X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

mgr Marii Orłowskiej
nauczyciela mianowanego
w
Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegozatwierdzony w dniu ........................
przez Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż - mgr Maria Orłowska
Nazwa szkoły - Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Typ prowadzenia zajęć - zajęcia edukacyjne.

Terminarz :
1. Data rozpoczęcia stażu ........................................
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego........................................
3. Data ukończenia stażu........................................
4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu ........................................
5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego........................................
6. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej........................................
7. Termin nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego........................................

Cele:
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu doskonalenia swojej pracy.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
4. Tworzenia właściwego klimatu współpracy z gronem pedagogicznym, wychowankami i pracownikami pierwszego kontaktu.
5. Zdobycie awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania – przewidywane
efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

2. Podjęcie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

3. Poszerzenie bazy dydaktyczno –wychowawczej.

4. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

5. Podjęcie działań mających na celu promowania szkoły w środowisku lokalnym.

6. Udział w konkursach pozaszkolnych.
1. Analiza przepisów Prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień dyplomowanego (aktualne ustawy i rozporządzenia).
2. Śledzenie zmian w prawie oświatowym oraz Karcie Nauczycieli.

1. Poszukiwanie i studiowanie nowości wydawniczych dotyczących pracy z uczniem upośledzonym umysłowo
- tworzenie własnych księgozbiorów.
2. Opracowanie planu pracy dydaktyczno -wychowawczej do poszczególnych przedmiotów dla uczniów zespołów edukacyjnych Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie oddział Wielkie Oczy.
3. Opracowanie programów z rewalidacji – dla dzieci kierowanych orzeczeniem.

Wniosek
Plan Rozwoju Zawodowego

Wykaz literatury, wybrane recenzje

Plan pracy

Programy do zajęć z rewalidacji

VIII-IX
2011r.

Na bieżąco

W okresie stażu
1. Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wychowawczych , stosowanie ich na lekcjach oraz imprez szkolnych.

1. Udział w organizowanych kursach i warsztatach metodycznych, konferencjach , dotyczących pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
2. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem.
3. Zastosowanie kreatywnych metod z Artterapii jako formy pracy terapeutycznej.

1. Podtrzymywanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Wielkich Oczach.
2. Współudział w organizowaniu galerii prac plastycznych z gminną Biblioteką Publiczną w Wielkich Oczach.
3. Pogłębianie współpracy z Instytucjami lokalnymi w Wielkich Oczach.
4. Nawiązanie bliskich kontaktów z Akcją Katolicką działającą przy parafii w Wielkich Oczach.
5. Coroczne dokonywanie ewaluacji działań.

1. Przygotowanie uczniów do konkursów . Notatki

Potwierdzenia

Przykłady

Scenariusze imprez integracyjnych
Dokumentacja fotograficzna

Zaświadczenie

Potwierdzenie Na bieżąco

W trakcie stażu

W trakcie stażu

Podczas stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania – przewidywane efekty
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin

1. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowych do czynności związanych z odbywaniem stażu.

2. Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
1. Wykorzystanie programów komputerowych do:
- wykonywania pomocy dydaktycznych,
- pisania konspektów oraz scenariuszy,
- przygotowania dyplomów i zaproszeń okolicznościowych,
- prezentacji multimedialnych,
- kart pracy,
- rebusów, krzyżówek.
2. Wykorzystanie Internetu do zapoznawania się i gromadzenie nowości z zakresu pedagogiki specjalnej.
3. Przesyłanie materiałów zainteresowanym nauczycielom drogą mailową.
4. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi ).
5. Przygotowanie całości dokumentacji z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.

1. Opracowanie ciekawych materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
Załączone dokumenty

Materiały uzyskane z Internetu

Całość dokumentacji

Potwierdzenie
Przez okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Organizowanie i udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

2. Czynny udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

3. Współudział w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.

4. Dzielenie się wiedzą na spotkaniach zespołu samokształceniowego.

5. Działanie interdyscyplinarne.

1. Opracowanie programu WDN.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Przygotowanie, prowadzenie i omówienie zajęć otwartych.

1. Przygotowanie i wygłaszanie referatów o raz innych materiałów szkoleniowych.

1. Prowadzenie warsztatów:
- opracowanie programu spotkań,
- przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli,
- wygłaszanie referatów,
- prowadzenie dyskusji.
1. Aktywne uczestnictwo w Zespole samokształceniowym:
- opracowanie harmonogramu spotkań,
- wygłoszenie referatu,
- prowadzenie dyskusji – podsumowanie.

1. Udostępnianie materiałów dotyczących zajęć innym nauczycielom.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów:
- organizacja uroczystości szkolnych, świątecznych,
- opracowanie scenariuszy oraz programów wycieczek,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Potwierdzenie, program WDN
Konspekty

Potwierdzenie

Program warsztatów scenariusze zajęć

Potwierdzenie, całość dokumentacji

Potwierdzenie

Podziękowanie potwierdzenie
Program wycieczek
Zgodnie z harmonogramem WDN

Według potrzeb

Rok szkolny:
2011/2012
2012/2013
2013/2014

W okresie stażu

Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
Zadania - przewidywane
efekty Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów dla uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych.
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z Artterapii dla uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych:
- wdrożenie,
- ewaluacja,
- wnioski.

Zatwierdzony program
Ewaluacja, wnioski

W czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Udział w kiermaszach świątecznych, konkursach.

2. Wyjścia do lokalnych instytucji.

1. Pozyskiwanie sponsorów.
2. Przygotowanie kartek, ozdób, stroików świątecznych na kiermasz.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów.

1. Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Bank, Poczta, Urząd Gminy, Biblioteka, Kwiaciarnia, Zakład fryzjerski.

Potwierdzenia Dyrektora

Scenariusze
W okresie stażu.

Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współudział w przygotowaniu Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonej Umysłowo .

2. Współudział w przygotowaniu Podkarpackiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.

3.Kontynuowanie współpracy z pracownikami DPS w Wielkich Oczach.

4.Wspólpraca z nauczycielami Placówki.
1. Udział w pracach nad przygotowaniem i organizacją Wojewódzkiego Festiwalu Sztuki dla
Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonej Umysłowo w Lubaczowie – przygotowanie występów artystycznych uczniów.

Aktywny udział w przygotowaniu Podkarpackiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej
Olimpiad Specjalnych w Lubaczowie –wykonywanie dekoracji.


1. Konsultowanie się z:
- siostrami zakonnymi,
- opiekunami prawnymi,
- rehabilitantem,
- pielęgniarką .
2. Prowadzenie lekcji z udziałem pielęgniarki, rehabilitantki.

1. Korelacja działań zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Potwierdzenie.

Potwierdzenie.

Karty kontaktów.

Potwierdzenie

Notatki

Według kalendarza.

Na bieżąco.

Stale


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Opracowanie studium indywidualnego przypadku.
1. Opis i analiza danego przypadku, rozpoznanie i rozwiązywanie problemów uczniów w stopniu umiarkowanym i znacznym z zespołów edukacyjnych.

Studium przypadku
W czasie stażu
Równocześnie zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenia innych zadań nie ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego.


Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Maria Orłowska

.................................. ............................... .........
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.