X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2431
Przesłano:

Rodzice jako partnerzy w procesie edukacji. Cele, zasady, formy współpracy

Rodzina jako naturalne i pierwsze środowisko wychowawcze dziecka, mając szczególne znaczenie w pierwszych etapach życia powinna udzielać wsparcia szkole i nauczycielom w realizacji procesu edukacji.

Rodzice powinni wiedzieć, że ważne jest:

Wyrabianie u dzieci pozytywnej motywacji uczenia się – łagodzić uprzedzenia dotyczące szkoły, mówić o zaletach systemu nauczania, uznawać dziecko takim jakim jest;
Zapewnianie dzieciom odpowiednich warunków do odrabiania lekcji – spokój, warunki mieszkaniowe: pokój lub tylko wydzielone miejsce do odrabiania zadań, odpowiednie oświetlenie, krzesło, podręczniki, książki, zeszyty, przybory szkolne, porządek, czas odrabiania lekcji;
Okazywanie dziecku stałego zainteresowania jego postępami w nauce – pytać o temat lekcji, oceny, o to co ciekawego działo się w szkole, o zadanie domowe, przeglądać odrobione prace domowe (uznanie lub podziw dla wysiłku), systematyczna kontrola prac domowych;
Pomoc podczas odrabiania lekcji – gdy jest konieczna w klasach –3;
Właściwe reagowanie na otrzymywane oceny niedostateczne – okazywanie zrozumienia, szukanie wspólnie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
Ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
Organizowanie czasu wolnego dzieci;
Wspólne przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole, wiedza pedagogiczna i psychologiczna oraz praktyczne jej wykorzystywanie w konkretnych sytuacjach wychowawczych;
Dawanie dobrego przekładu zachowania się w kontaktach z nauczycielami i całą społecznością;
Ułatwienie dzieciom decyzji w sprawie dalszego kształcenia, wyboru zawodu;
Udział w przygotowaniu imprez, uroczystości i wycieczek szkolnych;
Działalność w komitecie rodzicielskim;

Cele współpracy rodziców i nauczycieli:

Dążenie do usprawniania pracy nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów;
Lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów;
Wzajemne poznanie się i zrozumienie;
Zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów;
Uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
Umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań;
Umożliwienie dwukierunkowego porozumiewania się nauczycieli i rodziców na zasadzie demokracji i partnerstwa;
Wymiana opinii i spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami i rodzicami, dotycząca rozwoju dziecka;
Sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych, za pomocą których mogliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu;
Ułatwienie nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do swej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego;

Zasady współpracy szkoły i rodziny

Zasada partnerstwa (równorzędne prawa i obowiązki);
Zasada wielostronnego przepływu informacji;
Zasada jedności oddziaływań (konieczność realizowania zgodnych ze sobą celów wychowania);
Zasada pozytywnej motywacji (dobrowolny, chętny udział we współdziałaniu obu grup);
Zasada aktywnej i systematycznej współpracy;
Pedagogizacja rodziców

To działalność zmierzająca do wzbogacenia posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży.

Cel pedagogizacji

To udzielenie pośredniej, a także bezpośredniej pomocy rodzicom w ich działalności wychowawczej, poprzez różnorodne informacje, porady a nawet interwencje. Ma doprowadzić w rezultacie do usprawnienia wychowawczej działalności rodziny i jej funkcjonowania.

Formy współdziałania nauczycieli i rodziców

Indywidualne – konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, kontakty korespondencyjne, rozmowy telefoniczne;
Zbiorowe – spotkania robocze, spotkania towarzyskie, spotkania z ekspertem;

Konsultacje pedagogiczne

Mają za zadanie wspólne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji, jakie niejednokrotnie zdarzają się w procesie wychowania i uczenia się.

Wizyty domowe

Celem jest bliższe i bezpośrednie poznanie warunków w jakich żyją uczniowie, oraz nawiązanie osobistego kontaktu ze wszystkimi członkami rodziny. Wizyty mają wielkie znaczenie wychowawcze.

Kontakty korespondencyjne

Dzienniczek ucznia (informuje o ocenach, zebraniach, składkach); listy do rodziców;

Rozmowy telefoniczne

Wypadki losowe, również w przypadkach gdy rodzice nie zjawiają się na spotkaniach;

Spotkania robocze

Wywiadówki, mają charakter informacyjny. Informuje się na nich o różnych pozytywnych dokonaniach uczniów, organizacji zajęć z nimi, planach pracy wychowawczej, o trudnościach w toku nauczania i wychowania. Organizowane są dla uczniów jednej klasy, 4-6 razy w roku;

Spotkania towarzyskie

Spotkania okolicznościowe i z okazji różnych uroczystości i imprez organizowanych w szkole. Omawia się na nich sprawy interesujące obie strony. To okazja do poznania dzieci i panującej atmosfery. Czasami są na nich pokazy, występy.

Spotkania z ekspertem

Polegają na wysłuchaniu rodziców prze psychologa, pedagoga, prawnika, psychiatrę, lekarza lub pracownika naukowego. Zadaniem jest ustosunkowanie się do omawianych przez rodziców spraw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.