X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24530
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Aleksandra Urbaniak
2. Szkoła – Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II
3. Stanowisko – nauczyciel języka niemieckiego
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2011r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2014r.

I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r.
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
• Wszczęcie postępowania;
• Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2 Poznawanie nowych przepisów prawa oświatowego
• analiza rozporządzeń MEN
• współudział w tworzeniu dokumentów szkolnych i procedur Na bieżąco
• Opracowane procedury
3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Analiza własnej pracy;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
• praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco


Czerwiec 2014r.
• Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
• Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2014r.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5 Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
• Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2014r.
• Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

I. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. Jedna forma w każdym roku stażu
• Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
• Potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
• Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

• Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym Listopad/
grudzień 2011r.
• Ukończenie szkolenia „Nauczyciel-badacz” – Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Luty 2012
• Dyplom ukończenia szkolenia.
2 Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Aktywna praca w szkolnym zespole języków obcych:
- współtworzenie planu pracy zespołu języków obcych,
- opracowanie raportów po egzaminach gimnazjalnych z języka niemieckiego
- organizacja, przeprowadzenie i opracowanie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego;
- przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów;
- wcielenie w życie rekomendacji po egzaminach
Czas trwania stażu;
Raz na rok
Okres stażu
• Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;
• Raporty po egzaminach gimnazjalnych

• Raporty z egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego
• Raporty z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego

3 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego
• przeprowadzenie szkolnego konkursu z języka niemieckiego, dotyczącego znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych dla klas drugich;

• przygotowanie uczniów biorących udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Maj 2012 r.

Czas trwania stażu
• Regulaminy konkursów;
• Treść konkursów;
• Sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
4 Współorganizowanie imprez szkolnych: integracyjnych oraz prezentujących ofertę szkoły i osiągnięcia uczniów
• Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji święta Dzieci-Rodzicom
• Współorganizowanie imprez na terenie szkoły: rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013; zakończenie roku szkolnego klas I-II z kol. A. Szczepaniak – Toboła 2012/2013, Grudzień 2011r.

Wrzesień 2012
Czerwiec 2013r.
• Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
5 Współpraca z wychowawcami klas jako lider klas pierwszych
• Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych oraz koordynowanie współpracy
Czas trwania stażu
• Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
6 Współorganizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego
• wcielenie w życie rekomendacji; po egzaminach próbnych Czas trwania stażu egzaminów
• Sprawozdania z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego
7 Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
• spotkania i współpraca z rodzicami. Czas trwania stażu • Terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Opracowanie pomocy dydaktycznych;
• opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
• przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka niemieckiego.
• Wykorzystywanie na lekcji pomocy naukowych (plansze gramatyczne i leksykalne, nagrania, filmy) Czas trwania stażu
• Pomoce dydaktyczne;
• scenariusze lekcji;
• konkursy i sprawozdania.
2 Publikacja materiałów w Internecie

• Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie (Poradnik dla ucznia: Szybkie metody uczenia się). Dwa razy w ciągu stażu:
2012/2013 i
2013/2014
• Adres stron www.
3 Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
• Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
Czas trwania stażu
• Adresy stron www.
4 Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.
• Aktywizowanie uczniów poprzez wykorzystanie programów komputerowych do nauki języka niemieckiego na lekcjach i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 2 razy w roku
• Scenariusze zajęć.
• Ewaluacja zajęć


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Przygotowanie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
• Przeprowadzenie lekcji otwartej z zastosowaniem wizualnych metod ewaluacji.
Maj 2013r.
• Scenariusz zajęć.
2 Przygotowanie szkolenia dotyczącego metod memoryzacji
• Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu języków obcych dotyczącego metod memoryzacji w nauce języka obcego. Marzec 2012r.
• Scenariusz szkolenia.

3 Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej
• Przygotowanie materiałów pomocniczych dotyczących planowania i przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej (alternatywne metody ewaluacji) dla zespołów ewaluacyjnych
• Przeprowadzanie badań w ramach prac zespołu ds. ewaluacji oraz opracowanie wyników Czas trwania stażu; wedle potrzeb
• Skoroszyt z materiałami do dyspozycji nauczycieli
• Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej
4 Przygotowanie warsztatów dla wychowawców klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 z zakresu realizacji programu „Zostać przedsiębiorczym”
• warsztaty dla wychowawców klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 z zakresu realizacji programu „Zostać przedsiębiorczym” Wrzesień 2012r.
• Scenariusz warsztatów


§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Wdrażanie innowacji pedagogicznej z zakresu przedsiębiorczości „Zostać przedsiębiorczym”
• Prowadzenie zajęć “Przedsiębiorczość – wychowanie przez działanie” w klasie 1G w roku szkolnym 2011/2012. 1.06.2012
• Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
• Sprawozdanie z realizacji innowacji
2 Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z problemami edukacyjnymi lub zdolnych
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z problemami edukacyjnymi lub zdolnych, w celu uzupełnienia braków edukacyjnych lub poszerzenia wiadomości.
Rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013
• Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi lub zdolnych.
• Ewaluacja zajęć
3 Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej – z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego
• Prowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem ciekawych metod aktywizujących Wrzesień 2012 – czerwiec 2014
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym
• Plan pracy wychowawcy klasowego
• Opracowane 3 scenariusze zajęć lekcyjnych

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Organizowanie wycieczek wychowawczych i edukacyjnych
• Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu,
- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez centrum) Minimum 2 wycieczki – 2012/2013 i 2013/2014
• Karta wycieczek;
• Wpis do dziennika klasowego.
2 Organizacja „Dnia zdrowia” na terenie szkoły we współpracy z Panią Anną Szczepaniak-Toboła
• Zorganizowanie na terenie szkoły akcji promującej zdrową żywność w sklepiku szkolnym: przygotowanie i opracowanie we współpracy z dietetyczką propozycji zdrowych przekąsek oraz alternatyw dla niezdrowych Fast Food`ów a następnie zorganizowanie na terenie szkoły głosowania na 5 najlepszych przekąsek, które pojawią się w asortymencie sklepiku szkolnego. Październik 2013
• Plan akcji promującej zdrową żywność
• Sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy
• Fotodokumentacja
• Ewaluacja ankiet


8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów oraz organizowanie pomocy edukacyjnej, psychologicznej lub materialnej dla uczniów potrzebujących
• Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
• kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu
• Wpisy do dziennika;
• Potwierdzenia od pedagoga szkolnego (ewentualnie kuratora, GOPS)
2 Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Psiaki, kociaki i my” w Sieradzu.
• Organizacja akcji dotyczącej zbiórki żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia „Psiaki, kociaki i my” we współpracy z Panią Anną Szczepaniak-Toboła oraz SU. Czas trwania stażu;

Listopad/Grudzień 2013
• Dokumentacja fotograficzna.
• Potwierdzenie podmiotu na rzecz którego była prowadzona akcja charytatywna.
• Sprawozdanie po zakończeniu akcji.

3 Zorganizowanie na terenie szkoły akcji propagującej pozytywne zachowania wobec zwierząt
• zaangażowanie uczniów w opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i w promocję pozytywnych zachowań i wartości;
• kształtowanie wrażliwości uczniów
• uświadomienie młodzieży skali problemu bezdomności oraz traktowania zwierząt i wskazanie konieczności działań na rzecz rozwiązania tego problemów;
• wskazanie możliwości zapobiegania problemowi bezdomności zwierząt poprzez promowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt;

• wyzwolenie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
• ukazanie możliwości działań na rzecz poprawy warunków życia zwierząt;
• zmotywowanie do podjęcia takich działań we współpracy z instytucjami i organizacjami. Marzec 2013 • Wystawa zdjęć zwierząt będących pod opieką Stowarzyszenia „Psiaki, kociaki i my” oraz zwierząt bezdomnych -publikacja na stronie internetowej stowarzyszenia
• Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej naszej szkoły
• Promowanie cyklu plakatów edukacyjnych „Stop przemocy wobec zwierząt” na terenie naszej szkoły
4 Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
• Współpraca z samorządem uczniowskim - pomoc w zakończeniu roku szkolnego klas III w roku szkolnym 2012/2013 Czerwiec 2012/2013
• Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego.
5 Praca koordynatora zespołu ds. PPP /zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny/
• organizowanie zajęć ze specjalistami Poradni PP (np. z zakresu doradztwa zawodowego, integracji, ...)
• nadzorowanie i koordynowanie form pomocy udzielonych uczniom objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną Czas trwania stażu
• Potwierdzenia konsultacji z pracownikami poradni.
• Sprawozdania koordynatora zespołu ds. PPP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.