X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24445
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program przygotowujący do egzaminów z j, angielskiego w gimnazjum

PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY
DO EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO1. Adresaci Programu

Program adresowany jest do nauczycieli gimnazjalnych, uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum oraz ich rodziców.
Program pomoże nauczycielowi zaplanować zajęcia, dobrać odpowiednie materiały i techniki pracy oraz przeprowadzać kontrole wyników. Ponadto pokazuje, w jaki sposób rozwijać
samodzielność uczniów, podaje przykłady pomocnych uczniom strategii uczenia się języka
obcego i określa szczególne role, jakie ma do spełnienia nauczyciel pracujący z gimnazjalistą.
Z programu mogą również korzystać uczniowie i ich rodzice. Cenne informacje stanowią również przykładowe strategie samodzielnego uczenia się.
Zapoznanie się rodziców z programem pozwala na ich lepsza współprace z nauczycielem, gdyż dowiadują się oni, w jaki sposób powinny pracować w domu ich dzieci oraz jakiego rodzaju umiejętności mogą się po nich spodziewać.2. Cele programu

1. Cele ogólne

1) zdobywanie przez uczniów sprawności językowych pozwalających na napisanie egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego; części podstawowej jak i części rozszerzonej,
2) wyposażenie uczniów w odpowiednie techniki uczenia się języka, tak aby mogli samodzielnie przygotowywać się do egzaminów,
3) stosowanie indywidualizacji nauczania, polegające na dostosowywaniu
zadań i wymagań do zróżnicowanych potrzeb uczniów

2. Cele wychowawcze

1) wspieranie rozwoju samodzielności,
2) rozwijania w uczniu poczucia własnej wartości poprzez budowanie w nim pozytywnego obrazu siebie i wzmacnianie poczucia sukcesu,
3) rozwoju motywacji wewnętrznej ucznia.


3. Cele szczegółowe
Jak już wspomniano, ostatecznym celem nauki języka obcego w gimnazjum jest doskonalenie znajomości środków językowych po to, by rozwijać umiejętności rozwiązywania poszczególnych zadań na egzaminie gimnazjalnym w części podstawowej jak i rozszerzonej. Szczegółowe sprawności obejmują:


Słuchanie - rozumienie ze słuchu prostych, krótkich, typowych wypowiedzi, np. instrukcji,
komunikatów, ogłoszeń, rozmów, artykułowanych wyraźnie i w standardowej odmianie
języka:
- rozumienie ogólnego sensu oraz głównych myśli tekstu;
- określenie kontekstu wypowiedzi (np. czasu, miejsca, uczestników);
- rozumienie intencji nadawcy/ autora tekstu;
- rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego wypowiedzi.


Czytanie - rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych, np. napisów informacyjnych, listów, broszur, prostych artykułów prasowych i tekstów narracyjnych:
- rozumienie ogólnego sensu oraz głównych myśli tekstu i jego części;
- wyszukiwanie określonych informacji w tekście;
- określenie kontekstu tekstu (np. nadawcy, odbiorcy, formy tekstu);
- rozumienie intencji nadawcy/ autora tekstu;
- rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego tekstu.

Funkcje językowe – rozumienie i tworzenie krótkich, prostych wypowiedzi ustnych oraz reagowanie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach komunikacyjnych:
- opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk;
- przedstawianie opinii i doświadczeń innych, wyrażanie i uzasadnianie własnych
opinii, opisywanie własnych doświadczeń;
- stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu w zależności od sytuacji;
- nawiązywanie kontaktów towarzyskich (np. przestawianie siebie i innych, pytanie o dane
rozmówcy) i stosowanie zwrotów grzecznościowych;
- rozpoczynanie i kończenie rozmowy;
- uzyskiwanie i przekazywanie informacji;
- proste negocjowanie (np. wymiana zakupionego towaru);
- proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji;
- prośba o pozwolenie, udzielenie i odmowa pozwolenia;
- wyrażanie preferencji, życzeń, emocji; pytanie o preferencje i życzenia innych;
- zgadzanie się, sprzeciwianie się;
- prośba o rade, udzielanie rady;
- wyrażanie prośby, podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby;
- wyrażanie skargi/ przeprosin; przyjmowanie przeprosin;
- prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie.

Pisanie - tworzenie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych oraz reagowanie w formie
prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość, pocztówka, list prywatny):
- opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk;
- opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego;
- relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości;
- przedstawianie opinii i doświadczeń innych,
- wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii, opisywanie własnych doświadczeń;
- przedstawianie intencji, marzeń, planów na przyszłość;
- nawiązywanie kontaktów towarzyskich (np. przestawianie siebie i innych, pytanie o dane
rozmówcy) i stosowanie zwrotów grzecznościowych;
- uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień (np. wypełnianie formularza);
- proste negocjowanie (np. uzgadnianie formy spędzania czasu);
- proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji;
- prośba o pozwolenie, udzielenie i odmowa pozwolenia;
- wyrażanie preferencji, życzeń, emocji; pytanie o preferencje i życzenia innych;
- prośba o rade, udzielanie rady;
- wyrażanie prośby, podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby;
- wyrażanie skargi/ przeprosin; przyjmowanie przeprosin.

3. Treści nauczania

3.1. Tematy, sytuacje, leksyka

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd, cechy charakteru, uczucia, części ciała, emocje i
zainteresowania);
2) dom (np. miejsce zamieszkania, rodzaje domów, opis domu, pokoi, meble i sprzęty
domowe);
3) szkoła (np. przedmioty szkolne, życie szkoły);
4) praca (np. nazwy zawodów i zajęć, problemy w pracy, miejsce pracy, rozmowa w sprawie
pracy);
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, okresy życia, koledzy, czynności
życia codziennego, spędzanie wolnego czasu, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i
problemy);
6) żywienie (np. produkty żywnościowe, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań, przepisy
kulinarne, sposoby gotowania, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów i usług, sprzedawanie, kupowanie, korzystanie
z usług, reklamacje, reklamy);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, biuro podróży,
rezerwacja i kupowanie biletów, wycieczki, wakacje, zwiedzanie, mapa);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
10) sport (np. nazwy dyscyplin, uprawianie sportów, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
11) zdrowie (np. choroby, wypadki i okaleczenia, uzależnienia, leczenie, higieniczny tryb
życia);
12) nauka i technika (np. odkrycia i wynalazki, obsługa urządzeń technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne);
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, klęski żywiołowe, zagrożenie i
ochrona środowiska);
14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość);
15) elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego oraz o kraju ojczystym z
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3.2. Funkcje komunikacyjne

Zwroty grzecznościowe:
- powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);
- przedstawianie siebie i innych (I’m Bob. I’m from Italy. This is Mr White. Nice to meet
you.);
- podziękowanie (It’s great. Thanks.).
Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy:
- literowanie;
- rozpoczynanie rozmowy (Excuse me. Are you Miss Brown?);
- wyrażanie opinii (I think they are wonderful!);
- sygnalizowanie niezrozumienia i prośba o powtórzenie (Sorry, can you repeat that lease?).
Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:
- wyrażanie upodobań i preferencji (I can’t stand techno. My favourite subject is English.);
- proponowanie, zapraszanie (Let’s meet outside the cinema at 8. Would you like to go to the
concert with me?);
- wyrażanie życzen (I want a vegetable salad.);
- wyrażanie prósb (Can you give me an apple?);
- instruowanie (Be careful with the eggs.);
- doradzanie, nakaz (You must go to the dentist.);
- wyrażanie zakazu (You mustn’t eat ice cream.);
- wyrażanie pozwolenia (You are allowed to park here.);
Informowanie:
- pytanie o informacje;
- identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (There are two chairs in the classroom.It’s next to
the post office.);
- opisywanie osób, przedmiotów, miejsc i zdarzeń;
- opowiadanie (filmu, zdarzenia);
- wyrażanie własnej opinii i relacjonowanie opinii innych;
- mówienie o czynnościach dnia codziennego (I come home at 5 o’clock.);
- mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (They are playing
outside.);
- planowanie (I’m going to have a barbecue on Sunday.);
- opis czynności i sytuacji mających miejsce w przeszłości (She stayed with her grandparents
in summer.);
- mówienie o umiejetnosciach (I can sing.);
- wyrażanie posiadania (I have got milk at home.);
- porównywanie osób i przedmiotów (John is bigger than Jerry.);
- określanie czasu (It’s a quarter to 5.);
- opisywanie pogody (It’s raining.).

3.3. Kategorie gramatyczne
Rzeczowniki:
- policzalne i niepoliczalne;
- liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;
- rodzaj rzeczownika;
- forma dzierżawcza ‘s.
Czasowniki:
- regularne i nieregularne;
- modalne: can/ can’t, could/ couldn’t, may/ might, must/ mustn’t, should/ shouldn’t, ought
to, need/ don’t need;
- czasowniki to be, have (got);
- konstrukcja there is/ are, neither do I, Question tags;
- zwroty going to, would like, would rather, had better, be allowed to, used to, I wish;
- zdania warunkowe;
- tryb rozkazujacy;
- czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple
i Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Continuous, Future
Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple i Continuous;
- strona bierna;
- następstwo czasów i mowa zależna;
- zdania przydawkowe, czasowe, celowe.
Przymiotniki:
- stopniowanie;
- miejsce w zdaniu.
Przysłówki:
- stopniowanie;
- tworzenie od przymiotników;
- miejsce w zdaniu.
Zaimki:
- osobowe;
- dzierżawcze;
- zwrotne;
- względne.
Liczebniki:
- główne;
- porządkowe.
Określniki:
- a, an, the;
- some, any, no, both, each;
- this, these, that, those;
- much, many, a few, a little, enough.
Przyimki:
- miejsca;
- czasu;
- czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki z przyimkiem.

4. Osiągniecia uczniów i ocena efektów
4.1. Oczekiwane osiągniecia uczniów
Program zakłada następujące osiągniecia uczniów pod koniec nauczania języka angielskiego
w gimnazjum:
Słuchanie
Uczeń potrafi:
- zrozumieć ogólny sens oraz główne myśli tekstu;
- wyszukać określone informacje w usłyszanych tekstach;
- porównać usłyszane informacje z podanym tekstem, ilustracjami itp.;
- określić kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestnicy);
- określić rodzaj tekstu oraz intencje nadawcy/ autora tekstu;
- rozróżnić styl formalny i nieformalny wypowiedzi;
- stosować różne techniki słuchania w zależności od celu zadania.
Czytanie
Uczeń potrafi:
- rozumieć ogólny sens oraz główne myśli tekstu i jego części;
- zrozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu zawierającego fragmenty niezrozumiałe;
- znaleźć określone informacje i szczegóły w tekście – rozwiązywać zadania typu – prawda,
fałsz,
- określić kontekst tekstu (np. nadawca, odbiorca, forma tekstu);
- rozumieć intencje nadawcy/ autora tekstu;
- rozpoznać związki pomiędzy częściami tekstu – uzupełniać luki w tekście,
- domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu;
- stosować różne techniki czytania w zależności od celu zadania;

Funkcje językowe
Uczeń potrafi:
- reaguje na wypowiedź rozmówcy:
nawiązywać kontakty towarzyskie,
- stosować zwroty grzecznościowe;
rozpoczynać i kończyć rozmowę;
uzyskiwać i przekazywać informacje;
wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. negocjowanie, proponowanie, prośba o
pozwolenie/ rade, wyrażanie preferencji, życzeń emocji, podziękowania, skargi);
Pisanie
Uczeń potrafi:
- stosować zasady ortografii i podstaw interpunkcji;
- zaplanować swoja wypowiedz pisemna;
- tworzyć krótkie, proste wypowiedzi pisemne, w których:
•opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
•relacjonuje wydarzenia;
•wyraża i uzasadnia własne opinie, doświadczenia, intencje, marzenia, plany;
•przedstawia opinie i doświadczenia innych;
- odpowiednio reagować w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość,
pocztówka, list prywatny:
•nawiązywać kontakty towarzyskie i stosować zwroty grzecznościowe;
•uzyskiwać i przekazywać informacje;
•wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. negocjowanie, proponowanie, prośba o pozwolenie/ rade, wyrażanie preferencji, życzeń emocji, podziękowania, skargi);
- sporządzić notatkę,
- stosować formalny lub nieformalny styl w zależności od sytuacji.

4.2. Ocena założonych osiągnieć

1. Motywacja, pochwała, określanie kompetencji.
2. Samoocena uczniów.

5. Ewaluacja programu

1. Analiza egzaminów próbnych z języka angielskiego dla poziomu podstawowego i
rozszerzonego
2. Analiza silnych i słabych stron oraz poczynionych postępów.

6. Materiały nauczania wspomagające osiągnie celów.

Express Publishing: Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.