X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego i sprawozdanie z rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.


Imię i nazwisko: Aldona Błoch Łącka
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrzeszowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2007 – 31.05.2010 )
Dyrektor Szkoły: mgr Marek Drzazga

W Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie pracuję drugi rok na stanowisku nauczyciela przyrody. Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2006 ukończyłam Studia Podyplomowe z Przyrody w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menadżerskiej w Gnieźnie.
Praca na stanowisku nauczyciela zapewnia mi możliwość samorealizacji, osobistego rozwoju, wykazania własnej kreatywności oraz systematycznego doskonalenia.
Ze względu na długi okres stażu chciałabym zastrzec , że w moim planie rozwoju mogą być wprowadzane zmiany pozwalające na dalszy rozwój i uzyskanie awansu zawodowego.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego zadania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
a) rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
b) napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji. 2. Współpraca z Opiekunem stażu.
a) ustalenie zasad współpracy,
b) opracowanie projektu sprawozdania,
c) obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna ,
d) prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna, e) omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
a) studia podyplomowe ,,Wychowanie do życia w rodzinie’’,
b) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
c) udział w różnego rodzaju kursach ( np. kurs przewodników wycieczek, konferencjach metodycznych ),
d)samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych.
4. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia:
a) diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni do potrzeb indywidualnego ucznia)
5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami:
a) organizowanie ,,Konkursu ekologicznego’’,
b) opieka nad salą (gazetki),
c) koło ekologiczne,
d) opieka nad Samorządem Uczniowskim.
6. Uwzględnienie w nauczaniu przyrody ścieżek edukacyjnych.
7. Promowanie szkoły – udział w konkursie ,,Lider Lokalnej ekologii”.

Początek stażu
Październik 2007
Koniec stażu

Cały staż
Cały staż

Okres stażu
j.w.

j.w.

Cały staż

j.w

j.w.

2007/2008
Cały staż
j.w. Wniosek i plan rozwoju zawodowego

Zasady

Konspekty Zalecenia i wyciąganie wniosków/notatki/

Dyplom
Zaświadczenia

j.w.

Opinie

Regulamin konkursu
Zdjęcia
Plan realizowanych zadań
Zapis w planie wynikowym
Dyplom


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych:
a) obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego.
2. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym .
3. Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy.
4. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

Cały staż

Potwierdzenie pedagoga
Zapis spotkań w dzienniku


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela:
a) tworzenie sprawdzianów, testów, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.)
b) wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem,
c) planowanie lekcji przyrody i lekcji wychowawczych w pracowni informatycznej,
d) przesyłanie prac dodatkowych pocztą elektroniczną.
Cały staż
j.w.
...

Testy, dokumenty szkolne
Projekty
Zapis w dzienniku


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanym przez nauczyciela zadań

1) Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin :
a) lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace na temat pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi: zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących, ścieżek edukacyjnych),
b) udział w kursach lub warsztatach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin.
2) Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
a) rozwiązywanie problemów edukacyjnych,
b) udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych,
c) modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.:
- opracowanie form pracy z uczniem zdolnym
- wdrażanie metod aktywizujących
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy,
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych

Cały staż
j.w.
...

Wykaz lektur
Zaświadczenia
Potwierdzenie Opiekuna

j.w.

Przykłady

j.w.
j.w.
j.w.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
a) dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej,
b) poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

2. Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego:
a) posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzająca egzamin,
b) prowadzenie dokumentacji szkolnej:
c) udział w pracach komisji podczas sprawdzianu po klasie VI,
d) udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO i rozkładów nauczania w ramach prac Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego,
e) udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej. Cały staż
j.w.
...

Zebrane materiały
j.w.

Dokumentacja szkolna
j.w.
j.w.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego mgr Aldony Błoch-Łąckiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

Nazywam się Aldona Błoch- Łącka. W 2001 r. ukończyłam studia magisterskie na kierunku biologia eksperymentalna Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu . W 2006 roku ukończyłam trzy semestralne studia Podyplomowe w zakresie Przyroda
w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej ,,Milenium w Gnieźnie. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio
w Ostrzeszowie, gdzie realizowałam plan rozwoju zawodowego w pełnym wymiarze godzin na stanowisku - nauczyciel przyrody.
By móc rozwijać się zawodowo i wzbogacać swój warsztat pracy zdecydowałam się na odbycie stażu, który umożliwi mi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Trwał on 2 lata i 9 miesięcy tj. od 3 września 2007 do 3 czerwca 2010 r.
Moim opiekunem została doświadczone koleżanka – mgr Małgorzata Sauer- nauczyciel mianowany uczący matematyki i informatyki .
We wrześniu 2007 r. złożyłam do dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Starałam się, aby uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do twórczej i aktywnej pracy. Przez cały okres stażu dbałam, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami.


ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO REALIZACJA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
a) rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
b) napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji.
2. Współpraca z Opiekunem stażu.
a) ustalenie zasad współpracy,
b) opracowanie projektu sprawozdania,
c) obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna ,
d) prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna,
e) omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
a) studia podyplomowe ,,Wychowanie do życia w rodzinie’’,
b) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
c) udział w różnego rodzaju kursach ( np. kurs przewodników wycieczek, konferencjach metodycznych ),
d)samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych.

4. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia:
a) diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni do potrzeb indywidualnego ucznia)

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami:
a) organizowanie ,,Konkursu ekologicznego’’,
b) opieka nad salą (gazetki),
c) koło ekologiczne,
d) opieka nad Samorządem Uczniowskim.
6. Uwzględnienie w nauczaniu przyrody ścieżek edukacyjnych.
7. Promowanie szkoły – udział w konkursie ,,Lider Lokalnej ekologii”.

Na początku stażu zapoznałam się dokładnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z procedurami napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego.

Razem z moim opiekunem stażu ustaliłyśmy zasady współpracy. W pierwszym roku stażu obserwacja lekcji przez Opiekuna odbywała się raz w miesiącu. W dwóch kolejnych latach stażu pięć razy na semestr. Moje lekcje były hospitowane również przez Dyrektora szkoły oraz odbyła się lekcja koleżeńska w obecności Rady Pedagogicznej. Obserwowałam również lekcje prowadzone przez Opiekuna stażu i innych nauczycieli naszej szkoły. Zarówno lekcje prowadzone jak i obserwowane przeze mnie zostały omówione z Opiekunem Stażu i Dyrektorem. Wyciągnięte wnioski starałam się wdrażać w swoją pracę.

W okresie stażu brałam udział w różnych formach kształcenia pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Były to szkoleniowe Rady Pedagogiczne, kursy, warsztaty, oraz samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych.
,,Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym’’
,,Kurs instruktażowy dla nauczycieli- kierowników wycieczek szkolnych’’
,,Jestem nauczycielem wychowawcą’’
Warsztaty- Jak przedstawiamy rzeźbę terenu na mapach””
,,Udzielanie pomocy osobie poszkodowanej””
,,Wykorzystywanie metod i technik aktywizującyh w pracy nauczyciela””
,,Edukacja przyrodnicza wobec zadań określonych w Strategii Lizbońskiej w związku z Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju”’
,,Pozyskiwanie środków unijnych””
W celu dostosowania potrzeb edukacyjnych do różnych uczniów modyfikowałam warsztat pracy w oparciu o opinie z Poradni, własnych diagnoz na początku kształcenia w klasie IV. Wprowadzałam różne metody nauczania. Ciekawym doświadczeniem była praca z uczniem mającym indywidualne nauczanie.

W okresie stażu co roku organizowałam szkolny konkurs ekologiczny. Miałam pod opieką swoją salę. Wykonywaliśmy z uczniami gazetki okolicznościowe. W szkole działało również koło ekologiczno-turystyczne. Przez dwa lata byłam Opiekunem Samorządu i Rzecznikiem praw Ucznia.
W nauczaniu przyrody i na godzinach wychowawczych uwzględniałam ścieżki edukacyjne.
Nasza szkoła brała udział w konkursie ,,Lidera Lokalnej Ekologii”. W ramach tego konkursu razem z dziećmi nakręciliśmy film edukacyjny
o Oczyszczalni ścieków w naszym mieście.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych:
a) obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego.
2. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym .
3. Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy.
4. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

Będąc wychowawcą zapoznałam się również z problemami społecznymi, potrzebami i zagrożeniami cywilizacyjnymi uczniów. Na początku drugiego etapu kształcenia zbierałam informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej moich wychowanków. Były to rozmowy z nauczycielami pierwszego etapu kształcenia, dane wypełniane przez Rodziców, rozmowy z pedagogiem szkolnym. Pozwoliło to na wsparcie już na samym początku kształcenia w klasie IV. Wszelkie obserwacje własne, rozmowy indywidualne z uczniami , pomoc pedagoga, wnioski wyciągane z obrad RP pozwoliły na skuteczne rozwiązywanie problemów materialnych, wychowawczych, opiekuńczych. W mojej pracy wychowawcy szczególną rolę odgrywają rodzice. Współpraca z nimi układała się pomyślnie.

Podczas stażu utrzymywałam stały kontakt z rodzicami. Bardzo cenię sobie tą współpracę .


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela:
a) tworzenie sprawdzianów, testów, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.)
b) wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem,
c) planowanie lekcji przyrody i lekcji wychowawczych w pracowni informatycznej,
d) przesyłanie prac dodatkowych pocztą elektroniczną.
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej.
W codziennej pracy na bieżąco wykorzystuję komputer. Okazał się on koniecznym narzędziem w sporządzeniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
Przy jego pomocy tworzyłam całość dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych zadań: karty pracy, ankiety, notatki, testy sprawdzające, dyplomy i inne niezbędne do pracy narzędzia, prezentacje multimedialne, wykresy, tabele,
Wyznaczałam projekty, które wymagały od uczniów posłużenia się Internetem. Szczególnie praca z uczniem zdolnym dawała duże możliwości wykorzystania technik informatycznych w celu poszerzenia wiedzy przyrodniczej., ,n p. tworzenie klimatogramów
Korzystałam również z Centrum Multimedialnego w bibliotece na lekcjach przyrody i zajęciach dodatkowych.
Umożliwiając kontakt z uczniem niektóre zadania przekazywane były w formie elektronicznej.
Na zajęciach dodatkowych śledziliśmy kamerą internetową losy bocianów w Przygodzicach.
Za pomocą Internetu mogłam poszerzać swoją wiedzę, wyszukiwać ciekawostki, nowinki, interesujące zdjęcia i ilustracje wykorzystywane na lekcjach przyrody oraz informacje o realizowanych przez przyrodników przedsięwzięciach.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanym przez nauczyciela zadań

1) Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin :
a) lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (n p. prace na temat pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi: zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących, ścieżek edukacyjnych),
b) udział w kursach lub warsztatach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin.
2) Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
a) rozwiązywanie problemów edukacyjnych,
b) udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych,
c) modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.:
- opracowanie form pracy z uczniem zdolnym
- wdrażanie metod aktywizujących
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy,
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedze z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Wykorzystywałam scenariusze lekcji wychowawczych min Lucyny Bojarskiej. Wprowadzała na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych metody aktywne.
Komputer i Internet szanse i zagrożenia-Cyberprzemoc
Lucyna Bojarska-,,Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi czyli o środkach dyscyplinujących w szkole’’
Jane Nelsen ,,Pozytywna dyscyplina’’
Starałam rozwiązywać problemy edukacyjne poprzez zajęcia dodatkowe, pomoc koleżeńską . Uczestniczyłam w zebraniach zespołów przedmiotowych i wychowawczych . c- opracowanie form pracy z uczniem zdolnym
- wdrażanie metod aktywizujących
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy,
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
a) dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej,
b) poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

2. Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego:
a) posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzająca egzamin,
b) prowadzenie dokumentacji szkolnej:
c) udział w pracach komisji podczas sprawdzianu po klasie VI,
d) udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO i rozkładów nauczania w ramach prac Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego,
e) udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.

Zapoznałem się z następującą dokumentacją:
• Statut,
• Program Wychowawczy
• Plan Rozwoju Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Szkolny Zestaw Programów
• Program Profilaktyczny
• Szkolny Plan Nauczania
• Regulamin Pracy Szkoły
• Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
• Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych
Dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
• Śledziłem na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu Ponadto brałem udział:
• W radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
Prowadziłam dokumentację szkolną ,n p: dziennik lekcyjny, pozalekcyjny, wypełniałam arkusze, pisałam protokół Rady Pedagogicznej.
Byłam członkiem komisji podczas sprawdzianu po VI klasie
Pracowałam w komisji zajmującej się ewaluacją programu wychowawczego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.