X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24498
Przesłano:
Dział: Ankiety

Raport z ankiety dla rodziców

RAPORT Z ANKIETY DLA RODZICÓW
W RAMACH EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY”

Ankietę przeprowadzono wśród rodziców Gimnazjum Nr 20 Zespołu Szkół Nr 4 w Lublinie w maju 2012r. Jej celem była analiza w zakresie włączania się rodziców w działalność szkoły. Opracowanie wyników ankiety pozwoli na usprawnienie i udoskonalenie współpracy rodziców i szkoły.
Ankieta zawierała 13 pytań, na które rodzice mogli udzielić jednej lub więcej odpowiedzi. Mogli też zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące współpracy ze szkołą.
WYNIKI ANKIETY:
Pyt. 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
a) zdecydowanie tak- 62% (10)
b) raczej tak- 37,2%(6)
c) raczej nie-0%
d) zdecydowanie nie- 0%
Pyt. 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chcieliby uczestniczyć w życiu szkoły?
a) zdecydowanie tak- 25%(4)
b) raczej tak- 55,8%(9)
c) raczej nie- 12,4%(2)
d) zdecydowanie nie- 6,2%(1)
Pyt. 3. Z jakich form współpracy ze szkołą może Pan/Pani korzystać?
a) zebrania ogólne- 100%(16)
b) spotkania indywidualne- 55,8%(9)
c) konsultacje indywidualne w ustalonym dniu- 37,2%(6)
d) innych(jakich?)- porady psychologa, szkolenia dla rodziców-6,2%(1)
Pyt. 4. Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych z rodzicami?
a) zawsze- 62%(10)
b) często- 31%(5)
c) czasami- 6,2%(1)
d) nigdy- 0%
Pyt. 5. Częstotliwość spotkań ogólnych jest Pana/Pani zdaniem:
a) za duża- 0%
b) wystarczająca- 93%(15)
c) za mała- 6,2%(1)
Pyt. 6. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych?
a) informacje o dziecku(zachowanie, osiągnięcia w nauce, funkcjonowanie w grupie)- 55,8%(9)
b) informacje o zespole klasowym- 49,6%(8)
c) porady wychowawcze oraz dotyczące problemów edukacyjnych- 49,6%(8)
d) wymiana doświadczeń między rodzicami- 25%(4)
e) wprawy bieżące wynikające z życia szkoły- 49,6%(8)
f) inne- 0%
Pyt. 7. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań?
a) bardzo dobrze- 37,2%(6)
b) dobrze- 55,8%(9)
c) dostatecznie- 6,2%(1)
d) źle - 0%
Pyt. 8. Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę?
a) Tak- 86,8%(14)
b) Nie- 12,4%(2)
Pyt. 9. Jeśli tak, to z kim się Pan/Pani kontaktuje?
a) z nauczycielem wychowawcą- 100%(14)
b) z pedagogiem szkolnym- 85,7%(12)
c) z nauczycielem przedmiotu- 7,1%(1)
d) z dyrektorem szkoły- 21,3%(3)
e) z innymi pracownikami szkoły- 0%
Pyt. 10. W jakich sytuacjach uczestniczy Pan/Pani w takich spotkaniach?
a) zawsze, gdy jest taka możliwość- 71%(10)
b) tylko wtedy, gdy jestem wzywany/a przez szkołę- 21,3%(3)
c) z własnej inicjatywy (np. gdy potrzebuję pomocy)- 78,1%(11)
Pyt. 11. Jakie tematy poruszane są podczas takich spotkań?
a) sprawy wychowawcze lub szkolne dziecka- 92,3%(13)
b) organizacja imprez szkolnych- 56,8%(8)
c) problemy zgłaszane przez rodzica- 21,3%(3)
d) informacje o osiągnięciach edukacyjnych dziecka- 49,7%(7)
e) Inne- 0%
Pyt. 12. Jak ocenia Pan/Pani współpracę ze szkołą w zakresie:
często rzadko sporadycznie
a)udział w uroczystościach klasowych 43,4%(7) 31%(5) -
b)udział w uroczystościach szkolnych 25%(4) 37,2%(6) -
c)praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły 12,4%(2) 12,4%(2) 31%(5)
d)wspieranie szkoły w pomoce naukowe, dofinansowanie do konkursów 6,2%(1) 25%(4) 18,6%(3)
e)opieka w czasie wycieczek 6,2%(1) 12,4%(2) 31%(5)
f)opiniowanie dokumentacji, planów szkolnych 6,2%(1) 6,2%(1) 31%(5)
Pyt. 13. Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę ze szkołą?
a) bardzo dobrze- 25%(4)
b) dobrze- 62%(10)
c) dostatecznie- 12,4%(2)
d) niewystarczająco- 0%
Pyt. 14. Inne uwagi i propozycje dotyczące współpracy ze szkołą-0%

Analiza badań wykazała, że zdecydowana większość rodziców (62%) twierdzi, iż uczestnictwo ich w życiu szkoły jest bardzo ważne. Jako najczęstszą formę współpracy wskazali zebrania ogólne(100%), wielu rodziców korzysta ze wszystkich zaproponowanych przez szkołę form współpracy(25%), 31% przychodzi na zebrania ogólne oraz na konsultacje w ustalonym dniu.
62% rodziców zawsze uczestniczy w zebraniach ogólnych a tylko 1 osoba uczestniczy czasami w takich spotkaniach. Znacząca większość (93%) twierdzi, że częstotliwość zebrań jest wystarczająca. Na zebraniach rodzice otrzymują informacje dotyczące dziecka(osiągnięć w nauce, zachowaniu)-74,4%, informacje o zespole klasowym(43,4%), otrzymują porady wychowawcze oraz wynikające z problemów edukacyjnych(49,6%), omawia z wychowawcą sprawy bieżące(49,6%). 25% rodziców uważa, że spotkania są okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń. Ponad połowa rodziców (55,8%)dobrze ocenia organizację tych spotkań, 37,2% bardzo dobrze a tylko 6,2% dostateczne.
Duża większość (86,8%) uczestniczy w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę, tylko 2 osoby przyznały, że nie uczestniczą w takich zebraniach.
W czasie spotkań indywidualnych rodzice najczęściej kontaktują się z wychowawcą (93%), pedagogiem szkolnym (74,4%). 71% spotyka się zawsze wtedy, gdy jest to możliwe, 78,1% z własnej inicjatywy inicjuje takie spotkania. Na takich zebraniach poruszane są najczęściej sprawy wychowawcze oraz szkolne dziecka (92,3%), zagadnienia dotyczące organizacji imprez szkolnych (49,6%), informacje o osiągnięciach edukacyjnych ucznia (43,4%).
Niespełna połowa rodziców (43,4%) często bierze udział w uroczystościach klasowych, 37,2% bierze udział w uroczystościach szkolnych. Tylko 12,4% chętnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy lub szkoły, sporadycznie wspierają szkołę lub klasę w pomoce naukowe, dofinansowują wycieczki, imprezy(18,6%). 31% bardzo rzadko podejmuje się opieki w czasie wycieczek szkolnych, opiniuje dokumentację, plany szkolne.
Swoją współpracę ze szkołą bardzo dobrze ocenia 25% rodziców, dobrze-62%. Tylko 2 rodziców ocenia współpracę dostatecznie.
W uwagach końcowych rodzice nie zgłaszali żadnych wniosków i propozycji co do współpracy ze szkołą. Jedna osoba napisała o problemie braku środków higieny ( mydło, papier toaletowy, ręczniki) w toaletach szkolnych.
W/w ankieta została rozdana 36 rodzicom. Tylko 16 wypełniło tę ankietę. Byli to głównie rodzice z klas dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz rodzice jednej klasy dla uczniów z autyzmem.
WNIOSKI:
1. Na sprawnej współpracy rodziców uczniów gimnazjum ze szkołą zależy głównie rodzicom klas dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz rodzicom dla klas dla dzieci z autyzmem.
2. Rodzice systematycznie uczęszczają na zebrania ogólne, często biorą udział w spotkaniach indywidualnych.
3. Rodzice w większości są zadowoleni z zaproponowanych przez szkołę form współpracy.
4. Należy motywować rodziców (w szczególności rodziców uczniów lekko upośledzonych umysłowo) do większego zaangażowania w organizację imprez klasowych i szkolnych.
5. Motywować rodziców do wspierania szkoły w pomoce naukowe, dofinansowywania imprez szkolnych oraz do pomagania w czasie organizacji uroczystości i wycieczek.


Ankietę przeprowadziła i opracowała
Agnieszka Respond-Janiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.