – 26 uczniów,
• ryzyko dysleksji – 38 uczniów,
• uczeń z problemami dydaktycznymi – 14 uczniów,
• uczeń zdolny - 7 uczniów,
• ADHD – 4 uczniów,
- orzeczenie o ADHD posiadają 4 uczniowie,
- 8 uczniów jest pod opieką w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- 3 uczniów jest pod opieką Poradni Specjalistycznych,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do diagnozy uczniów w PPP,
- sporządzanie opinii na potrzeby poradni,
- korzystanie z oferty warsztatowej prowadzonej przez PPP.
3. Organizowałam różne formy pomocy materialnej dla uczniów, w tym:
- stypendia szkolne, z których korzysta 20 uczniów,
- obiady sponsorowane, z których skorzystało 15 uczniów,
- pozyskanie sponsora, dzięki któremu 10 uczniów będzie uczestniczyło w bezpłatnym 7-dniowym obozie sportowym w okresie lipiec-sierpień 2014.
4. Na bieżąco współpracowałam z wychowawcami z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach poprzez:
- koordynowanie spraw uczniów-wychowanków domu dziecka,
- organizowanie indywidualnych spotkań z wychowawcami w celu omówienia spraw dzieci,
- udziału w Zespołach do Sprawa Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na terenie domu dziecka.
5. Współpracowałam z doradcą metodycznym w zakresie organizowania warsztatu pracy własnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez:
- systematyczny udział w warsztatach, szkoleniach organizowanych przez doradcę metodycznego w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych,
- indywidualne konsultacje z doradcą metodycznym.


PODSUMOWANIE:

Moim podstawowym i najważniejszym zadaniem, jako pedagoga szkolnego jest rozpoznawanie problemów i podejmowanie działań zaradczych. Na bieżąco udzielam, więc porad indywidualnych uczniom i ich rodzicom. Prowadzę rozmowy wspierające, motywujące, profilaktyczne i informujące. Kieruję uczniów i rodziców do specjalistycznych form pomocy. W swojej pracy napotkałam na różne problemy, które najczęściej dotyczą: negatywnego zachowania ucznia, konfliktów w szkole i rodzinie, patologicznej sytuacji rodzinnej, osłabionej pozycji w klasie, braku więzi z rodzicami.
W obliczu wielu problemów, które napotkałam w mojej pracy nie ma jakiejś jedynej, skutecznej strategii pomocy. Każde działanie musi być zaplanowane indywidualnie i musi uwzględniać specyficzną sytuację ucznia. Ciągle jednak należy poszukiwać sposobów i metod, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa wychowanka i stwarzać mu warunki do prawidłowego rozwoju.
W swojej pracy wychowawczej z uczniami zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, rozumienie osób o odmiennych poglądach, oraz wiary we własne możliwości.
W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Staram się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem programów multimedialnych w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.
Stale podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
W ramach pedagogizacji rodziców prowadzę kolejną edycję programu: „Szkoła dla Rodziców”, poszerzonego o zagadnienia profilaktyki narkomanii pod nazwą „Każdy z nas może być dobrym rodzicem”.
Program „Każdy z nas może być dobrym rodzicem – trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii” został przez autorki zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach jak działalność innowacyjna i uzyskał pozytywną opinię i zgodę na realizację w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 (od stycznia 2015 roku).
Realizowałam również profilaktyczny program dotyczący bezpieczeństwa uczniów w Internecie: „Bezpieczeństwo w sieci”. Dzięki realizowanej w szkole profilaktyce dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym realizowaniu programu „Bezpieczeństwo w sieci” uzyskano: wzrost świadomości wśród rodziców n/t zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu, większą wiedzę na temat możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Internetu, większą świadomość rodziców na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane w Internecie, większą wiedzę rodziców na temat sposobów zabezpieczania komputera, kontrolowania i dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści.
Zajmowałam się również realizacją współautorskiego programu dotyczącego bezpieczeństwa uczniów: „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie”. Uważam, że aktywna realizacja programu przyczyniła się do zminimalizowania zachowań negatywnych wśród uczniów oraz wpłynęła na wzrost świadomości dzieci. Uważam, że przekazane informacje uchronią dzieci przed skutkami wielu niebezpiecznych zdarzeń, które zminimalizują ich osobiste tragedie.
W celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl publikacje internetowe.
W ramach poszerzenia swoich kompetencji pedagogicznych ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe o specjalności: „Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży” i uzyskałam tytuł socjoterapeuty. Dzięki temu będę mogła prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów. Poza tym ukończyłam liczne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. Wiedza zdobyta na różnych formach doskonalenia jest dla mnie bardzo przydatna w pracy z uczniami i ich rodzicami. Samodzielnie również dokształcam się studiując literaturę, czasopisma i publikacje w Internecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.